SAL7372, Act: R°212.4-R°213.1 (479 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°212.4-R°213.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
Het zijn come(n) in rechte inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) mychiel va(n) potsuynsberge als procur(eur) he(re)n jans/
van sinte goerix ridders die hem uuyt crachte va(n) guedinge(n)/
van scepen(en) br(ieve) van loven(e) inden jae(r) van lvi xviii maii gepass(eer)t/
van xii rijders lijfpen(sien) te(n) live besedt en(de) v(er)onderpant es bij/
meest(er) janne claes cyrurgijn als geleyt nader selver stat/
recht totten goeden roelants va(n) bourgevail sone he(re)n roelants/
wilen va(n) bourgevail ridders op twintich boender lants luttel
//
min oft meer inde prochie van boulez gelege(n) Noch op/
xi boender lants luttel min oft meer inde p(ro)chie va(n)/
longueville Noch op ix boende(r) lants luttel min oft/
meer ald(air) gelege(n) Ende noch op xx boende(r) lants luttel/
myn oft meer ald(air) gelege(n) Ende op eene(n) hof houden(de)/
xiii dach(mael) luttel min oft meer mett(er) nuwer schue(re)n d(air)op/
staen(de) aldair gelege(n) al nae inhoudt vand(en) br(ieve) d(air)aff/
zijnde met open(en) br(ieve) vand(er) stat ae(n) alle officie(re)n Hadde/
doen leve(re)n de selve ond(er)pande t(er) eender zijden Ende/
jacop van dyon als procur(eur) jans zijns brueders man/
en(de) momboir jouffr(ouwen) [vacat] weduwe(n) b(er)narts wilen/
van bourgevail zijns wijfs t(er) ande(re) Aldair de voirscr(even)/
mych(iel) procur(eur) versocht ind(en) voirs(creven) scepen(en) br(ieve) gehoud(en)/
en(de) hem de voirscr(even) onderpande voir tvoldoe(n) vand(en)/
acht(er)stelligen en(de) ombetaeld(e) lijfrinten ae(n)gewesen/
te worden hopen(de) dat dat alsoe behoirde en(de) sculd(ich)/
wa(r)e te geschien te voirde(r) want hij p(rese)nteerde te/
bewijsen oft noot wa(r)e en(de) hem ontkint wa(r)e dat h(er) jan/
d(air)af in possessien hadde geweest en(de) betalinge d(air)af voirmaels/
hadde gehadt ende die goede voir gebreck va(n) betaling(en)/
voirmaels in hande(n) hadde gehadt en(de) den chijs d(air)aff betaelt/
Dair tege(n) de voirs(creven) jacop als procur(eur) he(m) v(er)antweerden(de)/
dede lesen eene(n) scepen(en) br(ieve) vander banck va(n) opp(re)baix/
d(air)mede alst scheen de voirs(creven) goede en(de) onderpande oft e(n)nige/
van dien naeder banck recht uuytgedaicht ware(n) geweest/
bijde(n) gronthe(re) va(n) die(n) voir zijne(n) grontchijs dien hij d(air)op/
hadde ende dat de behoirlijcke wete ende conde gedae(n)/
was aen he(re)n clause en(de) zijne(n) nacomelinge(n) en(de) oick den/
pensionar(issen) van loven(e) en(de) dat d(air)enbove(n) navolgende/
dien uuytdaige(n) de selve gronthee(re) die goede jair en(de)/
dach gehoude(n) hadde en(de) beseten eer hij hem d(air)af hadde/
ontgoet oft onterft en(de) dat dair nae yerst de voirs(creven)/
jan tot die(n) goeden come(n) was en(de) hadde die tege(n)/
den selve(n) gronthe(r)e vercrege(n) Ende sustineerde alsoe dat/
de voirs(creven) her jan van zijne(n) rinte(n) behoirlijck en(de) nader/
banck recht uuytgedaecht was en(de) mids dien v(er)doelt/
vorderinge te doene opde voirg(eruerde) uuytgedaichde goede
//
hem des gedragen(de) totten rechte Dair tege(n) de voirs(creven) mych(iel)/
procur(eur) replice(re)nde dede seggen dat tvoirs(creven) uuytdaigen was/
van onweerden en(de) gedaen alsoet goet te gevuelen was in bedroge/
van zijne(n) meester en(de) ande(re)n rinten opde pande hebben(de) Want/
al wa(r)e de uuytdage(n) d(air)inne bleve(n) jair en(de) dach soe waren/
nochtan d(air) weder toecome(n) de erfg(enamen) vand(en) goede(n) oft e(n)nige va(n)/
dien wair bij het scheen en(de) claer wae(r) dat dat uuytdage(n)/
wae(r) geschiet meer om de rintiers uuyt te sluyte(n) dan bij/
faulten va(n) betalen(e) der grontchijsen Oick en wa(r)e duytdage(n)/
alsulck niet dat dat nae recht vand(er) banck en(de) hootbanck sculd(ich)/
wa(r)e stat te g(ri)pen want me(n) niet bevi(n)den en soude dat dair/
h(er) jan va(n) sinte goerix selve in p(er)sone genoempt voirtgeroepe(n)/
oft uuytgedaicht was oft oick e(n)nige conde oft wete d(air)af ae(n)/
zijne(n) prope(re)n p(er)soe(n) geschiet wa(r)e oick soe ware(n) de voirtgerope(n)/
oft uuytgedaichde p(er)sone zee(re) ombekint want d(air) stont h(er) claus en(de)/
zijn nacomelinge(n) zonder zijne(n) toenaem genoempt te zijne en(de) met/
alle(n) g(e)n(er)alijck dairt luyt vand(en) pensionar(issen) va(n) loven(e) zonder die in p(er)sone/
name oft toename te v(er)clae(re)n Desen en(de) meer ande(re)n reden(en) bij hem/
geallig(eer)t aengesie(n) sustineerde hij dat hem duytdage(n) gheen hinder/
drage(n) noch zijn en soude hem des getroesten(de) totte(n) rechte op dwelck/
de voirscr(even) procur(eur) d(er) wederp(ar)tien replice(re)nde p(rese)nteerde te bewijsen/
m(er)ckelijck dat dat uuytdage(n) was geschiet behoirlijck nader banck/
recht ende de wete gedae(n) va(n) ov(er)tuldich(eit) mits dat dat weesen/
aenginck aen he(re)n clause va(n) sinte goerix ridde(r) hoewel zijnen/
toenaem int duytdage(n) niet genoempt en was en(de) ynsgelijx aend(en)/
p(er)soen des voirs(creven) he(re)n jans va(n) sinte goerix en(de) zijns procur(eur)s en(de)/
dat de hee(re) naden uuytdage(n) jair en(de) dach die in hande(n) hadde(n) gehat/
eer hij hem d(air)af ontgoedde en(de) meer ande(r) pointe(n) bijden welken/
hij concludeerde als vo(r)e Aldair uuyt(er)lijck de scepen(en) gemaent beg(er)d(en)/
taenhoire(n) den thoen des voirs(creven) jacops des procur(eur)s inde(n) welke(n)/
bezundert hij niet en volqua(m) zijns v(er)meets navolgen(de) zijne(n) bilegge(n)/
vand(en) weten aen he(re)n jans p(er)soen gedaen Soe dat hier nae/
inder saken geconclud(eer)t zijnde de scepen(en) van loven(e) ter manisse(n)/
smeyers gewijst hebbe(n) met vo(n)nisse dat duytdage(n) den voirscr(even)/
he(re)n janne niet hinderlijck zijn en sal ae(n) zijn ond(er)pande va(n) outs/
onder tvo(n)nisse van loven(e) geleg(en) In sca(m)pno ja(nua)[rii] xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt