SAL7371, Act: V°315.4-R°317.1 (687 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°315.4-R°317.1  
Act
Date: 1478-06-01

Transcription

2021-04-25 by kristiaan magnus
It(em) peter van udekem sone wilen willems woenen(de) te/
wynghe en(de) else cluppels sijn wijf in p(rese)ncia hebben genome(n)/
en(de) bekint dat zij genome(n) hebben tege(n) gerarde va(n) baussele/
secretar(is) [pensionar(is)] d(er) stad van loeven(e) zijn hoff te wynghe geheete(n)/
thoff ter strate(n) met allen den toebehoerten uutgesceyde(n)/
dat hij inde bossche noch tsijse des selfs gerarts gheene(n) sacht/
hebben en sal dan de weyde vand(en) bosschen met zijne(n) p(er)den/
en(de) niet anders te weten(e) als thout soe oudt is dat de p(er)de
//
d(aer) inne gheene schade en doen ende oick de lande toebehoiren(de)/
der taflen des heylichs gheests van thiene(n) die gerart voirs(creven)/
in pechtinge(n) genomen heeft Te houden te hebben ende te wynne(n)/
van half merte a(nn)[o] lxxvi eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen/
nae dande(r) vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbinne(n) om ende voe(r)/
de helicht van allen den vruchte(n) jaerlijcx op de lande wassen(de)/
Met condicie(n) oft e(n)nich van hen ten sesten jare sceyden woude/
dat hij dat sal moege(n) doen bij alsoe dat zij dat den ande(re)n een/
jair te voe(re)n segge(n) sal It(em) sele(n) de voirscr(even) wynne hebben den voirscr(even)/
t(er)mijn lang due(re)nde alle de beemde(n) ende eusselen den voirs(creven)/
hove toebehoeren(de) elcx jaers d(aer)enbinne(n) om ende voe(r) drientwintich/
guld(en) te thien stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) en(de) vi st(uvers) It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirscr(even) lande den voirscr(even) t(er)mijn dueren(de)/
houden wynne(n) werven en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijck reeng(enoten)/
bove(n) ende beneden en(de) die laten tsijne(n) afsceyden Te weten(e)/
den wint(er)aert besaeyt op vie(r) getidege voren en(de) de stortte/
eens o(m)megedaen Item sal de voirs(creven) wynne dlant der voirs(creven)/
taflen bloot laten want hijt alsoe ae(n)veert heeft It(em) alsmen/
tcoren binden sal soe sal gerardt d(aer) eene(n) wercman sette(n) om/
d(aer) toe te hulpen ende dien sele(n) de wynne den montcost geven/
en(de) gerardt de dachue(re)n betalen en(de) dat gebonde(n) en(de) gedeylt/
sijnde sullen de wynne(n) van stucke te stucke des voirs(creven) ger(ards)/
deel inne vue(re)n eer zij thue(r) porre(n) sulle(n) Ende soe wa(n)neer de/
voirs(creven) ger(ard) aldair doet dorsschen sullen de wynne(n) den derssche(r) den/
montcost geve(n) en(de) des sele(n) sij tcaf en(de) redelike crinssen hebben/
en(de) de wynne(n) sullen des voirs(creven) gerarts core(n) te loeven(e) vue(re)n/
te diest oft te cortenake(n) dairt den selve(n) gerarde gelieve(n) sal/
It(em) selen de voirs(creven) gerart en(de) de wynne alle dooft ald(aer) jaerlijcx/
wassen(de) hebben half ende half dwelc de wynne(n) met eene(n)/
die gerart d(aer) toe sinden sal ter eerden leve(re)n sullen en(de) gerarts/
deel vue(re)n te loeven(e) oft te cortenaken tsijne(n) huys sond(er) gerarts/
cost ende de wynne sele(n) gerarts diene(r) dan den montcost geve(n)/
en(de) ger(ard) sal de dachue(re)n betalen It(em) de wynne(n) sullen jaerlijcx/
hebben voir hue(r) berringhe vand(en) voirs(creven) ger(ard)[e] vierhondert mutsarde/
It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) jaerlijcx coopen tsestich hope(n) stroes
//
te thiene(n) oft d(aer)omtrent d(aer)af sal gerardt betalen de tweedeele/
soe vere hij de thiende niet en hadde en(de) de wynne(n) tderdel/
en(de) de wynne(n) sullent halen sonder gerarts cost It(em) sulle(n) de/
wynne(n) de straten aen de goede alst geboden wort vand(en) hee(r)/
houden wel en(de) loflijc en(de) de beken ald(aer) veghe(n) en(de) ruyme(n)/
alsoe in tijts dat de voirs(creven) ger(ard) d(aer) bij gheen schade en lijde/
It(em) sele(n) de wynnen alle jae(re) int voirs(creven) hoff leve(re)n and(er)half hondert/
walme(re)n goet en(de) cusbaer om de huysinghe vand(en) hove mede te/
decke(n) En(de) soe wa(n)neer men die verdect oft anders aen de huyse/
die de wynne houdt yet werct sele(n) de wynne(n) de stoffe naerd(er)/
halen en(de) hier af selen de wynne(n) den wercliede(n) den montcost/
geve(n) en(de) ger(ard) sal de dachue(re)n betale(n) en(de) de wynne(n) sulle(n) de/
huyse vand(en) hove vand(er) underster rijkelen nederweert houden/
hue(re)n t(er)mijn lang due(re)nde wel en(de) loflijc op hue(re)n cost It(em) is/
vorweerde dat de voirs(creven) ger(ar)[t] te he(m)weert sal behoude(n) de porte(n) mette(n)/
nuwe(n) huyse d(aer) neve(n) en(de) den stalle op dand(er) zijde vand(er) porte bove(n)/
en(de) onder en(de) tduyfhuys bove(n) ende onder It(em) de voirs(creven) gerardt sal/
hebbe(n) zijn wandelen ende verke(re)n op alle de goede soe vele ende/
soe langhe alst he(m) gelieft It(em) is noch vorweerde al quame de voirscr(even)/
ger(ard) int voirs(creven) hoff sesse werve(n) sjaers en(de) hij gheen hoy ald(aer) en/
hadde soe souden hem de wynne(n) leve(re)n hoy en(de) stroe voe(r) zijn p(er)de/
en(de) altijt stroe hoe dicke hij dair wae(r) It(em) voirt sele(n) de wynne(n)/
hebben een dachmael brake(n) om twee halster lijsaets inde pastue(re)/
te sayen en(de) d(aer)af sal gerart tvlas half hebben alst gereet is/
en(de) op gebonden It(em) selen de wynne(n) alle jae(re) doen vijf carweyen/
tot loeven(e) oft alsoe verre It(em) de hage(n) ende breeme(n) moege(n) de/
wynne(n) houwe(n) en(de) verdroechden ald(aer) e(n)nige boome(n) die moghe(n) sij/
uutrode(n) en(de) voir elcken boom twee poote(n) setten vand(en) selve(n) arde/
en(de) de hage(n) ende breme(n) (et)c(etera) houwe(n) gelijc voe(r) soe wa(n)neer hijse/
gerarde gewijst sal hebben en(de) zij tijtveerdich sijn It(em) want/
de voirs(creven) wynne nu aenveerde(n) drie dach(mael) wynt(er)corens die/
gerart metten vruchte(n) gecocht heeft jege(n) henr(icke) cluwen/
soe is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) die wel gewonne(n) gemest/
en(de) besayt met wynt(er)corne laten sele(n) ten ynde van hue(re)n/
t(er)mijne It(em) de voirs(creven) gerart heeft zijnen wynne(n) geleent sesthien/
lichte gulden(en) te thien stuv(er)s die de selve wynne(n) he(m) wed(er) geve(n)
//
sullen tot hue(re)n lesten drie jae(re)n ende d(aer) mede is quite en(de) te/
nyeute alsulcken halve(n) rijd(er) lijfpen(sien) als de selve wynne(n) den voirs(creven)/
gerarde sculdich wae(re)n mair gerart sal ter vestich(eit) sijne(n) lijftocht/
brief behouden tot hij voldaen is oft ande(r) vestich(eit) d(aer)af heeft/
It(em) int duyfhuys noch inde duyve(n) vand(en) voirs(creven) hove en sulle(n) de/
voirs(creven) wynne gheen recht hebben dan dmest van dien den lande/
volgen sal It(em) de pachte(n) ende tsijsen die de voirs(creven) ger(ar)[t] heeft inde(n)/
voirs(creven) dorpe ende d(aer) omtrent sulle(n) de voirs(creven) wynnen den voirs(creven)/
ger(ar)[de] inhalen soe verre [sij] die gecrige(n) sele(n) comen en(de) met rechte/
niet en ontbliven en(de) doen dair af den selve(n) gerarde betalinge/
oft rekeni(n)ghe eens sjaers cor(am) opp(endorp) hanck(art) junii p(rim)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-11 by kristiaan magnus