SAL7371, Act: R°172.4-V°172.1 (384 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°172.4-V°172.1  
Act
Date: 1478-02-05

Transcription

2020-09-02 by kristiaan magnus
It(em) het rees questie voe(r) den rade vander stat tussche(n)/
laureyse van wynghe borg(er)meest(er) te des(er) tijt ae(n)legg(er)
//
in deen zijde ende joha(n)nese vander eycken verweerde(r)/
procur(eur) ende pechtene(r) vanden goeden sgodshuys va(n) corby/
zunderlinge h(ier)omtrint gelegen ter ande(re) om de betali(n)ge/
van neghen [gul(den)] crone(n) lijfpen(sien) die des voirscr(even) laur(eys) wijff/
van oud(en) jae(re)n op tvoirs(creven) godshuys goede gehadt en(de)/
gehave(n) heeft met brieve(n) vande(n) p(re)laet en(de) co(n)vente des/
selfs godshuys d(aer)af de voirs(creven) laur(eys) nae inhoudt zijnre/
brieve meynde swaer crone(n) te hebbe(n) oft de rechte/
weerde van dien en(de) meer voe(r) elc crone dan xxiiii st(uvers)/
lopender mu(n)ten Want mocht hij soe hij seyde tot/
noch met xxiiii stuv(er)s voe(r) de crone te vrede(n) hebbe(n) geweest/
dat ware(n) stuv(er)s die nu dade(n) de twee v st(uvers) en(de) soe/
v(er)re men hem die gave hij wa(r)e te vrede(n) Dairaf de/
voirscr(even) verweerde(r) hielt de (contra)rie en(de) meynde dat hij met/
stuv(er)s lopen(de) mu(n)ten dairaf de xxiiii maecte(n) lxxii pl(a)c(ken)/
soude gestaen ende dat hij tot noch dair voe(r) niet/
meer en hadde betaelt Ende soe w(er)t bijden selve(n) rade/
overdragen ende get(er)mineert voe(r) redene en(de) recht/
p(ar)tien int lange gehoirt en(de) gevisenteert de voirs(creven)/
brieve en(de) voe(r) ogen genome(n) des van des(en) gelijke/
cortelinge voe(r) der stat rade is ov(er)leden dat de/
voirs(creven) verweerde(r) den voirs(creven) aenlegge(r) geve(n) en(de) betale(n)/
sal van zijne(n) voirscr(even) acht(er)stelligen renten voe(r) elke/
crone xxiiii st(uvers) elken st(uver) voir ix nege(n) me(n)nekens/
ende die stelle(n) inden wissel en(de) dair mede gestaen/
tot dat and(er)s h(ier)af sal zijn verdragen bijde(n) ghenen/
dair en(de) alsoe dat behoirdt Act(um) in pleno consilio/
febr(uarii) v[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-16 by kristiaan magnus