SAL7373, Act: V°172.1-R°173.1 (392 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°172.1-R°173.1  
Act
Date: 1480-01-12

Transcription

2020-05-14 by Greet Foblets
Inden saken geport voe(r) den rade vander stadt bij janne/
ackerman ter eender ende den laten gheerts van overdijle/
in zijnen hove te hag(er)srode inder prochien van bierbeke ter/
ande(r) zijden welke late aldair bescreve(n) ware(n) te(n) v(er)sueke/
des voirscr(even) jans metter stadt brieve(n) Aldair de selve jan/
ackerman beg(eer)de dat alsulk(en) panden als ten bijstane vand(en)/
late(n) voirscr(even) hem in voirleden(en) tijden afgepant zijn w(er)den/
geset in gewariger hant en(de) dat hem geopent werde trecht/
vander banck gelijck dat in voirleden(en) tijden bijder selver/
stadt geappointeert es geweest tussche(n) hem en(de) den voirs(creven)/
g(eer)de om te i(n)valide(re)n de voirscr(even) pandinghe bijden selve(n)/
hove gedaen ten v(er)sueke van g(eer)de voirscr(even) welke pande(n)/
ghelijck hij te kynne(n) gaff boven de voirscreven t(er)mi(n)acie/
v(er)cocht zijn geweest hopende dat hem dat alnoch geschie(n)/
soude Dair teghen de late als bescreve(n) voe(r) den/
rade om deser saken wille seyden dat zij naden daet/
vander terminacien voirscr(even) ende om die te acht(er)volgen(e)/
gelijck dat ghewesen mocht zijn hebben den selven/
janne ten versueke van p(ar)tien thoff geopent om te/
comen(e) invalide(re)n de voirscr(even) pandinghe d(air)af hij bove(n)/
rue(re)nde es ende den selven dair toe eenen seke(re)n dach/
doen condigen ald(air) hij niet gecompareert en is Ende/
alsoe hebben zij ten versueke van g(eer)de voirscr(even) gewese(n)/
met gemeyne(n) overdrage dat hij aende gepande pande/
niet v(er)cope soe dat behoirt voirts varen soude Ende/
hebben de voirs(creven) laten dit op hue(re)n eedt genome(n) dat/
dit aldus geschiet es voe(r) hen wettelijck ende nader/
voirscr(even) t(er)minacien Dairop jan voirscreve(n) replice(re)nde/
seyt dat hij doe(n) t(er) tijt buyten lants was en(de) dat hij/
aldair niet en conste gecompare(re)n Es geappointeert/
nae dat de laten op hue(re)n eedt genome(n) hebben de recht/
vorderinge geschiet te zijne gelijck boven dat de
//
rechtvorderinge voirscr(even) vand(en) v(er)copen(e) d(er) voirs(creven) pande(n) es/
geschiet rechtverdichlijck Mair gelieft janne yet and(er)s/
den voirs(creven) laten teysschen(e) dat hij dat doe met rechte/
In consilio op(idi) januarii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer