SAL7372, Act: V°43.3-R°44.1 (105 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°43.3-R°44.1  
Act
Date: 1478-08-06

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Want jan vanden hoetvelde de jonge sone jans als man ende/
momboir jouffr(ouwe) lijsbetten van assche zijns wijfs die uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieve) va(n) loven(en) ov(er) lang ghemaect ende/
gepasseert houdt ende besidt twelf rinssche gulden(en) tsjaers/
lijfpen(sien) aen ende op alle ende yegewelke goede omberuerlijc/
en(de) erflijcke toebehoiren(de) den hove geheete(n) clerxpoirte houden(de)/
tsame(n) lxiiii boende(r) oft dair omtrint geleg(en) onder den meye(r)/
va(n) putte nae inhoudt der scepen(en) brieve(n) van loven(en) voirscr(even)/
dair af zijnde hem oft pete(re)n kuemelijnck der stat bode in/
zijne(n) name heeft doe(n) leve(re)n alle de selve goede en(de) ond(er)pande/
zoe v(er)re zij geleg(en) zijn onder den voirs(creven) meye(r) va(n) putte mids/
zeke(re)n br(ieven) gescr(even) aenden selve(n) meye(r) ende dach van rechte/
doen bescheyden op heden willem(me) ympens zijnd(er) huysv(rou)we/
ende kinde(re)n en(de) ande(re)n die de goede houden(de) ware(n) dair/
zij niet gecompareert en zijn noch ande(re) van hue(re)n wege(n)/
die hen rechts weert gemaect hebbe(n) den voirs(creven) janne/
vand(en) heetvelde trecht voirt versueken(de) Soe wijsden/
de he(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat
//
hen behoirlijck heeft gebleke(n) bijden voirs(creven) pete(re)n de voirs(creven)/
leveringe execucie en(de) dach bescheydinge geschiet te/
zijne datmen den voirs(creven) janne als mo(m)boir zijns wijfs/
vand(en) voirs(creven) goeden ende onderpand(en) houde(n) soude inde/
macht vande(n) scepen(en) br(ieven) en(de) leveringe(n) voirscr(even) zoe v(er)re/
dat noch voir scepen(en) van loven(en) come(n) is p(rese)ntibus scab(inis)/
in scampno augusti vi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt