SAL7369, Act: R°162.1-V°160.1 (298 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°162.1-V°160.1  
Act
, met stukken in latijn
Date: 1475-12-13

Transcription

2020-07-16 by Karel Embrechts
It(em) lodewijc van maerbeke sone wijlen peters vanden tweesten bedde met/
(con)sente ende ten bijwesen vranx van maerbeke mo(m)boirs en(de) oems van/
svaders weghen der vors(creven) lodewijx van zijns vaders zijde(n) reyners/
coecx zijns oems vand(er) moed(er) zijde(n) ende augustijns ympens sijns/
stiefvaders affirme(re)nde dat dit gesciet inden meesten orbe(r) desselfs/
lodewijcx ende sijns brued(er)s en(de) susters vand(en) selve(n) bedde renu(n)c(ians)/
in p(rese)ncia heeft gekind en(de) gelijd dat hem en(de) zijne(n) bruede(re)n ende/
suster vanden selven bedde volcome(n)lic bewijssenisse vestich(eit) ende/
genoech gesciet es bij pete(re)n van maerbeke hue(re)n brueder vanden/
yersten bedde van alsulken rijder erflic alse den selven kinderen/
vand(en) nae bedde ander wijlen gemaict en(de) gelate(n) es bij testame(n)te/
wijlen bartelmeeus van maerbeke huers brueders vanden yersten/
bedde aen en(de) op thof ende de goede ter uelen geleg(en) onder de/
p(ro)chie van corbeke overloe mits onderhalve(n) mudde corens/
erfspachts die de selve peter hen dair voe(r) en(de) voir ande(r)/
sculden onlanx leden overgegoidt heeft op zeke(r) diverse/
goede aldair geleg(en) alse dat blijct inden brieve(n) dair af/
zijnde vand(er) daet des xx[ten] daichs octobr(is) lestlede(n) Scelden(de)/
inde(n) name van hem selve(n) ende oic van sijnen brueder en(de)/
suster vors(creven) dair af en(de) van allen achterstelle van dien volcomelic/
quite den vors(creven) pete(re)n ambrosio sijne(n) brued(er) bartelmeeuse de/
vos hue(re)n zwager hue(r) goede en(de) erfgename(n) de goede dair/
dien op gemaict was de possesseurs der selver en(de) voort/
alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed)/
war(andizare) insup(er) p(ro)mis(eru)[nt] d(i)c(t)i ludovic(us) augustin(us) et rener(us) in/
hiis p(ro)stare et tales h(abe)re joh(ann)em et katherina(m) fr(atre)m et/
sorore(m) d(i)c(t)i ludovici a(n)nis mi(n)ores du(m)modo ad debita(m) etate(m)/
p(er)veneri(n)t q(uod) iamtu(n)c ad mo(nicionem) d(i)c(t)ar(um) p(er)sonar(um) aut si(mi)les quitan(ciam)
//
et p(ro)missiones dabu(n)t et facient tam coram scabinis lovan(iensibus) q(uam) cor(am)/
no(tar)io et testib(us) expens(is) eoru(n)d(em) ludovici et e(ius) f(rat)ris et soror(is) Behoudelic/
en(de) in des voirscr(even) steet vorsien dat de vors(creven) augustijn der voirs(creven)/
quitanc(ien) niet tegenstaen(de) blijft staen(de) op dbeloep van zijne(n) rechte vand(en)/
coste(n) die om des vors(creven) erfrijders wille sijn gesciet int gheestelic/
gerichte vand(en) officiael van luydic te loeven(en) om die beslicht ende/
getaxeert zijnde te mogen verhalen aende ghene diemen bevi(n)den/
sal datse sculdich sijn Ende behalve(n) oic dat deselve augustijn/
blijft op dbeloep van sijne(n) rechte vand(en) ombetaelde(n) verloepen(en) rinte(n)/
die hem soe hij meynt de vors(creven) ambr(osius) en(de) bartelmeeus voir hue(r)/
gedeelte(n) vand(en) vors(creven) erfrijder noch tacht(er) sijn soude(n) om aen elken/
van hen beiden te moig(en) verhalen de selve hue(r) gedeelte(n) van dier/
tacht(er)heit van dien v(er)loepen(en) rinte(n) cor(am) couck(eroul) reth(eman) dece(m)br(is) xiii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt