SAL7369, Act: V°280.1-V°281.1 (511 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°280.1-V°281.1  
Act
Date: 1476-03-21

Transcription

2020-09-02 by Karel Embrechts
It(em) op de handelinghe die inden rechte alh(ier) soe voir meye(r)/
en(de) scepen(en) soe voe(r) den rade vander stad geweest es tussche(n)/
henr(icke) van hoeberghe die inden jae(re) xiiii[c] lxxi xv dage in/
febr(uario) met goirde cokart geleyt nader stat recht tot alle(n)/
den goeden have en(de) erve pet(er)s van hoeberge brued(er) des/
voirs(creven) henr(ix) uuyt crachte va(n) eene(n) scepen(en) br(ief) va(n) loven(e)/
den selve(n) henr(icke) en(de) goirde en(de) oick janne de plueghe(re)/
en(de) janne vander eect bekint decembr(is) xvii int jaer va(n)/
lix in deen zijde en(de) he(re)n jacoppe vanden breyne p(ri)este(r)/
die als p(ro)cur(eur) jans zijns brueders voir tgebreck van twee/
rijd(er)s lijfpen(sien) den xx[te(n)] dach van febr(uario) a(n)no lxxi en(de)/
nae des voirs(creven) henr(ix) beleyt geleyt es nader selver stadt/
recht totten goeden have en(de) erve oick des voirs(creven) pet(er)s/
va(n) hoeberghe in dande(re) daer de voirs(creven) henr(ic) gesustin(er)t/
heeft dat mits der condicie(n) ov(er)gegeve(n) bijden voirs(creven) pete(re)n/
zijne(n) brued(er) staen(de) onder zijne(n) schoutbr(ief) voirg(eruert) hij mette(n)/
selve(n) zijne(n) beleyde naeder stat recht aende goede des/
voirscr(even) pet(er)s zijns brued(er)s v(er)hale(n) en(de) v(er)reycken soude alle/
alsulke(n) gebreck en(de) v(er)legge(n) alse hij hadde oft gedaen/
hadde oft namaels doen soude mote(n) vand(en) borchtocht/
die hij voe(r) den voirs(creven) pete(re)n zijne(n) brueder soe vand(er)/
pechtinge(n) des he(re)n van marbaix te wynge so e(n)nichsins/
anders met scepen(en) br(ieven) van loven(e) van erfrinten oft lijfp(ensien)/
gedaen hadde en(de) gepasseert met alle(n) costen en(de) co(m)me(re)n/
van rechte die hij ten ocsuyne va(n) dien en(de) om onthave(n)/
te worden van allen desen hadde gelede(n) Seggen(de) dat/
hem dair inne te baten en(de) sculdich was te come(n)/
tvo(n)nisse van scepen(en) van loven(e) in desen voir he(m) gewese(n)/
ge(re)gistreert staen(de) onder holsbeke fe(r)ia qui(n)ta post q(ua)si/
mo(do) li(br)[o] lxxi hem des getroosten(de) tot vo(n)nisse oft/
appointeme(n)te der wethoude(re)n Vande(n) welke(n) de voirs(creven)
//
her jacop procur(eur) ende inden name va(n) zijne(n) brued(er) mits/
zijnen voirscr(even) beleyde al waest dat jonger mocht/
zijn sustineerde de (contra)rie seggen(de) dat de voirscr(even) henr(ic) noch/
voir geleydde met hue(re)n voirscr(even) beleyde niet meer trecke(n)/
en souden noch aende goede des voirs(creven) pet(er)s verhale(n) dan/
tghene des hij bijbringhen soude conne(n) dat hij in betalinge(n)/
des voirscr(even) van marbaix en(de) voldoeni(n)gen dier pechtinghe(n)/
met rechte hadde moete(n) gelden en(de) tghene dair voe(r) hij te(n)/
laste stont voe(r) de(n) voirs(creven) pete(re)n zijne(n) brued(er) ten tide/
als hem en(de) zijne(n) medeplichte(re)n de voirs(creven) br(ieven) ware(n) gemaect/
want de condicie ond(er) den selve(n) schoutbrief staen(de) en(de) huer/
betrecken(de) soe die luydt es ongefondeert en(de) int rechte niet/
ontfancbaer De voirs(creven) h(er) jacop seyde oick dat de voirs(creven)/
henr(ic) vele van des voirs(creven) pet(er)s zijns brued(er)s goede getoge(n)/
hadde d(aer)op finan(cien) gemaect en(de) costen gedaen die hij/
meynde dat den selve(n) voirgeleidden niet passe(re)n en soude(n)/
noch aende goede tsijne(n) hinder worde(n) genome(n) mair hij/
soudse in tijde(n) en(de) wile(n) alst gebuerde en(de) behoirde te rechte/
wel wed(er)legge(n) ende dat d(aer)om voir zijns brued(er)s wettich/
schout die huers selfs clernisse met hue(r) brachte en(de) die/
oick bij eede geve(r)ificeert soude werde(n) hem de voirscr(even)/
goede des voirs(creven) pet(er)s volge(n) soude(n) en(de) dat de voirscr(even)/
henr(ic) bewijs en(de) rekeni(n)ge doen soude van des hij van/
dese(n) hadde getoge(n) en(de) gehave(n) Soe hebbe(n) te(n) uuyt(er)sten de/
borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) rade vand(er) stat gevisenteert hebben(de)/
beyde [de] voirs(creven) beleyde cond(icien) schoutbr(ieven) vo(n)nisse(n) en(de) al tgene/
des p(ar)tien beyde bij monde en(de) gescrifte hebbe(n) voirtbracht/
en(de) gesegt den voirs(creven) p(ar)tie(n) uuytgesproken en(de) get(er)minert/
voir recht dat de voirgeleidde met zijne(n) beleyde v(er)reyke(n)/
en(de) v(er)halen sal moege(n) alle alsulke wettige gebreke(n) als/
hij als borge voir pete(re)n zijne(n) brueder v(er)legt heeft en(de)
//
moete(n) drage(n) ten ocsuyne vander pechtinge(n) d(aer)voere/
de selve geleidde voe(r) de(n) bekinder zijne(n) brued(er) ten/
tijde vander nemi(n)gen en(de) pechtinge(n) v(er)antw(er)de en(de)/
voirt al tghene d(aer)voe(r) de selve geleydde voe(r) de(n)/
selve(n) zijne(n) brueder als borge v(er)antw(er)t heeft totte(n)/
daghe vande(n) vo(n)nisse ons gened(ichs) he(re)n mette(n) coste(n) va(n)/
rechte bij hem gelede(n) al ter ordinan(cien) vand(er) stat mair/
niet voirder en(de) dit al opde goede die de bekinder/
naeder stat recht belasten mochte ten tijde vande(n)/
beleyde ende hier aen sal corte(n) al des hij hier op/
heeft getoge(n) behalve(n) elker p(ar)tie(n) anderssins hue(re)n/
rechte in (con)silio op(idi) m(ar)tii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt