SAL7372, Act: R°245.3-V°245.1 (530 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°245.3-V°245.1  
Act
Date: 1479-02-13

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Nae dien dat jan van leeuwe die h(ier) voirmaels in rechte/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) als ae(n)legge(r) gedinct/
heeft tegen symone va(n) wesenbeke come(n) is inde voirs(creven) banck/
ende heeft ghep(re)tendeert zijn sake te sluyten om totte(n) vo(n)nisse te/
moege(n) come(n) begi(n)nen(de) te v(er)hale(n) tghene des hij hoopte wel/
gethoent te hebben(e) Es come(n) [vacat] als p(ro)cur(eur) svoirscr(even)/
symoens met zijne(n) voirspreke en(de) heeft dat gepijnt te schutten/
met alrehande(n) reden(en) seggen(de) dat dat proces en(de) die ha(n)deli(n)ge/
wae(re)n geschiet voire tsintjansmesse lestlede(n) en(de) voe(r) eene ande(re)/
wet ende alsoe in hem selve(n) doot en(de) versmolten metten/
afgave vand(en) scepen(en) dair die sake voer bedingt wert ende/
dat alsoe de scepen(en) nu zijnde die vander aensprake(n) antw(er)d(en)/
en(de) handelingen vande(n) processe al met monde gesciet hoewel de/
p(ro)ductien vanden getuygen met gescrifte mochte(n) sijn gedaen gheen kinnesse noch/
claernisse en hadden gehadt niet sculdich en wae(re)n noch en behoirde(n) op tselve p(ro)ces/
te letten oft dair over te wijsen met meer reden(en) bij he(m) geallig(eer)t bijde(n) welke(n) hij/
tendeerde totter a(n)nichilatie(n) van dien processe meynen(de) dat die/
sake op huer yerste come(n) soude en(de) van nyeuws bedinct moete(n)/
worden Dair tegen de voirscr(even) jan van leeuwe sustineerde/
de (contra)rie en(de) dede segge(n) dat aensprake en(de) v(er)antweerde(n)/
voe(r) de scepen(en) vanden voirleden(en) jae(r) wae(re)n geschiet ende
//
alle productien ende getuygenisse(n) inder sake(n) in wed(er)zijden/
geleyt welke productien en(de) getuygenissen al in gescrifte/
ware(n) gecollig(eer)t en(de) lagen onder de secretar(is) d(air)inne men genoech/
bevi(n)den soude wair toe p(ar)tien in wed(er)zijden hadde(n) getendeert/
en(de) wairop hue(r) conclusien ware(n) genome(n) en(de) gefondeert en(de)/
oft des niet genoech en wa(r)e ofts noot wa(r)e mochte(n) p(ar)tien/
in wed(er)zijden aensprake v(er)antw(er)den en(de) des d(air)aen cleeft v(er)versche(n)/
en(de) v(er)halen om den he(re)n d(air)af doen volcome(n) informacie te/
crigen en(de) dat de zwae(re) coste(n) vand(en) getuygen d(air)inne geleyt/
die meer gedroege(n) oft soe vele als tprincipael niet te/
vergheefs en worden gedaen want oft anders wa(r)e en(de) dat/
tproces v(er)smolte zeder der deposicien d(air)inne geschiet zijn e(n)nige/
getuyge(n) gestorve(n) d(air)af men gheene nyeuwe deposicien en/
soude(n) conne(n) gecrige(n) d(air)bij dan hij die noch altijt zij(n) diligen(cien)/
d(air)inne hadde gedaen g(roo)telijck zijns rechts soude zij(n) afgenome(n)/
des e(m)mers alsoe niet en behoirt soe hij meynt mair es/
sculdich tselve proces zijne(n) voirtganck te hebbe(n) hem/
des gedragen(de) totte(n) rechte Op dwelck de scepen(en) gemaent/
gewijst hebbe(n) met vo(n)nisse dat p(ar)tien hue(r) sake(n) in wed(er)zijd(en)/
sulle(n) ververssche(n) en(de) dat de deposicien ind(en) saken gheleyt den/
p(ar)tien sulle(n) diene(n) en(de) va(n) weerden h sijn In scampno cor(am) o(mn)ib(us)/
dempto lyemi(n)g(en) febr(uarii) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt