SAL7369, Act: R°209.5-V°210.1 (382 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°209.5-V°210.1  
Act
Date: 1476-01-19

Transcription

2019-09-01 by Karel Embrechts
Opde gescillen hier nae geruert die voer den raide vander stat quame(n) tusscen/
denijse laukens vleeschouwe(r) die geleit es met scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
totten goeden jans van ype ty(m)mermans voir achtien mudden corens der mate(n)/
van loeven(en) eens ende hem de selve goede dair voe(r) heeft doen leve(re)n ende/
nemelijc seke(r) huyse gelegen opde voe(r) en(de) sijn schout boot te bewarigen/
in deen zijde ende willem(me) van haesdonc die nae den voirs(creven) denijse oic
//
voer des selfs willems wettich gebrec als hij seide en(de) dair af hij/
p(rese)nteerde verifica(ci)[e] te doene den rechte genoech zijnde geleit was/
totten selven goeden in dande(re) opde rekeninge die de voirs(creven) willem/
vanden voirs(creven) denise begheerde hem als den joncsten geleyt gedaen/
te werdde(n) vanden bewinde dat hij vand(en) selven goede(n) hadde gehad/
en(de) die eene(n) tijt van jae(re)n geregeert gelijc zeke(r) vo(n)nissen van scepen(en)/
van loeven(en) tusscen hen gegev(en) [vacat] onder ons/
inden reg(ist)ren [vacat] staen(de) dat uutwijsden Soe/
wardt biden selven raide get(er)mineert ende den vors(creven) p(ar)tien uutgesprok(en)/
geinsenteert sijnde de gescriften die zij in wed(er)zijden hier toe dienen(de)/
hadden overgegeve(n) des hier nae volcht Ierst vanden achtien/
mudden corens voirg(eruert) der p(ri)ncipaelder schout van den xxviii stuv(er)s/
vand(en) cost vanden beleide de goede te doen beslaen eene(n) stuver ende/
te bescriven twee stuvers dat soe verre denijs den eedt hier op/
doet van sijnder schout en(de) uutleggen in desen dat hem passe(re)n sal/
Item den heysch bij denise gedaen van xxxi pl(a)c(ken) aenden voirspreke/
uutgeleecht om jegen gorde de molde(re) te dinghen desgelix inde(n) selve(n)/
gedinge aende(n) diene(r) en(de) getuyge(n) xii stuv(er)s Voorts vand(en) cost bij hem/
inden gedinghe gedaen tegen raese de rijke viii(½) st(uvers) soe aen voirspreke/
en(de) sijn vo(n)nisse te doen teyken(en) [It(em) opde(n) cost vand(en) xiii lieliarts aen nijs voirspreke om tege(n) marien sbruyne(n) te dingen vand(en) iiii(½) st(uvers) aende(n) voirspreke om tegen raese de rijke te dingen ende vanden iiii stuv(er)s om tvo(n)nisse te doen teyken(en) hier af ra] hier af es get(er)mineert dat dese pointe(n)/
den selven denijse niet passe(re)n en selen want tgebuerde voe(r) der/
ordinan(cie) opde restitucie vand(en) coste(n) nuwelinge gemaict It(em) de p(ar)tien/
van refectien en(de) aenleggen(en) bide(n) vors(creven) denise gerekent die h(ier) nae/
volghe(n) Te wete(n) aen eene(n) ty(m)merman v daige lanck inde(n) huyse/
jans van ype te leggen kep(er)s haenbalcke(n) rijboeme de scouwe te rep(ar)e(re)n/
en(de) de dore en(de) vinste(re)n sdaichs x pl(a)c(ken) te some(n) mak(en) l pl(a)c(ken) Aen hout/
en(de) bert d(air) toe xxx pl(acken) Aen nagele(n) d(air) toe x pl(acken) Aen g(er)de vand(en) poele/
stroedecke(r) en(de) plecke(r) en(de) sijne(n) knape elc xvi daige de(n) meest(er) iii st(uvers) sdaichs/
en(de) sijne(n) knape ii st(uvers) maken lxxx st(uvers) Aen stroe d(air) toe vand(en) vors(creven) g(er)de om/
xxviii st(uvers) Aen stroe van willem(me) de(n) coni(n)c om xxx st(uvers) Aen stroe d(air) toe/
gecocht opde merct om xxii st(uvers) Aen latten xii st(uvers) Aen teene ende
//
vitselroeden iiii st(uvers) It(em) aen vi kerre(n) leems v st(uvers) Aen latijs(ers) en(de) andere/
nagele dair v(er)ob v(er)orboirt v st(uvers) It(em) aen eene(n) nyeuwen graet te doen/
maken aen bruggen bert nagele en(de) dachue(re)n dair toe en(de) totte(n) nyeuwe(n)/
solde(r) aldair gemaict tsamen vi r(yns) g(ulden) oft des wercliede oft ande(r) hen/
des verstaen(de) seggen selen soude(n) oft taxe(re)n datt(er) aen v(er)dient ware It(em)/
aen (½) duysent tiechelen totten d tiecheldake ald(air) ix st(uvers) en(de) totte(n) dake dair/
naist dwelc mette(n) dake vors(creven) ontstucke(n) was gevalle(n) tsame(n) ix st(uvers) Aen/
dachue(re)n dair toe vi st(uvers) Aen calc dair toe ii st(uvers) Aen latten iii st(uvers) Aen/
latijser dair toe eenen stuver ende aen thuys te doen rynigen den/
hert en(de) vloer te doen maken den hof en(de) eene(n) putte totter heymelich(eit)/
d(air) te graven tsamen x stuv(er)s Die pointe(n) sullen den voirs(creven) denijse pass(er)[en]/
op dat hij gheen nuwe gestichte in dien gemaict en heeft Item vanden/
pointe(n) hier na volgen(de) Te weten van pachte gevallen en(de) ombetailt uut/
staende op tgoet eer denijs dat aenveerde oft d(air) toe geleit wart vande(n)/
ii rijd(ers) lijfpen(sien) die dair uut gingen betailt bij denise lii st(uvers) It(em) van/
gevallen(en) erfrinte(n) oic voe(r) den beleide want jan van ype geruymt/
was en(de) die hadde late(n) te betalen viii st(uvers) It(em) vand(en) xxiiii st(uvers) janne/
inden beer betailt [met rechte] van bie(r) dat hem jan van ype sculdich was bleve(n)/
d(air) voe(r) hij des selfs jans have voir alle ande(r) besette oft beleide hadde/
doen raste(re)n ende vand(en) vi(½) r(yns) g(ulden) marien sbruyne(n) betailt [met rechte] van des/
huer qua(m) vand(en) vors(creven) huyse dat de vors(creven) van ype tegen huer gecocht/
hadde en(de) hij huer sculdich bleven was Op dese pointe(n) es get(er)mineert/
dat de vors(creven) denijs bewijsen sal die p(ar)tien van noode van rechte/
betailt te hebben en(de) dan selen hem die passe(re)n en(de) anders niet/
It(em) opde pointe(n) hier na volgen(de) bij denise gerekent uutgeleecht/
Te weten(n) yerst om tvo(n)nisse ter execucien te stelle(n) en(de) de goede te/
exeque(re)n en(de) met rechte te v(er)coepen aen v cedullen te scrive(n) die/
inde v p(ro)chekercke(n) te v(er)cundige(n) ten hoechste(n) te v(er)coepe(n) v st(uvers) Aen/
elken p(ro)chiaen van dat te doene eene(n) stuv(er) make(n) v st(uvers) Aen de(n) cost/
int p(re)deke(n) v pl(a)c(ken) opte(n) yerste(n) sitdach vand(en) vii pl(a)c(ken) opte(n) and(ere)n sitdach/
v(er)teert vand(en) ii(½) st(uvers) Aende(n) vorspreke om de goede tege(n) den vors(creven) willem(me)/
van haesdonc met rechte te v(er)antweerde(n) vand(en) ii st(uvers) Aende cedulle
//
vanden gebreken die denijs aende vors(creven) goede hadde die hij den/
vors(creven) willem(me) hadde mote(n) overgeve(n) voir tscriven van deser/
coste(n) ii st(uvers) It(em) aen ii slote aende vorste dore en(de) aende dore/
opde vorste came(r) elc iiii st(uvers) make(n) viii st(uvers) It(em) aen ijse(re)n gheerde(n)/
inde vinste(re) ter strate(n) gemaict iiii st(uvers) ende noch aen plecken/
opde came(r) en(de) aen een vinsterken opde selve came(r) te maken/
tsamen x stuvers Es get(er)mineert dat soe verre de voirs(creven)/
denijs verclairt bij eede dat hij die p(ar)tien bij hem aldus/
gerekent uutgeleecht heeft dat hem die pass(ere)n selen ende/
tegen duytgeven van desen sal denijs innebringhen ende/
rekenen des hij van haven des vors(creven) wijlen jans van huyshue(re)n/
oft anders vanden goeden des vors(creven) jans van ype binne(n) sijne(n)/
tide getogen mach hebben Ende van des meer de vors(creven) p(ar)tien/
in des(er) saken gescils hebben ende hier met niet beslicht en is/
dair af sal elc blive(n) op sijn beloep van rechte om p(ar)tien/
dair op int langhe gehoort geappointeert te wordde(n) alsoe/
behoe(re)n sal Act(um) in (con)silio opidi januar(ii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt