SAL7373, Act: R°294.1-R°295.1 (654 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°294.1-R°295.1  
Act
Date: 1480-04-25

Transcription

2021-04-11 by Greet Foblets
Cont zij allen lieden dat jan van laethem woenen(de) inde stat van halen in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van robbeerde van mo(m)male als rintm(eeste)r en(de)/
p(ro)cu(r)e(ur) ge(con)stitueert bij den eerweerdigen he(re)n deken en(de) cap(it)le der kercken van luydic/
nae costu(m)e ende gewoente vanden kercken van luydic de thienden Ende oic alle/
ende yegewelke goede die de voirs(creven) he(re)n en(de) deken en(de) cap(it)le en(de) hue(r) voirs(creven) kercke/
hebben en(de) besitten inder stat lande justicien en(de) thiender van halen met wat/
name die genoemt sijn alleene uutgenome(n) trecht vand(en) patronaetscape/
der collacien vand(en) beneficien soe jan verre en(de) gelijc jan van nederhem/
en(de) jan otten zijn voirsete(n) de selve thiende(n) en(de) goede plage(n) te hebben en(de)/
te houde(n) Te houde(n) te hebben en(de) te gebruyken van sint jansmisse bap(tis)[te(n)] naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van zesse ja(r)en lanc v(er)volgen(de) Elx jairs dae(re)nbinne(n) o(m)me ende/
voe(r) driehondert en(de) tseventich gemeynd(er) rinsche gul(den) xx gemeynd(er) burgonsch(e)/
gul(den) stuvers xxiiii gemey(n) scellinge pay(ments) luydix weert sijnde voir elke(n) van/
sulke(n) rinsche guld(en) gerekent bijden selve(n) janne van laethem pechtene(r)/
tsijne(n) p(ro)pe(re)n coste(n) pericule(n) en(de) laste(n) alle ja(r)e desen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde inde/
stat van luydic en(de) der rekencame(re)n aldair oft te loeven(e) ter geliefte(n) vand(en)/
voirs(creven) he(re)n vand(er) cap(it)len half te liechtmisse en(de) half te sint jansmisse bap(tis)[te(n)]/
te betalen den selve(n) eerweerdigen he(re)n en(de) soe van ja(r)e te ja(r)e den voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal noch de voirs(creven) jan pechtene(r) betale(n) den/
voirs(creven) he(re)n vand(er) cap(it)len van ludic binnen groot vastelavont inden yersten ja(r)e/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne een ame wijns in sulker weerden als gewoenlic es ande(re)n/
pechtinge(n) de amen te betale(n) Ende binne(n) den selve(n) sondach groot vastelavo(n)t/
des vierde jairs noch gelike ame insgelix sal de selve pechtene(r) zijne(n)/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen den meye(r) en(de) scepen(en) van halen de so(m)men van/
grote(n) d(air) inne de selve kercke van luydic jairlix te henw(er)t gehoude(n) es en(de)/
oic te dragen de laste(n) die sijn voirsete(n) [pechtenere(n)] der vors(creven) goede(n) gewoenlic sijn geweest/
te drage(n) en(de) inde welke de selve kercke e(n)nichsins gehoude(n) es zond(er) afcortte(n) oft/
mynd(er)nisse der geheeld(er) so(m)men voirs(creven) Ende en sal de selve pechtene(r) den vors(creven)/
he(re)n niet moige(n) yet cortte(n) van hue(re)r vors(creven) so(m)men noch afslaen voir e(n)nige/
schade hem bij e(n)nige(n) lude(n) van wapen(en) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde e(n)nichsins aengedaen It(em) sal de vors(creven) jan wel en(de) loflic ond(er)houde(n) zijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
de huysinge schue(re)n gestichte(n) der vors(creven) kercke(n) binne(n) halen van wande dake en(de)
//
ande(re)n cleynen wercken in sulken state dat hem die gelevert sullen/
wordde(n) en(de) die sijn sulle(n) ten tide vand(en) beghinne deser pechtingen Uut/
genome(n) van grote(n) oft grove(n) houte(n) [oft] balken het en wa(r)e dat die bij/
zijne(n) sculden oft v(er)suemte(n) gebroke(n) oft gedestrueert wa(r)en en(de) int ten/
uutgane vand(en) voirs(creven) t(er)mijne sal hij die [in sulke(n) state] soe vors(creven) steet zond(er) fraude/
mote(n) late(n) It(em) de meyerie rechten jurisdictien en(de) heerlich(eit) der vors(creven)/
kercke(n) sal hij getrouwelic beware(n) zond(er) die e(n)nichsins oft bij yeman(de)/
te late(n) (con)ves (con)verse(n) oft inbreken en(de) oft bij gevalle yet wordde/
geattempteert dat sal de vors(creven) jan van laethem met alle zijnd(er) cracht/
wed(er)staen en(de) den vors(creven) he(re)n cundige(n) en(de) hen vand(er) wairheit d(er) saken/
trouwelic informe(re)n It(em) en sal de vors(creven) pechtene(r) dese pechtinge egheenss(ins)/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde transfere(re)n in and(ere)n p(er)soene(n) oft hem vergesellen met/
e(n)nigen p(er)soene(n) inde selve van wat state die oic zij zond(er) openbare(n) orlof/
wille ene (con)sent der vors(creven) he(re)n It(em) sulle(n) de vors(creven) he(re)n jairlix den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde ten coste der vors(creven) pechtene(re)n mogen sende(n) inder vors(creven)/
stat van halen twee van [hue(re)n] mede canonicke(n) eens oft eenen tweewerf/
om te visente(re)n hue(r)n voirs(creven) goede met hue(re)n diene(re)n en(de) p(er)den die welk/
de vors(creven) jan loflic eerbairlic en(de) guetlic ontfaen sal en(de) die(n) ofter/
twee waren de coste(n) van eene(n) dage eend(er) nacht en(de) een ontbijt/
des morgens geve(n) It(em) sal de vors(creven) pechtene(r) binne(n) sijne(n) vors(creven) t(er)mijn/
tsijne(n) coste geve(n) en(de) leve(re)n den vors(creven) he(re)n alle en(de) yegewelke vruchte(n)/
thiende(n) rinte(n) landen en(de) goeden [chijsen en(de) cap(uynen)] die de selve he(re)n houde(n) en(de) besitte(n)/
binne(n) den vors(creven) lande van halen en(de) [huere(n)] vertiendinge(n) van halen Ende der/
gheend(er) name(n) en(de) toename(n) diese alsnu besitte(n) en(de) der reengenoete(n) lande(n)/
palen en(de) limite(n) d(air) naest gelegen met lofliker beteykeni(n)ge(n) in gescrifte(n)/
en(de) reg(ist)ren [auctentiken van meye(r) en(de) scep(enen) van halen] sond(er) e(n)nige afslach d(air) o(m)me te doene It(em) sal alnoch [selen] de vors(creven)/
pechtene(r) en(de) de he(re)n van malcande(re)n moigen scheiden te(n) halve(n) tide/
te wete(n) d ten drie ja(r)en des(er) pechtinge(n) Bij alsoe dat de ghene die/
alsoe scheiden wilt dat den ande(re)n een half jair te vore(n) sal moige(n)/
mote(n) cundige(n) oft and(er)s sal den t(er)mijn uut stat g(ri)pen It(em) oft gebuerde/
dat de vors(creven) jan in e(n)nich van des in des(er) pechtinge(n) begrepe(n) wort/
gebreckelic bevonden wordde soe soude(n) de vors(creven) he(re)n oft hen geliefde
//
hue(r) hande moge(n) slaen aende vors(creven) goede thiende(n) en(de) ande(re) vo(r)e verhaelt en(de)/
dair mede doen des hen geliefde nyet tegenstaen(de) der vors(creven) pechtingen Ende/
sal de vors(creven) jan rege(re)n doff en(de) ex(er)ce(re)n dofficie d(er) meyerie(n) va(n) hale(n) in goed(er)/
manie(re)n sond(er) fraude den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alsoet gewoenlic es /
[Ende oft geboirde dat bij gebreke van betalinge(n) van des vors(creven) steet oft voldoeni(n)gen van e(n)nige pointe inder vors(creven) pechtinge(n) gebre begripe(n) de selve he(re)n bij hen oft hue(re)n p(ro)cureure(n) e(n)nige coste(n) laste(n) oft schade(n) hadde(n) deden oft lede(n) in v(er)volgen gelove(n) oft geve(n) zoe wel montcoste(n) t alle die coste(n) laste(n) [en(de)] schade(n) soe wel montcost als ande(r) hoedanich(eit) die sijn soude de selve wynne(n) pechtene(r) de(n) vors(creven) he(re)n oft hue(re)n p(ro)cureure(n) oic uutryke(n) en(de) betale(n) gelijc de(n) p(ri)ncipale(n) tot hue(re)n simpele(n) seggen(de) sond(er) eed oft p(ro)eve d(air) o(m)me te mote(n) doen] Ende alle/
dese vorweerden Inde su(n)t fideiussores d(i)c(t)i johannis t(am)q(uam) p(ri)ncipal(es) debitores ind(ivisim)/
et quilib(et) p(ro) toto wil(he)lm(us) de ru(m)men walter(us) de kastel [johannes alarts] arnold(us) vorsters/
et walter(us) slaets om(n)es (com)mor(antes) apud halen Quos d(i)c(t)us accensitor/
exinde p(ro)misit indemp(nes) relevare Met vorweerden oft e(n)nige vand(en) voirs(creven)/
borge(n) binne(n) den vors(creven) tide aflivich wordde soe sal de vors(creven) jan binnen/
xiiii nachte(n) nae dat hij d(air) op vand(en) vors(creven) he(re)n meye(r) versocht sal wordde(n)/
eenen ande(r) gelike borgen voir scepen(en) van loven(e) mote(n) stellen cor(am) berct mole(n)/
ap(ri)lis xxv
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer