SAL7372, Act: R°382.1-R°383.1 (830 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°382.1-R°383.1  
Act
Date: 1479-06-19

Transcription

2020-03-01 by xavier delacourt
Item magriete meys weduwe jans wijle(n) baers jan quinten en(de)/
adriaen baers gebruede(re)n hue(r) sonen henrick vekenstijl magriete/
bars zijn werdynne sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) lijsbeth baers oic/
sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) sust(er) cu(m) tutore Te weten(e) de voirs(creven)/
adriaen en(de) lijsbet yerst uute(n) broode der voirs(creven) magriete(n) meys hue(re)r/
moed(er) in behoirliker manie(re)n gedaen ten bijzijne en(de) met (con)sente/
der voirs(creven) moeder en(de) oic van he(re)n symoene sampayn prieste(r)/
hue(re)n neve van svaders wege(n) affirme(re)nde dat dit gedaen/
wordt voir den meeste(n) orbo(r)e der selver kinde(re)n in p(rese)ncia hebbe(n)/
gekint en(de) gelijdt dat ghijsbrechte van holsbeke en(de) johannen/
bars zijnd(er) werdynne(n) oic dochte(r) des voirs(creven) wijle(n) jans vanden/
voirbedde als voir der selver johannen kinsgedeelte van alle(n)/
den vercregen(en) erfgoeden chijsen rinte(n) oft pachte(n) die tussche(n)/
den selve(n) wijlen janne hue(re)n vader en(de) der voirs(creven) magriete(n)/
meys zijne(n) leste(n) wive vercreg(en) sijn staen(de) hue(re)r beyder huwelijc/
[gevallen sijn in deylingen] de goede erfchise rinte(n) en(de) pachte(n) hier nae bescrev(en) Inden/
yerste(n) (½) boender wynne(n)s lants gelege(n) te houd(er)t op doverbekervelt/
neve(n) de goede d(er) kinde(re)n wilen arts van ov(er)beke en(de) die berchstrate/
aen dande(re) It(em) i dach(mael) lants geleg(en) [op] tgehuchter velt neve(n) de/
goede henr(ix) van beerte en(de) de hoolst(ra)te It(em) noch (½) dach(mael) lants opt/
selve velt geleg(en) neve(n) de goede gheerts pitoels t(er) eend(er) en(de)/
machtelde(n) svorst(er)s ter ande(re) Sub iu(r)e p(ri)[(us)] t(er)m(in)is debit(is) et (con)suet(is)/
p(er)solven(dum) Item tvierdel van drie mudden rocx en(de) een mol(evat) erfspachts/
aen en(de) op die goede h(ier) na bescr(even) ond(er) sinte pet(er)s rode bij cortelke/
gelege(n) ierst aen en(de) op ii(½) dach(mael) lants luttel myn oft meer/
gelege(n) bove(n) broeche(m) tussche(n) de goede wile(n) jans pytoel dieme(n)/
hiet cools ter eend(er) sijde(n) en(de) die goede de smede van ghemp(er)/
t(er) and(ere) It(em) noch op ii(½) dach(mael) lants luttel myn oft meer geleg(en)/
op ghemp(er) velt tussche(n) de goede d(er) kinde(re)n wile(n) jans van mo(m)chove(n)/
en(de) wile(n) ka(tli)[nen] bellens t(er) ande(re) It(em) ix(½) dach(mael) lants luttel my(n) oft/
meer geleg(en) oic op ghemp(er) velt tussche(n) de goede d(er) kinde(re)n/
wile(n) jans van momchove(n) t(er) eenre sijde(n) en(de) de goede wile(n) henr(ix)
//
pysema(n) ter ande(re) It(em) noch op i dach(mael) lants luttel my(n) oft meer/
geleg(en) op ghemp(er) velt tussche(n) bloc wile(n) was wout(er)s va(n) scibbeke/
t(er) eenre en(de) de goede wile(n) henr(ix) pyse(n)man t(er) ande(re) It(em) opt derdel/
van een(en) boend(er) lants luttel my(n) oft meer geleg(en) opt ghemp(er) velt/
tussche(n) de goede des cloest(er)s van ghemp(er) ter eend(er) en(de) wilen/
jans smets van arscot ter ande(r) zijde(n) It(em) noch op een stuc huys en(de)/
hoofs houden(de) xxx roede(n) luttel my(n) oft meer geleg(en) te scibbeke/
tussche(n) de strate t(er) eend(er) sijde(n) en(de) die beke t(er) andere It(em) en(de) voirt/
aen en(de) op dand(er) drie deel [vand(en)] vors(creven) drie mudd(en) en(de) i mol(evat)/
erfspachts als ond(er)pant vand(en) voirs(creven) vie(re)ndeele van dese(n) erfpachte/
loeven(sche) mate roodsche(n) pacht It(em) tvierdel van xv mol(evate) rox erfspachte/
mate(n) van loven(e) winghste(r) pacht wel bereyt sint andr(ies) misse/
te betale(n) en(de) te loven(e) te leve(re)n aen en(de) op de goede h(ier)na bescr(even)/
yerst aen en(de) op (½) dach(mael) lants luttel my(n) oft meer geleg(en) inde/
ghemp(er) hoeve opt ghemp(er) velt tussche(n) de goede henrix vand(en)/
eyke(n) op deen zijde en(de) der erfg(enamen) henr(ix) peysma(n) t(er) ande(re) It(em) op/
tderdel van i dach(mael) lants paulo plus v(e)l mi(n)[(us)] inde selve hove/
op tselve velt geleg(en) tussche(n) de goede ka(tli)[nen] ro(m)melarts/
moens docht(er) t(er) eend(er) en(de) des proefsts va(n) ghempe t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) op i dach(mael) lants paulo inde selve hoeve geleg(en) tussche(n) de/
goede henr(ix) peysma(n) henr(ix) vander eycke(n) en(de) derfg(enamen) geld(en)s cole/
t(er) eenre en(de) de strate gaende te gemp(er) velde weert t(er) ande(r) sijde(n)/
It(em) op (½) dach(mael) beems paulo geleg(en) voir jans nijs aen die strate/
die van ghempe te scibbeke w(er)t gaet op deen zijde en(de) die/
moelebeke op dande(re) It(em) noch op xxxv roede(n) indie ghemp(er)hove/
tussche(n) de goede jans ro(m)melarts geheete(n) smet in beiden sijde(n)/
It(em) i rijder te xxv st(uvers) erflic xiiii dage in nove(m)bri te betale(n)/
aen en(de) op de goede hier na bescr(even) wile(n) jans schelkens te/
wete(n) aen en(de) op huys en(de) hof mette(n) toebehoirte(n) geleg(en) inde/
quaethage tussche(n) de goede pet(er)s vranx en(de) wout(er)s de punde(re)/
It(em) aen en(de) op i hof met sijne(n) toebehoirte(n) geleg(en) inde(n) ham/
tussche(n) de goede jans schelkens en(de) de goede wile(n) henr(ix)/
wile(n) van cu(m)ptich It(em) aen en(de) op i huys en(de) hof metten
//
toebehoirte(n) ald(air) geleg(en) tussche(n) de(n) voirs(creven) hof en(de) de goede/
roelofs capellemans en(de) de goede werix wile(n) vand(en) ketele/
It(em) en(de) noch vive cro(nen) te xxiiii stuv(er)s tstuc erflig(en) rinte(n)/
half p(ri)ma decembr(is) en(de) half p(ri)ma junii te betale(n) a(nn)[o]/
lxxii vercreg(en) bijde(n) voirs(creven) wile(n) ja(n)ne bars aen en(de) op de/
stat van loven(e) Op alle de selve goede rinte(n) en(de) pachte(n)/
voirs(creven) tot behoef der voirs(creven) ghijsbr(echts) en(de) sijns wijfs met/
behoirlik(e) renu(n)c(ierene) worpen(e) en(de) verthiende Behalve(n) in/
alle(n) den selve(n) goed(en) rinte(n) en(de) pachte(n) der voirs(creven) weduwe/
jans baers hue(re)r tocht huer leefdage lanc cor(am) langr(ode)/
willem(air) junii xix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt