SAL7372, Act: R°59.1-R°60.1 (156 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°59.1-R°60.1  
Act
Date: 1478-08-27

Transcription

2020-10-01 by xavier delacourt
Achtervolgen(de) seke(re)n voirvo(n)nissen inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) onlanx/
leden te diversen stonden gewesen inder saken henrix de naen en(de) gorijs/
beghints als p(ro)cur(eur) henrix vander varent dair de scepen(en) uut(er)lic beg(er)den/
de medicinen en(de) eersat(er)s die de gequetste begaen en(de) gecureert hadden/
taenhoren en(de) dae(re)ntinde(n) recht en(de) voirts datmen die appart soude/
horen op dovergeve(n) vand(en) vors(creven) henr(icke) en(de) p(ro)cu(reurs) zoe dat gesciet/
es en(de) die welke overhoort zijnde bij hue(re)n eeden ende (con)scien(cien) acht(er)volgen(de)/
den overgeven(en) van janne van ost als p(ro)cur(eur) jans v loenkens hebben/
geclaert des hier nae volcht Ierst meest(er) henric vincke [medicijn] dat hij begaen/
heeft den vors(creven) henricke de naen wel acht weken lanc de sesse weken/
dair af in grote(n) noode en(de) dats de selve henric de naen zee(r) behoefde/
en(de) dat hij dair aen wael verdient heeft zesse cronen heeft voort/
geclaert dat hij den voirs(creven) henr(icke) vand(er) varent twee werf heeft/
begaen d(aer) af hij niet en eyscht want hij d(aer) af den wijn gehad heeft/
te wete(n) x pl(acken) oft iiii st(uvers) Welc dat was en weet hij niet ten nausten/
It(em) meest(er) anthonijs de dreye(re) cirurgijn heeft geclaert bij sijne(n) eede/
en(de) meest(er) peter vand(er) heyden cur cirurgijne hebben geclaert bij hue(re)n/
eeden dat zij begaen hebben henricke de naen voirs(creven) en(de) dat de selve/
henric in sulker sorge(n) stont dat hen van noode was den medicijn te/
hue(re)r hulpe(n) te hebben claerden voort aengesien den tijt van derthien/
oft xiiii weken dat sij henr(icke) de naen begaen hebben die visitacie/
die sij gedaen hebben de substan(cien) die sij dair toe gedaen hebben dat/
zij d(aer) aen [beyde] tsamen wel verdient hebben vie(re)ntwintich crone(n) de selve/
meest(er) anthonijs heeft voort geclaert dat hij t(er) bede(n) vand(en) gebue(re)n/
te meer stonde(n) gevisenteert heeft den vors(creven) henricke int hof dair aen/
hij te(n) mynste(n) verdient heeft eenen lichte gul(den) Item meest(er) jan de vivengies heeft geclaert bij sijnd(er) eedt dat van noode heeft geweest/
dat de medicijn ter hulpe(n) om henr(icke) vand(er) varent te cure(re)n dair/
heeft geweest de selve meester jan claerde voort dat hij om den/
selve(n) henr(icke) vand(er) varent te cure(re)n te visente(re)n te begaen zijn conste/
d(aer)aen te besige(n) en(de) vand(er) substan(cien) d(aer) toe georbort met anthonise sijne(n)/
geselle wel verdient heeft tsame(n) viventwintich cro(nen) Item meest(er)
//
jan van cruyni(n)ghen medicijn heeft geclaert dat hij bijden/
voirs(creven) henricke vand(er) varent geweest heeft en(de) den selven/
gevisenteert ierst viii oft ix daigen ende noch nae soe vele/
meer dat tsamen draghen mach soe voer soe nae drie oft vier/
weken en(de) dat den selven henricke vand(er) varent na de gelegenth(eit)/
van sijne(n) quetsue(re)n en(de) siecheid(en) wel van noode was een medicijn/
en(de) dat de selve meest(er) jan dair aen wel verdient heeft drie rinsche/
gul(den) Soe sijn comen op heden inde banc voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) de vors(creven) henric de naen en(de) gorijs als p(ro)cur(eur)/
opdoende en(de) sustine(re)nde dat hen sculdich wae(re)n de vor goede/
inde(n) voirgaen(de) vo(n)nissen hier af gean gea(n)noteert aengeweese(n)/
te wordde(n) om dair aen de salar(is) ende pijne en(de) arbeide der vors(creven)/
medicine(n) en(de) cirurgijne(n) [en(de) de coste(n) ind(er) sake geloepe(n)] te moge(n) verhalen Bij alsoe oft d(aer) overde/
dat te late(n) gaen dairt sculdich wae(r) te gane en(de) ofter gebrake/
dair voe(r) te mog(en) p(ro)cede(re)n met rechte Ende dae(re)ntinde(n) deden zij/
lesen een vo(n)nisse ond(er) ons ge(re)gistreert staen(de) xvii febr(uarii) lestlede(n)/
dair diverse p(ar)tien die hen pijnden der vors(creven) p(er)soene(n) vorderinge/
opde vors(creven) goede gedaen te stutte(n) die vo(n)nislic gewijst warde(n)/
d(aer) af verdoolt dan alleene want hem een geheete(n) jan van/
kersbeke pauwels loenkens zwag(er) thonisse hadde v(er)mete(n) aengaen(de)/
der eend(er) banc ald(aer) gevuert dat begheerde(n) scepen(en) te aenhoren/
en(de) d(aer)entinde(n) recht en(de) dat gelesen zijnde sustineerde(n) zij wantme(n)/
niet bevi(n)den en soude dat de selve van kersbeke acht(er)volgen(de)/
dien vo(n)nisse met rechte voirtgevare(n) was oft e(n)nige(n) thoen geleyt/
hadde noch oic d(aer) inne van dinge te dinge sijn debvoir van getuyg(en)/
te doen daege(n) [en] hadde gedaen dat hij d(aer) o(m)me van dien soude sijn v(er)steken/
hem des ge van al getroesten(de) totte(n) rechte Dair op den vors(creven)/
vors(creven) janne van ost als p(ro)cur(eur) des vors(creven) jan loenkens ond(er)vraicht/
zijnde oft hij er yet tege(n) woude allig(ere)n antweerde hij liet tricht/
gewurde(n) en(de) hielt hem daer aen en(de) aen tgene datter soude/
mog(en) overen Soe v(er)re dat uut(er)lic de scepen(en) vand(en) meye(r) ind(en)/
vors(creven) saken gew gemaent sijnde gewesen hebben mett vo(n)nisse dat
//
den voirs(creven) henr(icke) en(de) gorise(n) als p(ro)cur(eur) de goede d(air) op zij hadde(n)/
gevolcht en(de) d(aer) af inde(n) voirg(eruerde) vo(n)nisse mencie es gemaict volge(n)/
zoude(n) om d(aer) aen de gebrek(en) vand(en) medicine(n) en(de) cirurgijne(n) vors(creven) met coste en(de)/
[co(m)me(r) ind(er) saken geloepe(n)] te v(er)halen op alsoe oft(er) overde datme(n) dit wed(er)ke(re)n soude totte(n)/
rechte en(de) oft(er) gebrake datme(n) voirtvare(n) soude met rechte (et)c(etera)/
Mair alse vand(en) vors(creven) van kersbeke gelieft de(n) selve(n) henr(icke) en(de)/
p(ro)cur(eur) d(aer) mede voirt te vare(n) dat zij de(n) selve(n) d(aer) toe [teerst] sulle(n) doen/
roepe(n) en(de) dachdoe dachbescheide(n) Act(um) in scampno aug(usti)/
xxvii p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) sca(m)pno lyemi(n)g(en)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt