SAL7372, Act: R°67.1-R°68.1 (171 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°67.1-R°68.1  
Act
Date: 1478-09-07

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Wij berge(n) langrode scepen(en) te loeven(en) doen cont en(de) te weten dat op heden/
datum van desen voer ons comen zijn in p(ro)pe(re)n p(er)soenen henric van/
redinghen sone wijlen henrix ter eender zijden ende anthonijs van/
redingen zijn wettich zone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ter ande(re) kynnen(de) en(de) lijde dat/
zij bij middele ende onderwijse van hue(re)n maghen en(de) vrinde(n) met/
malcande(re)n overcomen ende eenswordden zijn der pointe(n) (con)dicien ende/
vorweerde(n) h(ier) nae bescrev(en) die zij malcanderen renu(n)c(iantes) hinc inde q(ui)buscu(mque)/
p(ri)vilegiis libertatib(us) et exceptio(n)ib(us) gelooft hebben tonderhouden tacht(er)/
volgen en(de) te voldoene [en(de) malcande(re)n h(ier) af altijts ofts behoift voird(er) vesticheit te doen(e)] Inden yersten dat den voirs(creven) henricke zijn/
leefdaighe lanc ombelet vand(en) voirs(creven) anthonise oft zijnre nacomeli(n)ge/
volghen zullen die goede [en(de) rinte(n)] h(ier) na bescrev(en) Te weten yerst de heerlich(eit) geheel/
metten chise diemen hult [te leene] van ons(en) gened(igen) hee(re) den h(er)toghe geheete(n)/
de heerlich(eit) van oplynte(r) metten toebehorte(n) Item de heerlich(eit) mette(n)/
chise dieme(n) van hem selve houdt te leene geleg(en) inde p(ro)chie/
van oplynte(r) en(de) die toetebehoe(re)n plach jouffr(ouwe) katheline(n) van dor(ma)le/
Item een stuc beemts geleg(en) inde p(ro)chie van wynge t(er) pla./
geheete(n) de wouwerstat Item een dach(mael) beemts inde selve p(ro)chie/
int houdert broec aende donc It(em) een stuc lants geheete(n) den raephof/
inde selve p(ro)chie geleg(en) houden(de) omtri(n)t (½) boend(er) It(em) noch (½) boend(er)/
lants oft d(aer) omtri(n)t mette(n) bosschelkine geheete(n) de plancke geleg(en)/
inde selve p(ro)chie opde(n) wech d(air)me(n) gaet te halen weert It(em) een/
dach(mael) lants aende(n) popele(re) inde selve p(ro)chie It(em) een stuc lants houden(de)/
omtri(n)t drie dach(mael) geleg(en) inde selve p(ro)chie van wynge voir de/
steenbeke int bloc dat nu ledich leet It(em) noch de wijng(ar)de tarscot/
opte(n) dorenberch It(em) den viertschoef van eene(n) stucke lants geleg(en)/
te wynge op tcuysvelt toebehoren(de) ons(er) v(ro)uwe(n) outaer ind(er) kercke(n) va(n)/
wynge It(em) twintich rinsche gul(den) te xx st(uvers) tstuc en(de) drie pl(acken) brab(ants)/
ge(re)kent voir elk(en) stuv(er) aen en(de) op de goede van p(er)treys en(de) van wynge/
en(de) de wynnen en(de) huerlingen der selver nu sijnde en(de) namaels wesen(de)/
die welke anth(onijse) en(de) sijn nacomel(ingen) in dien hebben zulle(n) dat zij jairlix
//
henrix leefdage lanc hem van dien goede(n) de selve xx r(insche) g(ulden)/
opte(n) sint andr(iesmisse) apostels betale(n) sulle(n) en(de) dat zij hen om dat/
te doene d(air) voe(r) wettelic v(er)oblige(re)n zullen It(em) sal noch de vors(creven)/
henric hebben jairlix zijn leefdaige lang opte molen van/
bivorde(n) en(de) aende pechtene(re)n der selver thien mudde(n) cor(en) thiensche/
mate It(em) dat de vors(creven) henric behoude(n) sal insgelix zijn leefdage/
thof metten wate(r) [en(de)] dijken gelijc dat geleg(en) es te wynge achter/
de kercke met sulke (con)dicien de soe v(er)re de selve anthonijs in/
huwelijc toghe met raide van sijne(n) bruede(r) dat de vors(creven) henric alsdan/
den selve(n) anth(onijse) overgeve(n) soude tvors(creven) hof metter toebehorte(n) Ende/
dair voe(r) soude anthonijs henricke geve(n) tsjaers vier r(insche) gul(den) It(em) dat de/
vors(creven) anth(onijs) den vors(creven) henr(icke) zijne(n) vader gehoude(n) sal sijn alle jae(re)/
inde p(ro)chie van wynge te leve(re)n desselfs henr(ix) leefdage lanc xx wisse(n)/
houts ond(er)half duysent mutsarts en(de) een half duysent ghevants/
des sal de selve henric dmaecgelt betale(n) vand(en) vors(creven) houte It(em)/
en(de) h(ier) op sal de vors(creven) henric sculdich zijn sijn leefdage lanc te/
betalen tghene dat uut den vors(creven) goeden van linte(r)? landen beemde(n)/
wijngarde en(de) hove gaet uutgescheiden alsulk(en) twintich mudde(n) cor(en)/
loven(scher) erflic als derfgename(n) jans wijle(n) de pape en(de) dertich rinsche/
gul(den) erflic als roelof roelofs opt vors(creven) hof van wynge en(de) meer/
ande(re)n goeden des vors(creven) anth(onijse) houden(de) sijn welke xx mudde(n) cor(en) en(de)/
xxx r(insche) gul(den) de selve anth(onijs) en(de) sijn goede(n) drage(n) sulle(n) en(de) tselve hof/
d(air) af lo ontlaste(n) en(de) quijthoude(n) Ende de selve henric sal tselve/
hof houden in refectien gelijc een tochte(r) sculdich es zond(er) argelist/
en(de) des(er) vors(creven) goeden en sal hem de vors(creven) . anthonijs zijns vad(er)s/
leefdage lanc gheenssins moge(n) ond(er)winde(n) It(em) en(de) al wairt dat de/
selve anth(onijs) voir sijne(n) vad(er) van live ter doot quame zoe soude(n)/
nochtan den selve(n) henricke volge(n) de vors(creven) goede en(de) rinte(n) et ende/
p(ro)fite zijn leefdage lanc opte co(m)me(re)n en(de) ond(er)houden(en) van refectie(n)/
vors(creven) It(em) en(de) ter ander zijden sullen den vors(creven) anthonise voir he(m)/
en(de) zijn nacomelinge volgen alle de ande(re) goede rinte(n) en(de) pachte(n)
//
die bleve(n) zijn nae de doot le(m)brechts wijlen van wynge en(de) ka(theli)[ne(n)]/
van dor(ma)le sijns oudevad(er)s en(de) oudemoed(er)s hoedanich die sijn het/
zijn chijse cup(en) even(en) landen beemde(n) bosschen panhuyse(n) molen(en)/
gelijc dat sij geleg(en) zijn inde p(ro)chie van wynge houd(er)t kercke(m) en(de)/
d(air) omtri(n)t opte(n) co(m)mer vand(en) vors(creven) x sacke(n) corens thienscher mate(n)/
den vors(creven) henr(icke) sijne(n) vad(er) zijn leefdage uut(er) vors(creven) molen van bivorde/
te betale(n) jairlix s(int) andriesmisse apostels Ende voort op alle den/
grontchijs erfchijs en(de) erfco(m)mer van corne oft and(er)s uute(n) vors(creven) goede(n)/
gaen(de) sond(er) cost oft last des vors(creven) henrix te betale(n) d(air) mede inne/
begrepe(n) de vors(creven) xx mudde(n) cor(en) erflic aen derfg(enamen) jans de pape/
en(de) xxx r(insche) g(ulden) erflic aen roelofve roelofs d(air) e(n)nige van des vors(creven)/
anthonijs goede(n) oic voir staen It(em) dat de vors(creven) anthonijs/
d(air)enbove(n) drage(n) sal en(de) sculdich sal sijn te betale(n) en(de) den vors(creven)/
henr(icke) sijne(n) vad(er) en(de) sijn goede [en(de) ande(re) d(air) voe(r) veroblig(er)t] /
tontlaste(n) vand(en) co(m)me(re)n h(ier) na bescr(even)/
Ierst van iiii ri(nsche) g(ulden) erflic te xx st(uvers) tstuc drie pl(acken) p(ro) stufero elke(n) te/
quite(n) met xviii die gehaelt zijn aen gerarde van baussele It(em)/
noch van xx pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc drie pl(acken) p(ro) q(uo)lib(et) stufero erflic/
die gerarde van baussele vors(creven) verpant zijn opde goede van/
raffelsberge toebehoren(de) wout(ere)n van redinge(n) des vors(creven) henrix brued(er)/
It(em) van vijf r(insche) g(ulden) te xx st(uvers) tstuc lijfpen(sien) aende(n) selve(n) gerarde/
It(em) van sesse gul(den) pet(er)s lijfpen(sien) aen jan boys huysvrouwe It(em) van/
twee rijd(ers) lijfpen(sien) aen waelrave(n) van zuyle It(em) van ond(er)halven/
rijde(r) lijfpen(sien) aen twee gesuste(re)n [vacat] It(em) van ond(er)halve(n)/
twee ri(nsche) gul(den) lijfpen(sien) aen jouffr(ouwe) marien haeskens It(em) van twee/
r(insche) gul(den) lijfpen(sien) aen he(re)n pet(ere)n de beye(re) Ende noch vand(en) drie/
pet(er)s lijfpen(sien) aende jouffr(ouwe) claes no(n)ne te wittev(ro)uwe(n) te loven(en) Act(um)/
sept(embris) vii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt