SAL7372, Act: V°179.2-R°180.1 (419 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°179.2-R°180.1  
Act
Date: 1479-01-02

Transcription

2019-10-31 by xavier delacourt
Vanden v(er)sueke dat joes va(n) oirbeke met e(n)nigen zijne(n) kinde(re)n en(de)/
katlijne(n) batens wed(uwe) henr(ix) wile(n) marisses gedaen heeft op/
edewairde cruypelant en(de) arnold(e) va(n) kets om te hebbe(n) toeganck/
va(n) zeke(re)n br(ieven) bijden voirscr(even) arnold(e) met zijne(n) medeplege(re)n/
executue(re)n vande(n) testame(n)te sanders wilen van oirbeke ond(er)/
scepen(en) opde yerste came(r) geset en(de) te wete(n) oft die d(air) al ware(n)/
en(de) oftse d(air) stonden na forme en(de) tenue(r) vande(n) testame(n)te des/
voirscr(even) sanders Dwelck he(m) alnoch soe hij seyde niet en wae(r)/
gebuert nochta(n) dat alrede meer dan twee jair ware(n) geled(en) dat/
de voirscr(even) sander aflivich wae(r) geweest in g(ro)ten hinde(r) ende/
p(re)judice van hem en(de) zijne(n) kinde(re)n en(de) oick d(er) voirscr(even) katlijne(n) die/
d(air)inne g(ro)telijck wae(re)n gheint(er)essert nae uuytwise(n) vanden selven/
testamente en(de) zeke(re)n clausele(n) d(air)inne begrepe(n) bijde(n) welke(n) hij/
hoept dat dat sculdich wa(r)e te geschien en(de) die ald(air) te blive(n) tot/
elx rechte te voirde(r) oick want jan va(n) beert mede execute(u)[r] d(air)inne/
zijn consent hadde gedrage(n) dat dat geschiedde Ten ande(re)n male/
dat hem visitacie mocht gebue(re)n va(n) alle(n) den vliegen(de) erve bij
//
sande(re)n voirscr(even) acht(er)gelate(n) en(de) onder den voirscr(even) edewarde berusten(de)/
d(air)af inve(n)tar(is) was om te wete(n) oft die dair noch in wese(n) wa(r)e/
want hij meynde te bewijse(n) dat e(n)nighe va(n) dien bijde(n) voirs(creven)/
edewaerde contrarie den testame(n)te alreede wae(re)n v(er)cocht oft/
verhandelt en(de) oft dan die aldair alsoe niet en worde(n)/
bevonde(n) dat dan de selve edewairt worde bedwonghe(n)/
die te v(er)borge(n) op dat alsoe oick zijn kinde(re) en(de) de voirs(creven)/
kath(ar)ine die d(air) oick toe g(ro)telijck mids den voirs(creven) testame(n)te/
gheint(er)esseert zijn worden besorcht va(n) hue(re)n rechte dat zij/
dair toe soude(n) moeghe(n) meyne(n) te hebbe(n) Ten derden male/
hadde de voirscr(even) edewairt gedae(n) in vele passen (contra)rie vand(en)/
testame(n)te bij v(er)cope(n) va(n) goede(n) en(de) and(er)ssins bijde(n) welke(n) hij/
nae forme vande(n) selve(n) zijns legaets soude zijn berooft met/
meer woirde(n) bij he(m) int langhe opgedae(n) Dair teghen de/
voirscr(even) edewairt en(de) arnold[(us)] he(n) v(er)antweerden(de) op dyerste/
point p(rese)nteerde(n) joese de visitacie te late(n) hebbe(n) vand(en)/
brieve(n) en(de) den slotel ond(er) e(n)nighe vanden secretar(issen) dairt/
d(er) stat gheliefde te stelle(n) Ende op dander point sustineerde/
edewairt dat joes kinde(re) en(de) katlijne int vliegen(de) erve/
egheenssins sculdich en zijn ghericht te zijne mair dat/
die sculdich was te volghe(n) der have(n) en(de) niet d(er) vliegen(de)[den] erve/
en(de) van dien ende insgelijx va(n) tegen dinhout vande(n) testame(n)te/
gedae(n) te hebbe(n) en(de) dat hij soe zijns legaets soude zijn/
berooft d(air)af en behoirde dbeslicht niet alh(ier) voe(r) der stat rade/
Conclude(re)nde alsoe vanden v(er)sueke in dien gedae(n) ongehoude(n) te/
zijne Es geappointeert dat navolgen(de) edewarts p(rese)ntacien de br(ieven)/
voirscr(even) blive(n) sulle(n) onder de wet en(de) de slotele onder de/
secretar(issen) totte(n) rechte en(de) alse vande(n) vliegen(de) erve weder dat/
schuldich sal zijn te volghe(n) der natue(re)n vander have(n) oft der/
erflijch(eit) Desgelijx oft edewairt teghen dinhoudt vanden/
testamente gedae(n) soude hebbe(n) d(air)af zij beyde p(ar)tie(n) ge(re)mitteert t(er)/
plaetsen dair behoirt In consilio op(idi) lovanien(sis) januar(ii)/
secunda
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt