SAL7372, Act: R°178.1 (417 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°178.1  
Act
Date: 1478-12-30

Transcription

2019-04-29 by xavier delacourt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont dat walter[(us)] boschman sone wijlen/
willems revoce(re)nde voir al wed(er)roepen(de) en(de) te nyeute doende alle ande(re)/
p(ro)curacien die hij des nae bescr(even) steet aengaen(de) hier voe(r) yeman(de) wie hij/
zij gegev(en) en(de) gedaen mach hebben heeft getransporteert ende over/
gegev(en) en(de) mits desen transporteert en(de) gheeft over willem(me) maes/
geheete(n) van wijtfliet tgeheel recht en(de) actie van alsulken beleide/
als hij walter[(us)] vors(creven) dede doen met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
p(ri)ma junii lestlede(n) totte(n) goede(n) jouffr(ouwe) kathelinen horekens weduwe/
jans wijlen vand(en) hove voir drie r(ynsch) gul(den) lijfpen(sien) ten live d(er) desselfs/
walter[(us)] en(de) ka(theli)[nen] zijns brued(er)s docht(er) aut d(air) de selve walter[(us)] theffen/
inne heef hadde bekint voir scep(enen) van loven(en) bijd(er) vors(creven) jouffr(ouwe) ka(theli)[ne(n)]/
a(nn)[o] lxxvi septe(m)br(is) iiii[ta] Bekinnen(de) dat hem de selve walter(us) d(air) a/
wille(m) d(air) af volcomelic heeft v(er)nuecht wair bij hij de(n) selve(n) willem(me) absq(ue) reb revoca(ti)[o(n)e] ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteyt geg(even) heeft dactie en(de) trecht vand(en) vors(creven) beleide te/
v(er)vol en(de) voirt al des d(air) aen cleeft te v(er)volgen texeque(re)n te bedi(n)gen/
te wynne(n) te verlies(en) componen(di) q(ui)tan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens)/
ratu(m) renu(n)c(ians) q(ui)buscu(mque) p(ri)vileg(iis) cor(am) berct burg(imagistro) tybe willem(aer) scab(inis)/
dece(m)br(is) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt