SAL7373, Act: R°130.3-V°131.1 (306 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°130.3-V°131.1  
Act
Date: 1479-11-26

Transcription

2020-02-05 by Greet Foblets
It(em) jacop ende arnt de wilde jans sone(n) gebruede(re)n/
in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekint dat zij genome(n)/
hebben voir hen en(de) ten orbo(r)e en(de) p(ro)ffijte vand(en) selven/
hue(re)n vader en(de) moeder vand(en) eerweerdig(en) he(re)n ja(n)ne/
van langrode [priester] als administrate(u)[r] des godshuys va(n) vlierbeke/
thoff desselfs godsh(uys) gelege(n) tot oerbeke met xlviii/
boende(re)n onder lant en(de) beemde(n) ende thiende(n) den selve(n)/
godsh(uyse) aldaer toebehoe(re)nde ende de buyte(n) lande Te houde(n)/
te hebben ende te wynne(n) van halfmerte over een jaer/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen nae/
dand(er) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n) om/
en(de) voe(r) hondert ende vie(r) mudd(en) corens pacht van oerbeke/
der maten van thiene(n) met wanne en(de) met vloegelen wel/
bereyt te weten(e) sesse halste(re)n der selver mate(n) voir elc/
mudde gerekent tsinte andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betale(n) ende te
//
loeven(e) oft int voirs(creven) godshuys van vlierbeke te levere(n)/
dairt m(ijn) hee(re) best gelieve(n) sal den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) jaerlicx/
tsinte remeys(mis)s[e] den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde geve(n)/
ende leve(re)n sullen der came(re)n vander prelatu(r)en thien/
pont was een l(i)b(ra) ghingebeers een pont peepers ende/
vier oncen soffraens oft vier rijnsche guld(en) dair voe(r)/
dwelc m(ijn) hee(re) best gelieve(n) sal It(em) is vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne(n) jaerlijcx tsinte remeys(mis)s[e] den voirs(creven) t(er)mijn/
lang due(re)nde sculdich selen zijn te leve(re)n int voirs(creven) hoff/
vi[c] walme(re)n om de huysinge(n) vand(en) voirs(creven) hove mede/
te decken ende alsmen dair dect oft plect oft soe wat/
wercke dat m(ijn) hee(re) dair maken doet dair af sele(n) de/
wynnen den wercliede(n) den montcost doen en(de) m(ijn) hee(re)/
sal de dachue(re)n betalen uutgenome(n) van groot(er) nuwer/
ty(m)mering(en) Waert oec alsoe dat der voirs(creven) wynne(n) beesten/
aen de huysinge oft gestijpte vand(en) voirs(creven) hove e(n)nige gate/
braken soe selen de wynne(n) die op huers selfs cost/
wed(er)om doen maken Met condicie(n) dat de voirs(creven) wynnen/
inde drie leste jae(re)n vand(en) voirs(creven) t(er)mijne des voirs(creven) cloesters/
lande(n) in al oft in deele niet en selen moeg(en) hoervruchte(n)/
En(de) selen de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande ten ynde/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne moete(n) bezaeyt en(de) gewonne(n) laten/
inder manie(re)n hier nae volgen(de) Te weten(e) xv boend(er)/
vand(er) yerster getoeste(n) wel en(de) loflijc gesayt en(de) gewonne(n)/
op zijne getydege vo(r)en met wyntercoren(e) gelijc zijne(n)/
reengenote(n) Desgelijcx sele(n) zij de buyten land(en) late(n)/
gelijc zijse aenveert hebben alsoe die voirwynne(n)/
en(de) de vader der voirs(creven) wynne(n) gedaen hebben It(em)/
selen zij allet mest dat vand(en) voirs(creven) goeden metter/
thiende(n) comen sal op tvoirs(creven) lant vue(re)n tslants meesten/
p(ro)ffite en(de) de stortte selen zij laten eens o(m)me gedaen/
ende de brake geheel It(em) waert alsoe dat/
inden voirs(creven) hove brant geviele dat god verhueden/
moet die toequame van wege(n) des voirs(creven) abts godshuys/
dat sal zijn ter s last vand(en) selve(n) godsh(uyse) Waert/
oick alsoe dat dien toequame ten ocsuyne oft van/
wegen der voirs(creven) wynne(n) dat dat sal zijn in schaden der/
selver wynne(n) en(de) die souden zij sculdich zijn op te richte(n)
//
den voirs(creven) godshuyse ter taxacie(n) van goeden ma(n)nen hen/
des verstaen(de) Waert oic alsoe dat dair brant geviele/
en(de) men gheen van des voirs(creven) is geproeve(n) en conste soe/
soude elcke p(ar)tie zijn schade drage(n) It(em) sal de voirs(creven) h(er) jan/
en(de) tco(n)vent hebben en(de) behouden vier werve(n) tsjaers zijne/
ghisten gelijc hij en(de) tvoirs(creven) co(n)vent gewoenlijc zijn int voirs(creven)/
hof en(de) op ande(re) hove(n) te hebben op der voirs(creven) wynne(n) cost/
En(de) eist dat sake dat den voirs(creven) abt met her janne/
met zijne(n) gesinne dicker gevalt te come(n) dat sal oick/
zijn op der voirs(creven) wynne(n) cost uutgenome(n) van wijne en(de)/
wassen keerssen It(em) selen oic de voirs(creven) wynne(n) ontfae(n) alle/
de mo(n)nicken en(de) gesinne des voirs(creven) godsh(uys) alsoe dicke als/
zij d(air) come(n) op hue(re)n cost sond(er) van wijne alsoe verre als/
zij d(air) come(n) met hue(re)n abijte en(de) met orlove van hue(re)n/
oversten en(de) anders niet It(em) sal den voirs(creven) wynne(n) bij m(ijn) hee(re)/
voirs(creven) en(de) zijne(n) co(n)vente restitucie geschieden waert dat/
zij aen hue(re) vruchte(n) van gemeynder orloge(n) oft tempeeste(n)/
e(n)nige schade hadden oft leden gelijc ande(re) hee(re)n ende/
prelate(n) hue(re)n pechtene(re)n boven ende beneden souden/
doen It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) op dleste jaer huers voirs(creven)/
t(er)mijns allet stroe ende voesteringe van xv boende(re)n/
wyntercorens en(de) xv boende(re)n somercorens metter thienden/
stroe int voirs(creven) hof bringe(n) ende dat etten met hue(re)n/
beesten en(de) te meste maken ende allet mest d(air)af/
comen(de) boven dat zij op de voirs(creven) lande gevuert selen/
hebben int voirs(creven) hoff laten sonder uut te vue(re)n uutgenome(n)/
hoy crocken erweten en(de) caff It(em) selen de voirs(creven) wynnen/
de landen voirs(creven) jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde/
metten meste dat zij aldus int voirs(creven) hoff maken/
sulle(n) overmesten zoe verre dat strecken sulle(n) sal/
It(em) selen de voirs(creven) wynnen jaerlijcx hebben vand(en) voirs(creven)/
godshuyse vijf ellen lakens gelijc m(ijn) hee(re) ende co(n)vent/
hue(re)n [ande(re)n] pachtene(re)n jaerlijcx geven sullen tot eene(n) tabbarde/
It(em) selen de voirs(creven) wynnen jaerlijcx sculdich zijn te leve(re)n/
int voirs(creven) hoff m(ijn) hee(re) voirs(creven) vie(r) sacken tarwen d(er) mate(n)/
van thiene(n) te weten(e) sesse halste(re)n voir elcken sack/
en(de) dair voe(r) salmen hen afcortten vand(en) voirs(creven) pachte vie(r)
//
mudd(en) corens It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne(n) jaerlicx sond(er) afslach/
des voirs(creven) is m(ijn) voirs(creven) hee(re) geve(n) int voirs(creven) hoff eene(n)/
halve(n) sack erwete(n) goet en(de) custbaer It(em) selen de voirs(creven)/
wynne(n) alle de gossen en(de) weghen vand(en) voirs(creven) goeden/
maken en(de) houden op hue(re)n cost alsoe dat den voirs(creven)/
godsh(uyse) dair bij gheene schade en lijde den voirs(creven) t(er)mijn/
lang due(re)nde It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) de staken die/
men op des godshuys wijngarde te hoxhem geleghen/
jaerlicx behoeven sal leve(re)n op de selve wijngard(e) ende/
die halen d(air) men hen die bewijsen sal omtrint thiene(n)/
gelijc hue(r) voirsate(n) wynne(n) vand(en) voirs(creven) hove gedaen/
hebben En(de) dair voe(r) selen de voirs(creven) wynne(n) hebbende hage/
omgaens den voirs(creven) wijng(ar)t gaende om die te houwen/
ten behoirliken tide ende de goede d(air)mede te bevreden/
gelijc de wynne(n) vand(en) voirs(creven) hove oic voirmaels hebben/
gehadt It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) godshuyse diene(n)/
jaerlicx den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde met hue(re)n wagen/
en(de) p(eer)den vier dage(n) omtrent oerbeke hoxhem en(de) houthem/
It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) jaerl(icx) den voirs(creven) t(er)mijn lang/
due(re)nde den voirs(creven) godsh(uyse) een voelen wynte(re)n ende vueden/
wel en(de) loflijc It(em) selen de voirs(creven) h(er) jan en(de) co(n)vent jaerl(icx)/
den voirs(creven) wynne(n) op dat hen gelieft borghen twintich/
sacken corens tot onser liever vrouwen nativitas toe/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) binnen eene(n) jare/
naestcomen(de) sullen moete(n) maken een reg(ist)re van allen/
den stucken ende p(er)cheelen van des godsh(uys) lande(n) ende/
beemde(n) buten landen ende ande(re) en(de) elc met zijne(n) reeng(enoten)/
en(de) dat binne(n) den selven tide m(ijn) hee(re) voirs(creven) overleve(re)n op/
der wynne(n) cost It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) jaerlicx den/
voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde hebben in huering(en) van m(ijn) hee(re)/
voirs(creven) een boender beemps gelege(n) toerbeke toebehoe(re)nde der/
pytancie(n) voirs(creven) Elcx jaers om ende voe(r) vier holl(ansche) guld(en) te/
sesthien st(uvers) tstuc alle jae(re) s(in)[t] m(er)tens(mis)s[e] te betalen en(de)/
der voirs(creven) pytancie(n) te leve(re)n It(em) sal den voirs(creven) godsh(uyse) jaerl(icx)/
sculdich zijn te volgen de helicht vand(en) duyve(n)meste comen(de)/
vand(en) duyfhuyse int voirs(creven) hoff staen(de) en(de) dair mede hue(re)n/
wille doen Ende alle dese vorweerd(en) cond(icien) en(de) geloften/
h(ier) af zijn borgen d(er) voirs(creven) wynne(n) onbesundert onv(er)sceyden en(de)/
elc voir al jan de wilde brued(er) der voirs(creven) wynne(n) jan de hane/
sone wilen pet(er)s woenen(de) te vertrike en(de) pet(er) de hane zijn brued(er)/
woenen(de) te buetsele Et tres p(ri)mi insup(er) duo p(ri)mi cor(am) opp(endorp)/
moelen no(vem)[br(is)] xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer