SAL7369, Act: V°81.4-V°82.1 (148 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°81.4-V°82.1  
Act
Date: 1475-10-07

Transcription

2020-02-09 by Karel Embrechts
Item voer meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde banc zijn comen te rechte/
hubijn mattelot hebben(de) volcomen p(ro)cu(ra)cie onder der stat segel ten saken/
vand(er) daet xx m(ar)cii a(nn)[o] lxxi onder wijlen hilleg(ar)de van holsbeke van/
godfroit van marneff als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwen) jehanne(n) va(n) dongelberge/
zijn wijfs docht(er) wijlen he(re)n jans hee(re) van dongelberge ridders in deen/
z(ijde) en(de) symon van dongelberge sone wijlen wout(er)s alse vand(er) leve(ri)ng(en)/
die den voirs(creven) hubrechte als p(ro)cur(eur) gedaen was bijder stat versueke mette(n)/
offic(i)e[r] vand(er) gheete(n) vand(en) goede(n) die wae(re)n des voirs(creven) wijlen wouters
//
van dongelberghe ende sijnder kinde(re) te middelwinde ende dair omtrint/
geleg(en) voer gebrec van xxxvi mudde(n) tarwen der mate(n) van thienen/
die de voirs(creven) jouffr(ouw) johanne met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] xlii junii iiii[ta] aen de voirs(creven) goede besedt en(de) verpandt heeft/
in dande(re) Aldair de vors(creven) symoen genoech bekinnen(de) de vors(creven) rinte/
hem pijnde te wederleggen(e) de p(ro)curacie des vors(creven) hubrechts alsoe/
dat nae dalt(er)cacie van p(ar)tien in dien en(de) acht(er)volgen(de) seke(re)n vo(n)nissen/
van scepen(en) int(er)locutoir de vors(creven) hubrecht geloofde tot sijnd(er) p(ro)curacien/
dat de vors(creven) symoen in des hier in rechte gehandelt soude wordde(n)/
met eene(n) gedinge soude gestaen Seyde en(de) sustineerde want hij binne(n)/
den jae(re)n dat de vors(creven) hubrecht die yesch ter goed(er) rekeni(n)g(en) den/
acht(er)stel vand(er) voirs(creven) rinte(n) vand(en) leste(n) drie jae(re)n grote scade hadde/
gehadt van mesraken(e) van coren(e) en(de) den luden van wapen(en) dat de/
vors(creven) jouffr(ouwe) johanne en(de) de vors(creven) hubrecht van hue(ren) weg(en) hem redelic/
cortsel vand(er) vors(creven) rinte(n) ende vand(en) voirs(creven) jae(re)n doen soude ende sculdich/
wae(re) te doene sunderlinghe nae de mandem(en)ten ons gened(ichs) he(re)n die d(aer)/
af bide(n) raide desselfs ons gened(ichs) he(re)n in brabant uutgeleecht wae(re)n/
ende dat hem dat cortsel gescien soude des gedroech hij hem tot vo(n)nisse/
P(rese)nte(re)nde dae(re)ntinde(n) vand(er) voirs(creven) rinte(n) te reken(en) ende vand(en) surplus/
dan te voldoen(e) Dair tegen de selve hubrecht als p(ro)cu(r)e(ur) hem/
opponeerde seggen(de) dat niet tegenstaen(de) der leve(ri)ng(en) voirg(eruert) de vors(creven)/
symoen hem met onreden(en) pijnde dagelix de goede taenveerden/
en(de) de vruchte(n) dair af te dersschen en(de) tsijnen p(ro)fite te beke(re)n dair/
af hij p(ro)testeerde ten ynde van desen den selven symoene aen te sprek(en)/
om restitucie der selver hopen(de) van wegen zijns (con)stituen(ts) in sijnd(er)/
leve(ri)ng(en) te blive(n) tot hij volcomen betalinge van sijne(n) acht(er)stelle met/
coste en(de) co(m)me(r) soude hebben P(rese)nte(re)nde nochtan den vors(creven) symoene hen/
aldus sijnde vand(er) vors(creven) schaden die hij voirtstelde tegen hem te/
rechte te come(n) voer de he(re)n vanden raide ons gened(ischs) he(re)n in brabant oft/
voer den raide vand(er) stat van loeven(e) hopende dair mede te gestaen/
mair dat de rinten gheen cortsel doen en soude(n) noch sculdich en
//
wae(re)n te doene Soe wardt hier op gewijst biden scepen(en) van/
loeven(e) ter maniss(en) smeyers nae aensprake en(de) v(er)antweerden/
van beiden p(ar)tien datmen den voirs(creven) p(ro)cu(r)e(ur) tot behoef van sijne(n)/
(con)stituen(ten) ende inden name sijnd(er) huysvrouwen houde(n) soude van/
sijne(n) onderpande(n) in sijnder leve(ri)ngen tot hij voldaen wa(r)e van/
zijne(n) achterstelle zijnder verschenend(er) ende ombetailder renten op/
de p(rese)ntacie des voirs(creven) hubrechts p(ro)cu(r)e(ur)s cor(am) lyemi(n)g(en) couck(eroul)/
ouder(ogghe) reth(eman) oct(obris) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt