SAL7369, Act: R°116.2-V°116.1 (233 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°116.2-V°116.1  
Act
Date: 1475-11-06

Transcription

2019-12-29 by Karel Embrechts
It(em) gielijs van hoelair sadelmake(r) ende katheline van willebring(en)/
zijn wijf in p(rese)ncia hebben bekint ten erfpachte genome(n) te hebben voer/
hem sijne(n) erve(n) ende nacomeling(en) van he(re)n ph(ilips)e(n) van scoenhove(n) ridde(r)/
voer hem en(de) sijne(n) nacomeling(en) een boender ende een half dach(mael)/
lants alsoet geleg(en) es te vertrike aende bosschelle des vors(creven) he(re)n/
ph(ilip)s ter eenre sijde(n) en(de) die keyserstrate ter ande(r) en(de) die goede van/
berthe(m) ter derder om erflic vand(en) selve(n) he(re)n ph(ilips)e te houde(n) op eene(n)/
hellinc grontchijs van outs dair uut gaen(de) te(n) behoirlike(n) tide/
te betale(n) ende voirtane op twee mudde(n) rogs goet en(de) payabel/
der mate(n) van loeven(en) wel w bereyt met wanne en(de) vloeghelen/
jairlix sint andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loeven(en) te leveren/
den vors(creven) he(re)n ph(ilips)e en(de) sijne(n) nacomel(ingen) erflic ende dierste betali(n)ge/
inne te gane van sint andriesmisse apostels naistcomen(de) over een jair/
ende nyet eer Op vueghe en(de) (con)dicie dat de selve gielijs de(n) selve(n)/
erfpacht van twee mudde(n) corens sal moig(en) quite(n) tussce(n) dit ende/
van sint andriesmisse naistcomen(de) over drie jair elc mudde d(air)af/
met achthien cro(nen) te lxxv pl(a)c(ken) tstuc en(de) met vollen pachte los/
ende vry den selve(n) he(re)n phi(lips)e d(air) voe(r) te betale(n) van pontgelde en(de)/
and(er)s Quod si non ad pign(us) cle(re) quo median(tibus) d(i)c(t)us d(o)m(in)us ph(ilipp)us seu/
sui succ(essoribus) scabin(orum) (con)tenti ultra pigne(rat)a p(re)d(i)c(t)i q(uod) per eod(em) t(re)censa etia(m)/
manebu(n)t obligatii Ende alsdan sal mijn he(r) hem allessins sonder/
desselfs he(re)n ph(ilip)s cost oft last van pontgelde oft and(er)s dair af doen/
loflike guedinge ende vestich(eit) voer hof ende hee(r) dairme(n) die af
//
houden(de) es ende die gehuyssce(n) tot dat gesciet sal sijn sele(n)/
gehoude(n) sijn den selve(n) he(re)n ph(ilips)e en(de) sijne(n) nacomeling(en) dien/
erffpacht wel ende volcomelic jairlix te(n) vors(creven) t(er)mijne te betale(n)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt