SAL7373, Act: V°182.2-R°183.1 (414 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°182.2-R°183.1  
Act
Date: 1480-01-20

Transcription

2020-06-11 by Greet Foblets
Vander aensprake(n) die bertel de ruyssche gedae(n) heeft op reyne(re)n/
vande(n) putte seggen(de) dat de selve reyne(r) in zijne(n) name ontfa(n)g(en)/
hadde inder stat va(n) ghindt aen eene(n) geheete(n) g(or)de de ouwe/
de so(m)me va(n) lvi r(inssche) gulden(en) gecome(n) van hond(er)t veertele(n) rox/
antwerpsche(n) mate(n) die hij bertel voirscr(even) tantw(er)pen hadde/
gecocht met zijne(n) prope(re)n pe(n)ni(n)gen die hij d(air)aff hadde betaelt/
ende dat de selve bertel gelast hadde den selve(n) reyne(re)n/
soe hij seyde aende(n) voirscr(even) g(or)de tontfange(n) en(de) hem ov(er)/
te leve(re)n en(de) dat p(rese)nteerde hij te thoene(n) hopen(de) waer/
hijt conste gethoene(n) dat reyne(r) die ghene soude zijn/
die hem zijn voirscr(even) pe(n)ninge uuytreycken en(de) betale(n)/
soude Dair tegen reyne(r) hem verantw(er)den(de) dede segge(n)/
dat bertel ne(m)mermeer en sal come(n) gethoene(n) den rechte/
genoech zijnde dat hij in zijne(n) name die pe(n)ninge hadde/
ontfangen mair was wair dat de selve bertel anthonisse/
meys en(de) reyne(re) in alle(n) comenscape(n) tsame(n) hadde(n) gedeylt/
Ende anthonijs was ontfange(r) en(de) uuytgeve(r) van hen drien en(de)/
wes yema(n)t van hen beyden ontfinck dat quam altijt in/
anthonijs handen ende hadde hij yet ontfange(n) dat was/
uuyt laste va(n) anth(onisse) en(de) hadde dat voirt in zijne(n) handen/
bestelt soe dat gewoenlijck was dese pointe(n) p(rese)nterde/
hij insgelijx te thoene(n) conclude(re)nde wair hijt conste/
gethoene(n) dat hij d(er) voirs(creven) ae(n)sprake(n) soude zij(n) ongehouden/
soe v(er)re dat beyde p(ar)tien tot hue(re)n thoene gewijst zijnde/
en(de) vele div(er)se dagen d(air)af ov(er)lede(n) en(de) v(er)streke(n) wesen(de)/
bynne(n) welke(n) middele(n) tijde de voirs(creven) bertel als ae(n)legge(r)/
met zijne(n) thoene niet voirtgevare(n) en is Al eest dat/
hem uuytstel d(air)toe vo(n)nislijck gedae(n) es geweest dair/
uuyt(er)lijck ter manissen smeyers bij ernstige(n) v(er)volge des
//
voirscr(even) reyners de scepen(en) va(n) loven(e) gewese(n) hebbe(n) voir/
een vo(n)nisse wair de voirscr(even) bertel met zijne(n) thoene voir/
dopstaen smeyers en(de) der scepen(en) niet voirt en voe(re) dat dan/
de voirscr(even) reyne(r) der voirscr(even) aensprake(n) ongehouden/
soude zijn cor(am) scabinis in scampno januar(ii) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer