SAL7372, Act: R°379.2 (820 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°379.2  
Act
Date: 1479-06-17

Transcription

2020-02-28 by xavier delacourt
It(em) en(de) mits allen desen en(de) den voirs(creven) clase en(de) sijnen wive/
al dit voldaen sijnde hebben de selve claes ende sijn wijf/
gekint en(de) gelijdt dat hen de selve willem volcomelijc genoech/
gedaen heeft van hue(re)r huweliker vorweerden en(de) allen den/
pointe(n) clausulen en(de) ar(ticu)[len] dair inne begrepe(n) den selven/
willem(me) en(de) zijn goede en(de) erfgename(n) en(de) allen ande(re)n des/
quitan(cien) behoeven(de) in dien gevalle d(air) af gansselijc quijtscelden(de)/
en(de) ontlasten(de) al eest soe dat inder selver huweliker vorweerd(en)/
hen meer rinte(n) gelofte(n) vorweerd(en) oft condicie(n) toegeseet/
gecondicionneert ende bevorweert moege(n) zijn sonder hem/
uut saken van dier e(n)nichssins te moyen te vexe(re)n te belaste(n)/
te eyssche(n) oft te volge(n) voir gheestelijc oft weerlijc gerichte/
oft oic van e(n)nigen costen van gedinge(n) oft ande(re)n sake(n) clachte(n)/
peticie(n) tichte(n) oft aensprake(n) dan die voirs(creven) staen die zij totte(n)/
dage van heden tot den voirs(creven) willem(me) weert te seggen mocht/
hebben in e(n)niger manie(re)n Opden voirs(creven) willem(me) en(de) alle/
sijn ande(re) goede boven tvoldoen van desen bliven(de) gansselijc/
worpen(de) ende verthiden(de) tot desselfs willems en(de) sijnder/
nacomelinge(n) behoef En(de) hebben hem gelooft de voirs(creven) huwelike/
vorweerde over te geve(n) sonder hen dair mede e(m)mermeer/
op oft tege(n) den selven willem(me) ende sijne(n) nacomelingen/
te behulpen oft he(m) d(air)mede te moyen oft te belasten in/
e(n)niger manie(re)n ende gaven hem die over in ons(er) p(rese)ncien/
cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt