SAL7372, Act: R°326.4-V°326.1 (705 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°326.4-V°326.1  
Act
Date: 1479-04-23

Transcription

2019-11-14 by xavier delacourt
Vand(er) questien die voir den rade vander stad geweest heeft/
tussche(n) vrancke(n) moens stedehoude(r) srintm(eeste)rs va(n) loeven(e)/
te pellenberch en(de) den scepen(en) van pellenberch met arnde/
wiggher die mette(n) selven stedehoude(r) ende scepen(en) hadde doen/
dage(n) te pellenberch onder den ande(re)n op i(½) dach(mael) en(de) xx/
roeden lants gelege(n) ald(air) tusschen de goede gielijs de rode/
te twee zijden en(de) sheylichsgheestsbosch ter derder die welcke/
jan van berthem ald(air) besat bij tijtle va(n) guedinge(n) uut/
beleyde van scepen(en) br(ieve) van loeven(e) over lang gepasseert/
dair mede sijn vorders dair toe come(n) wae(re)n ter eender/
zijde(n) ende de voirs(creven) jan van berthem met sijne(n) adhe(re)nten/
die met hue(re)r voirs(creven) guedinge(n) tvoirs(creven) vervolch hadden doen/
afscrive(n) ende arnde voirs(creven) dach van rechte alhier inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen bescheyden op/
in dissend(age) naestcomen(de) Ende voirt den selve(n) stedehoude(r)/
en(de) scepen(en) selve alhier doen bescrive(n) met den ii[ten] brieve
//
mits dat zij d(air)enboven noch zeder op de voirs(creven) goede ald(air)/
hadde(n) gevolcht gelijc op dande(re) en(de) den voirs(creven) ja(n)ne voirtgeroepe(n)/
zoe hij te kenne(n) gaf om d(air) af te cesse(re)n oft reden(en) alh(ier) op heden/
te allige(re)n wair o(m)me zij den voirs(creven) yersten versueke niet/
onderhorich en wae(re)n geweest ter ande(re) Aldaer gelesen/
wardden de voirs(creven) twee missiven en(de) de voirs(creven) stedehoude(r)/
en(de) scepen(en) met arnde meynden want de br(ieve) vand(en) pachte/
dair voe(r) men ald(air) daechde zee(re) out wae(re)n dat d(air) o(m)me dat/
vervolch ald(air) voirt soude moege(n) geschien niet tegenstaen(de) den/
scriven(e) vand(er) stad te contrarie(n) Oick en hadde sgelijcx niet/
meer soe zij seyden gesien geweest ten hadde behoort ten/
hofrechte met meer woorde(n) reden(en) d(air) toe bij he(n) geallig(eer)t/
ter contrarie(n) Tege(n) dwelc jan met sijne(n) medeplege(re)n/
sustineerde de co(n)trarie en meynde met dierste ke(n)nisse ten/
minste(n) en soude behoe(re)n en(de) bliven ter plaetsen d(air) sijn br(ieve) wae(re)n/
gepasseert te weten(e) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) met meer/
reden(en) in alle(n) zijden gealligeert Es duytsprake vand(er) stad/
dat de stedehoude(r) en(de) scepen(en) afdoen souden tvervolch gedaen op/
des voirs(creven) jans goede die hij gelijc vo(r)e houden(de) was en(de) cesseren/
en(de) he(m) verdrage(n) van meer d(air) op met rechte te volge(n) Ende/
woude arnt oft anders yemant reden(en) allige(re)n van dat die/
sake ter banck recht soude behoe(re)n en(de) gere(n)voyeert wordden/
dat hij dat doen mochte inde banc voir meye(r) ende scepen(en) /
van loeven(e) en(de) dit selve wert he(m) bevolen tacht(er)volgen op/
de correctie vand(er) stad in (con)s(ili)[o] op(idi) aprilis xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt