SAL7372, Act: V°247.4-R°248.1 (534 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°247.4-R°248.1  
Act
Date: 1479-02-11

Transcription

2019-08-19 by xavier delacourt
It(em) bastijn coersays sone arnts coersays wonen(de) te rotselair/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van/
he(re)n janne va(n) langrode religieux des godshuys va(n) vierbeke/
de lande toebehoiren(de) der costerien des voirs(creven) godshuys geleg(en)/
inde prochie va(n) rotselair h(ier)nae bescr(even) Inden yersten twee/
boende(r) lants in twee stucken geleg(en) ter plaetsen geheete(n) opde(n)/
wijng(ar)t deen d(air)af aende strate aldair geheete(n) de gheenest(ra)te/
tussche(n) de selve strate t(er) eend(er) en(de) de goede wille(m)s bloems t(er)/
ande(re) zijden dander stucke es geleg(en) ald(air) tussche(n) de goede/
jans vander stoct t(er) eend(er) en(de) jans opden berch t(er) ande(r) zijden/
It(em) noch opt kerchofvelt ond(er)half dach(mael) lants geleg(en) tussce(n)
//
de goede willems de moer t(er) eender zijden en(de) arts va(n) kelfs t(er)/
ande(r) zijden Te houden te hebbe(n) ende te wynne(n) va(n) sinte andr(ies)misse/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) zesse jae(re)n lanck v(er)volgen(de) Elx/
jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) zessentwintich halste(re)n rox goet/
en(de) payabel wel bereyt met wa(n)ne en(de) vlogele(n) mate(n) va(n)/
loven(en) alle jae(re) tsinte andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) int/
voirscr(even) godshuys oft te loven(en) dairt den he(re)n best gelieve(n) sal/
te leve(re)n jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerde(n) dat de selve wy(n)ne bove(n) des voirscr(even) steet jairlijx/
afdoen en(de) betale(n) sal alsoe in tijts dat tgodshuys dair bij/
gheene schade en lijde alsulke drie pe(n)ni(n)ge chijs alse tselve/
vand(en) voirscr(even) goede(n) ald(air) sculdich es It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
voirs(creven) lande jairlijx zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) w(er)ve(n) en(de)/
mesten wel en(de) loflijck gelijck rengenote(n) bove(n) en(de) beneden zond(er)/
die tontaerden en(de) die te zijne(n) afscheyde(n) late(n) te wete(n) de voirscr(even)/
twee boende(r) wel en(de) loflijck gemest en(de) besayt op zijne getidege/
vore(n) en(de) de voirs(creven) onderhalf dach(mael) brake Ende dese vorweerd(en) Inde/
est fideiussor d(i)c(t)i coloni t(am)q(uam) debitor p(ri)ncipalis egidius d(i)c(t)us beckere/
iu(n)ior cerdo (com)mor(ans) lovanii f(ilius) egidii que(m) ip(s)e colonus p(ro)misit exin(de)/
indemp(nem) conserva(r)e pr tybe willem(aer) febr(uarii) xi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt