SAL7372, Act: V°229.2-V°230.1 (507 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°229.2-V°230.1  
Act
, eerste lijnen in lat
Date: 1479-02-04

Transcription

2019-10-30 by xavier delacourt
Item villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
joh(ann)em vand(en) putte ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et hered(itaria)/
d(omi)ni adriani de moelembeke p(res)b(yte)ri infra lovaniu(m) et extra sit(a)/
in mans(onibus) domib(us) curt(ibus) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu trecensa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) Pro cer(tis) recog(nitionibus)/
et promiss(ionibus) consc(ri)ptis in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor/
sequit(ur) in hec verba Cond zij allen lieden dat jan vand(en)/
putte sone wilen jans die als naeste oir en(de) erfgename/
soe hij seyde va(n) wile(n) clemencien metter hand weerdinne arnts vand(er)/
schueren meynde gericht te zijne in seke(re) goede wile(n) d(er) selv(er) cleme(n)cien
//
toebehoe(re)nde gelege(n) te blaersvelt inde a(m)menye va(n) bruessel die/
welcke adriaen van moelenbeke wettich sone rombouts wile(n) van/
mole(n)beke en(de) sijnder moyen kinde(re) ald(air) houden(de) en(de) besitten(de)/
sijn ter eender zijden En(de) de selve adriaen van moelenbeke/
renu(n)cie(re)nde tot desen de p(ri)vilegie(n) vand(er) univ(er)siteyt va(n) loeven(e)/
ter ande(re) in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen Hebben gekint/
en(de) gelijt dat zij bij middele ende onderwijse van seke(re)n hue(re)n/
vrienden vand(en) stoote en(de) geschillen die sij om der selv(er) goede/
wille tege(n) malcande(re)n hadden en(de) d(air)om de selve jan ende/
adriaen alhier te loeven(e) tegen malcande(re)n in rechte stonden/
veraccordeert en(de) eens wordden sijn der pointen ende condicien/
hier nae bescr(even) die zij malcande(re)n voir hen hue(re)n erve(n) ende/
nacomeling(en) gelooft hebben tonderhouden ende tacht(er)volge(n) ende/
deen dandere dair af voirder vestich(eit) te doen(e) ter plaetsen dair/
die goede gelege(n) sijn ten coste tsgheens van hen diese bege(re)n/
sal Inden yersten dat den voirs(creven) adriane ende sijnder moyen kinde(re)n/
onbelet vand(en) voirs(creven) janne bliven sullen voir hen hue(re)n erven/
en(de) nacomelinge(n) tot ewige(n) dage(n) alle de voirs(creven) goede die sij ald(air)/
oft dair omtrent tegewoirdichlijc houden(de) ende besitten(de) sijn het/
zij dat die der voirs(creven) cleme(n)cien arnde vand(er) schuere(n) oft ande(re)n/
toe te behoe(re)n plage(n) sonder dat de selve jan hen oft hue(re)n nacomel(ingen)/
dair af oft van e(n)nigen ande(re)n saken eysschen oft gebreken e(n)nige(n)/
hinder eysch stoot oft belet doen selen oft doen doen in e(n)iger/
manie(re)n Behalve(n) dat den selven ja(n)ne dair uut alleene/
volgen sal ende erflijc bliven ende toebehoe(re)n een block lants/
geheete(n) den keyser gelege(n) te blaersvelt alsoet dair gelegen/
is tusschen de broecstrate ald(air) ter eender zijden en(de) de goede/
der kinde(re)n vand(er) to(m)men ter ande(re) opden co(m)mer van negen/
stuv(er)s erflijck dair uutgaen(de) Dair op de voirs(creven) adriaen gelooft/
heeft tselve block lants te warande(re)n als op allet recht/
dair voir uutgaen(de) van allen ande(re)n co(m)me(re)n ende calangie(n)/
alsoe dat den voirs(creven) janne vand(en) putte ende sijne(n) nacomeling(en)/
vast en(de) seker sal moege(n) wesen Ende voirtmeer op vijf/
viertelen rocx mate en(de) pacht van mechlen erflijc alle/
jare te kersmisse te betalen ende te blaersvelt te leve(re)n den/
voirs(creven) adriane ende sijnen nacomelinge(n) erflijc en(de) e(m)mermeer/
Met vorweerden oft men bevonde dair meer oft min co(m)mers/
uutgaen(de) van outs dan de voirs(creven) neghen stuv(er)s erflic dat/
dat meer den voirs(creven) janne goet gedaen en(de) dmyn den voirs(creven)/
ad(ri)ane opgeleet soude wordden Met vorweerden voirt dat
//
de voirs(creven) jan en(de) sijne nacomelinge possesseurs des voirs(creven) blocx/
lants dierste vijf jae(re)n gestaen selen met jaerlijcx te betalen/
vier viertele(n) rocx ten termijne en(de) gelijc voirscr(even) steet boven den/
voirs(creven) co(m)mer dair van outs uutgaen(de) ende van dan voirtane/
de voirs(creven) vive viertele(n) erflijc Voirt sal de voirs(creven) adriaen sijn/
beste doen dat den voirs(creven) janne ter stont oft soe eer soe bat tvoirs(creven)/
bloc volge(n) sal uuter gheend(er) hande die dat in hueringe(n) houden/
oft anders adriaen des niet gedoen en conde sal de selve jan/
moete(n) te vrede(n) staen metter hue(re)n staen(de) d(air) af in adriaens stad/
Ende om den voirs(creven) adriane van sijne(n) vijf viertele(n) rocx bat te/
bevestige(n) heeft gelooft de voirs(creven) jan hem ter voirs(creven) plaetsen van/
blaersvelt sulcken goeden lofliken onderpant te stellen dat hem/
dat dair voe(r) ter taxacie(n) en(de) prise vand(en) vinders vanden hove/
ald(air) genoech sal moegen wesen En(de) heeft gekint en(de) gelijdt/
de selve jan dat hem dit bloc lants bijden voirs(creven) adriane/
toegevuecht is van gracie(n) ende niet van e(n)nigen rechte/
alleene om alle minne ende vrientscap tonderhouden en(de) sware/
costen van gedingen te scouwen Hier wae(re)n over jan va(n) oppendorp/
en(de) gord hanckaert scepen(en) te loeven(e) gedaen int jaer ons/
hee(re)n dusent vierhondert seventseve(n)tich opden elfsten/
dach der maent van julio Et h(ab)uit querelas Hiis/
int(er)f(uerunt) langr(ode) tybe febr(uarii) iiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt