SAL7371, Act: R°210.2-R°211.1 (475 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°210.2-R°211.1  
Act
Date: 1478-03-06

Transcription

2020-04-12 by kristiaan magnus
Item een deylinge ende scheydinghe geschiet en(de) gemaect/
zijnde tusschen janne vanden poele zone wile(n) willems t(er) eend(er)/
willem(me) vanden poele zijne(n) brueder t(er) ande(re) ende m(ar)griete(n) sgreve(n) geh(eten) pols/
weduwe arnts wilen vande(n) poele brueder der voirscreven(en)/
gebruede(re)n katlijne(n) [m(ar)g(ri)[te(n)]] en(de) barbelen hue(re)n kinde(re)n p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(is)] inden/
name van hen selve(n) en(de) desgelijcx inde(n) name en(de) van wege(n)/
jasp(ere)n [so joseph] en(de) lijsbethte(n) oick hue(re)n wettige(n) kinde(re)n brued(er) en(de) sust(er)/
der voirs(creven) gesuste(re)n onder hue(r) dage zijnde ten bijsijne/
en(de) ov(er)stane jans vanden poele soens wijlen lodewijx en(de)/
claus spynnoir als mage en(de) vriende d(er) selver kinde(re)n affirme(re)nde/
dat dit geschiet inden meeste(n) orber en(de) prouffijte vand(en) selve(n)/
Welcke voirscr(even) o(n)mondige kinde(re) de voirscr(even) moeder mette(n)/
voirscr(even) katlijne(n) en(de) barbele(n) hue(re)n dochte(re)n h(ier) inne geloeft/
hebben te v(er)vange(n) zoe wa(n)neer zij tot behoirlijke(n) oude(r) come(n)/
sele(n) sijn t(er) derder zijden Vanden goeden h(ier)nae bescreve(n)/
hen gebleve(n) en(de) v(er)storve(n) vnaede doot wille(m)s wijle(n) vande(n)/
poele vader der voirs(creven) drie gebruede(re)n ende oudervader va(n)d(en)/
kinde(re)n svoirs(creven) wijlen arnts te deylen
//
weduwe(n) ende erfgename(n) cornelijs wile(n) coelne(re) ter eender/
zijden en(de) de goede jacops wilen van rillair t(er) ande(r) sub/
iu(r)e vide(licet) quatuor pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck he(re)d(itarii) cens(us) t(err)is d(ebi)[t(a)]/
et p(re)terea sub dece(m) cu(m) dimidio pet(er)s te xviiii stuv(ers) tstuck/
iii pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero) he(re)d(itarii) ce(n)sus et redd(itus) sing(ulis) a(n)nis ad joh(ann)is/
bap(tis)[te] p(er)solven(dis) et in ca(mbi)[o] vide(licet) d(i)c(t)o will(el)mo vande(n) poele/
et suis succ(essoribus) nove(m) pet(er)s he(re)d(itarie) exin(de) et residuu(m) vide(licet) i(½) pet(er)s/
p(re)fat(is) rel(i)c(t)e et liber(is) et eoru(m) succ(essoribus) Vallen(de) dyerste/
jairrinte(n) van des(er) x(½) pet(er)s erflijck van tsintjansmesse/
bapt(is)[te(n)] naestc(omende) ov(er) twee jair en(de) niet eer Want de/
voirs(creven) willem aen tvoirs(creven) huys geh(eten) den helm noch/
hue(r)inge heeft tot va(n) tsintjansmesse naestcomen(de) over/
een jair Met vorweerden dat de voirscr(even) jan vand(en) poele/
de voirscr(even) x(½) pet(er)s erflijck sal moege(n) losse(n) en(de) quijte(n)/
alst he(m) gelieft te wete(n) de(n) i(½) pet(er) te wete(n) elx gedeelte [teene(n) male en(de) de voirs(creven) ix pet(er)s] d(aer) af teene(n) male [oft te meer malen mair niet min da(n) twee pet(er)s teene(n) male te(n) ware te(n) leste(n) jae(r) den eene(n) pet(er) alleene oneffen overschieten(de)] en(de) elcke(n) pe(n)ninck d(aer)af met xviii/
gelike pe(n)ni(n)g(en) en(de) met volle(n) rinte(n) eve(n)v(er)re die lossinge/
niet en geschiet tussche(n) dit en(de) van tsintjansmesse naestc(omende)/
ov(er) een jair incluys In welke(n) gevalle [oft] dat [gesciedde] zonder/
rinte te geven(e) soude moege(n) gebue(re)n Item den voirscr(even)/
willem(me) vanden poele zijn gebleve(n) in zijn deylinge de/
voirs(creven) ix pet(er)s erflijck aen en(de) op tvoirscr(even) huys den/
helm geheete(n) inder weerden en(de) vallen(de) gelijck voe(r) Et/
pot(erit) red(imere) utsup(ra) Item der voirscr(even) m(ar)griete(n) en(de) hue(re)n/
kinde(re)n zijn gevalle(n) en(de) gebleve(n) tot hue(re)n [voir]coepe in huere/
deylinge de goede en(de) rinte(n) h(ier)nae bescr(even) Te wete(n) thuys/
mett(er) toebehoirte(n) gelege(n) inde steenstrate tusschen de/
goede d(er) wed(uwe) arts wile(n) wille(m)s en(de) [vacat]/
Sub iu(r)e p(ri)[(us)] t(er)m videl(icet) duabus placc(is) he(re)d(itarii) census tamq(uam)/
Item noch twee pet(er)s erflijck opde voute gelegen onder/
thuys geheete(n) crane(n)borch opden hoeck vand(er) steenstrate(n)
//
toebehoiren(de) der weduwe(n) en(de) erfgename(n) cornelijs wile(n) coelne(re)/
Item noch den [voirs(creven)] onderhalve(n) pet(er) erflijck aen en(de) op tvoirs(creven) huys/
geheete(n) den helm met zijnder toebeh(oirten) vallen(de) gelijck voe(r)/
met vorweerde(n) van afquiten(e) gelijck voe(r) Hanc q(uoque) et sat(isfacere)/
cor(am) borch(oven) hanckart martii vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-30 by kristiaan magnus