SAL7372, Act: V°75.5-V°76.1 (193 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°75.5-V°76.1  
Act
Date: 1478-09-15

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
It(em) jan vand(en) steenweghe sone wilen jans ter eender ende/
jan vand(en) steenweghe sone wilen joes brueders des voirs(creven)/
jans ter ande(r) zijden Sijn bij toedoene van hue(re)n vrienden/
en(de) mynlijke yffene(re)n eensworden en(de) veraccordeert vand(en)/
onberuerliken ende erfgoeden die hen gebleven en(de) verstorven/
sijn bij ende nae de doot jans vand(en) heetvelde ende/
jouffr(ouwe) lijsbette(n) vand(en) heetvelde zijnder suster oems ende/
moeder des voirs(creven) jans janssone ende des voirs(creven) wilen joes
//
geheete(n) tgoet van otinge(n) ende van essche(re)n ende meer ande(re)n/
gelege(n) in div(er)sen plaetsen te bruessele en(de) dair omtrent der/
pointe(n) ende condicie(n) hier nae bescreve(n) die zij malcande(re)n/
tot ewige(n) dagen goet vast en(de) gestentich gelooft hebben/
voir hen hue(re)n erve(n) ende nacomelinge(n) Inden yerste(n) dat/
de voirs(creven) jan vand(en) steenwege joessone ter stont ae(n)veerden/
hantplichte(n) en(de) gebruyken sal voir hem sijne(n) erven ende/
nacomelinge(n) alle de voirg(eruerde) goede hen gebleve(n) en(de) verstorve(n)/
gelijc die vo(r)e gescreve(n) en(de) genoemt staen Behalve(n)/
dat de selve jan den voirs(creven) janne vand(en) steenweghe sijne(n)/
oom bewijsen sal seke(re) p(er)cheelen vanden selve(n) nameliken/
goeden alsoe die ter huere(n) jaerlijcx ghelde(n) jaerlijcx uutbringen(de)/
viertich ryns gulden(en) tstuck te tsestich pl(a)c(ken) brabants/
gelts om die bijden voirs(creven) janne vand(en) steenwege janss(one)/
gehave(n) te werde(n) jaerlijcx Alsoe lange hij leven sal/
en(de) niet lange(r) Ende des sal de voirs(creven) jan jannss(one) zijn oem/
sculdich zijn jaerlijcx te betalen(e) he(n)neken zijne(n) natuerlike(n)/
sone alsulcke vijf rijd(er)s lijfpen(sien) als de voirs(creven) jan joessone/
den selve(n) henneken tsijne(n) live sculdich en(de) belanck is/
met scep(enen) br(ieve) van loeven(en) En(de) den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) steenwege/
joess(one) en(de) sijn goede d(air) af geheelijc ontlasten en(de) schadeloos/
houden Bij alsoe nochtan oft gebuerde dat de voirs(creven)/
jan vand(en) steenwege janss(one) aflivich worde voe(r) den voirs(creven)/
he(n)neken sijne(n) bastaert sone Dat dan in dien gevalle/
de voirs(creven) jan vand(en) steenwege joessone van dan voirtane/
sculdich sal zijn die vijf rijders jaerlijcx te betalen(e) den/
selve(n) he(n)neken alsoe lange hij leven sal ende niet/
lang(er) It(em) is voirt ondersproken tusschen de voirs(creven) p(ar)tien/
soe verre de voirs(creven) janne vand(en) steenwege joess(one) e(n)nige/
vand(en) voirscr(even) goeden afgewonne(n) worden oft dat hem/
die niet volgen en mochten Soe heeft gelooft en(de)/
gelooft met desen de voirs(creven) jan vanden steenwege janss(one)/
den voirs(creven) sijne(n) neve dair af inne te staen(e) tot ewighen/
dage(n) It(em) is ondersproke(n) dat de voirs(creven) jan vand(en) steenweghe/
ter eend(er) en(de) jan sijn neve ter ande(r) zijden alle en(de) yeg(ewelken)/
sculd(en) en(de) lasten als de voirs(creven) jan vand(en) heetvelde en(de) jouffr(ouwe)/
lijsbeth sijn suster sculdich wae(re)n sullen gelijclijck en(de) half/
en(de) half drage(n) cuelen en(de) betalen It(em) is voirt vorweerde
//
soe verre in tide(n) naecomen(de) e(n)nige lijftochtrinte(n) staen(de)/
opde voirg(eruerde) goede versterve(n) dat die proffijte(n) d(air)af toecome(n)/
en(de) vallen sullen gelijckelijc en(de) half en(de) half te weten(e)/
deen helicht den voirs(creven) janne vand(en) steenweghe janssone/
tsijne(n) live en(de) niet lange(r) en(de) dand(er) helicht den voirs(creven)/
janne vand(en) steenwege joessone voir hem en(de) zijne(n) erven/
en(de) nacomelinge(n) tot ewigen dage(n) cor(am) roelofs willemaer/
septembr(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt