SAL7369, Act: R°183.3-R°184.1 (335 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°183.3-R°184.1  
Act
, eerste regels in latijn
Date: 1475-12-29

Transcription

2020-08-27 by Karel Embrechts
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit romboldu(m) thijs/
de mechlinia tamq(uam) p(ro)curatore(m) marie de haecht rel(i)c(t)e joh(ann)is quondam/
pauwels ad om(n)ia et singula bona inmo(bilia) et hereditar(ia) arnoldi meys/
iu(n)ioris tam infra lovanien(se) q(uam) libertate(m) eiusd(em) opidi sit(a) in mansionib(us)/
domib(us) curtib(us) t(er)ris arabilib(us) p(ra)tis pascuis silvis censu t(re)censa redd(itibus) et suis/
p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) Pro certo debito in quo d(i)c(t)us arnoldus p(er) t(er)minaciones/
opidi lovanien(sis) (con)dempnat(us) existit dequibusquid(em) t(er)minacionib(us) tenor/
sequit(ur) et est talis Item rombout thijs van mechelen die als p(ro)cur(eur)/
marien van haecht weduwe jans wilen pauwels nae der stat/
recht alhier beclaecht hadde arnde meys den jonghen voer de so(m)me/
van tsestich pont gr(oot) vleems ende dair toe [die selve arnt] dach hadde ghenomen/
voir meye(r) en(de) scepen(en) hem te ontwercken(e) vand(er) selver clachte(n) opdat/
hij hadde geconnen des donderdaichs xix decembr(is) lestlede(n) tot
//
welken daighe de vors(creven) arnd niet gecompareert es en es/
ende mits dien soe heeft de vors(creven) p(ro)cur(eur) versocht met sijnd(er)/
clachte(n) voorts te varen nae der stat recht p(rese)nte(re)nde de vors(creven)/
zijn clachte ende dach nemen te verifice(re)n tot den welken/
hij met vo(n)nisse der scepen(en) van loeven(en) geweesen was des/
saterdaichs vervolgen(de) Tot welken daige dair op gehoort/
ware(n) marc crauwels vorste(r) gielijs vand(en) zande ende/
gielijs vand(er) stoct porte(re)n die gemaent bij hue(re)n eede claerde(n)/
die voirs(creven) clachte en(de) dach nemen alsoe gesciet te sijne ende/
want de vors(creven) arnt [voir ooge(n) niet en qua(m) noch] alnoch voir oogen niet comen en es/
noch gecompareert Soe es de vors(creven) p(ro)cur(eur) inden name als/
voe(r) op heden comen biden raide vand(er) stat bege(re)nde en(de) v(er)sueken(de)/
dat hij met sijnre clachte(n) mits dien dat die sake bij scepen(en) was/
gestelt inder stat handen voirt mochte varen en(de) dat hem in/
dien trecht vand(er) stat wordde onderhoude(n) want alnoch die/
vors(creven) arnd noch nyema(n)t van sijne(n) weghen voir ooge(n) en qua(m)/
die metten vors(creven) romboute hem pijnde te overcomen oft trecht/
te pleghen Soe heeft die voirs(creven) raid vand(er) stat opde voirs(creven)/
beg(er)te geappointeert en(de) uutgesproken voer recht [nae der clachten vors(creven) en(de) dat de vors(creven) arnt niet gecompareert en es te sijnen dage noch ten navolgenden] soe verre/
de vors(creven) weduwe voir oogen quame en(de) verificeerde en(de) v(er)clairde/
bij eede hue(r) deughdelike scult dat zij dan nae der stat recht/
soude moge(n) voirtvare(n) voer tvoldoen der voirs(creven) clachte(n) [selver hue(re)r scult] opde(n) vors(creven)/
arnde en(de) sijn goede soe dat [nae recht] behoirt dair toe de vors(creven) p(ro)cur(eur)/
dach genomen heeft om de vors(creven) weduwe voir oogen te bringe(n)/
des yerste vrijdaichs nae [den heyligen] kersdach naistcomen(de) Gedaen inden/
vollen raide vand(er) stat opte(n) xxviii dach octobr(is) anno xiiii[c]/
lxxv [It(em)] naevolgende der t(er)minacien der stat van loven(en) geregistreert/
staen(de) onder gerard van baussele secretar(is) der vors(creven) stat opte(n)/
xxviii dach octobr(is) lestled(en) dair mede de weduwe jans wijlen
//
pauwels [van mechele(n)] geappoincteert was claernisse bij hue(re)r eedt/
deughdelic te doene [vander schult die huer arnt meys de jonge sculdich was] heeft de selve weduwe op huen/
heden hue(re)n eed behoirlic gedaen ende geclairt hoe dat [de selve] arnt/
meys de jonghe ingeseten(en) der stat van loeven(en) huer/
deughdelijc sculdich ende belanc es bleven van gheelen/
wercke van batterien ketelen en(de) ande(re)n [dier gelike] die so(m)me van/
tweenvijftich ponde(n) vijfthien scellinge sesse pe(n)ninge gr(ote)/
vleems Dair op zij bekinde en(de) voirts claerde bijden/
selven eede in afslage van dien gehaven en(de) ontfange(n)/
te hebben veerthien pond(en) xix scellinge vleems/
sonder de wettige coste(n) die zij int v(er)volch van desen/
heeft geleden Gedaen inden raide vand(er) stat van loeven(en)/
opte(n) xxix[te(n)] dach decembr(is) lestleden Et h(ab)uit que(re)las/
hiis int(er)fueru(n)t couck(eroul) ouderogge dec(embris) xxix p(re)d(icta)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt