SAL7373, Act: V°98.2-V°100.1 (240 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°98.2-V°100.1  
Act
Date: 1479-10-28

Transcription

2019-07-02 by Greet Foblets
It(em) lambrecht van ertrike heeft genome(n) ende bekint dat hij/
genome(n) heeft vand(en) eerweerdig(en) hee(re) hee(re)n ja(n)ne van langr(ode)/
priest(er) als admi(ni)strate(u)[r] sgodshuys van vlierbeke en(de) de selve/
her jan heeft bekint gegeve(n) te worden hebben den voirs(creven)/
lambr(echte) thoff en(de) de winni(n)ghe des voirs(creven) godshuys te vliete/
gelegen te bossche bij leeuwe metten wynnen(de) landen beemde(n)/
eussele(n) bosschen erfpachte(n) thienden groot ende cleyne even(en)/
ghersten chijsen capuyne(n) erfrinte(n) metter heerscapie(n) ende/
rechte toebehoe(re)nde den voirs(creven) godshuyse uutgenome(n) de rinte/
aen den molen te ro(m)male alsoe verre ende gelijc dieric/
van halle oft de voirs(creven) lambr(echt) van ertrike in zijne(n) name/
de voirs(creven) goede [rinten] en(de) p(ro)ffijte(n) vand(en) voirs(creven) godsh(uyse) tot hertoe gehoude(n)/
heeft dair af den t(er)mijn noch duert van halfm(er)te naestcomen(de)/
over een jaer Te houden te hebben te wynnen en(de) te gebruyken/
van half merte dat sijn sal int jaer van eenentachtentich/
naestcomen(de) [s(e)c(un)d(u)m stilum curie leodien(sis)] eene(n) termijn van tweelf ja(r)en lang deen nae/
dande(r) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om/
ende voe(r) tachtentich mudd(en) corens der maten van leeuwe/
alsulcx grains als op tgoet jaerlijcx wassen sal molster oft/
thiende coren dwelc m(ijn) hee(re) best believe(n) sal alle jare/
s(in)[t] andr(iesmiss)[e] vallen(de) ende te halfmerte volbetaelt te zijne/
en(de) te leeuwe te leve(re)n tot des wynne(n) coste En(de) de voirs(creven)/
beemde en(de) weyen om en(de) voe(r) lxxxvi ryns guld(en)/
te twintich stuv(er)s tstuck den st(uver) te drie pl(a)c(ken) jaerlicx/
half sint jansmisse ende half te kersmisse te betalen/
q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne de landen
//
vanden voirs(creven) goeden houden wynnen werven ende mesten/
sal jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel ende loflijc gelijc/
reengenoten boven ende beneden It(em) sal de wynne alle de/
straten wegen grechte(n) dijken en(de) waterleyden in op oft aen/
de voirs(creven) goede gaende oft liggen(de) jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde houden in goeden state ende rep(ar)acie(n) alsoe ende/
in tijts dat den voirs(creven) godshuyse noch den goeden desselfs/
dair bij gheene schade en geschiede ende die te zijnen/
afsceyden alsoe laten It(em) is vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) t(er)mijn sculdich sal zijn te houden(e) de/
huysinge(n) vand(en) voirs(creven) goeden van wande ende van dake/
in goeden state op zijne(n) cost en(de) last sond(er) afslach der/
principaeld(er) pechting(en) uutgenomen oft dair behoefde/
van nuws gety(m)mert gelat oft gedect te zijne dat dair/
inne de voirs(creven) wynne gheenssins gehoude(n) en soude zijn/
anders dan hij de stoffe diemen d(air) toe orboren soude/
met zijne(n) wagen(e) ende peerde(n) sal moeten aenhalen/
d(air) m(ijn) hee(re) hem dat sal bewijsen oft doen bewijsen en(de)/
sal de wynne de voirs(creven) huysinge(n) ten lesten ja(r)e moete(n) late(n)/
wel ende loflijc gerepareert van wande ende van dake/
uutgenomen de schue(r) die steet en(de) staen sal voir gestopt/
werk It(em) sal de wynne jaerlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
alle chijsen uut den voirs(creven) goeden gaende dragen ende/
betalen alsoe in tijts dat den voirs(creven) godshuyse dair bij/
gheene schade en geschiede sonder afslach der p(ri)ncipaeld(er)/
pechtinge(n) It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne ten leste(n)/
ja(r)e vand(en) voirs(creven) t(er)mijne sal moeten laten met wynt(er)coren(en)/
besaeyt wel ende loflijc gemest de goede en(de) lande/
hier nae genoemt Te weten(e) ierst iiii(½) boend(er) lants/
gelegen inde cruyscoute(r) Item een boender lants geleg(en)/
opde mergelcuyte It(em) vijf zillen lants geleg(en) int/
leenschervelt It(em) en sal de voirs(creven) wynne gheene/
vanden landen der voirs(creven) goeden binne(n) den drie lesten/
ja(r)en moegen hoervruchten It(em) is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne binnen den voirs(creven) t(er)mijne gheen coren/
opde voirs(creven) goede wassende te velde en sal moegen/
vercoopen noch oic gheen stroe vand(en) selve(n) oft/
vand(er) thienden comen(de) Mair sal alle tstroe dat vand(en)/
voirs(creven) goeden ende thienden comen sal met zijne(n) beesten
//
moeten etten ende te meste bekee(re)n ende dat/
jaerlicx vue(re)n op de landen des voirs(creven) godsh(uys) alsoe wel/
opde verste als opde naeste slants meesten p(ro)ffite It(em)/
is vorweerde oft den voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mijne aen de voirs(creven) goede oft thiende e(n)nige schade/
geschiede van tempeeste hagelslage oft gemeynen/
orloghe dat m(ijn) hee(re) den selven wynne d(air) voe(r) afslach/
ende rastoer doen sal gelijc ande(re) hee(re)n ende prelaten/
hue(re)n wynne(n) oft pachtene(re)n boven ende beneden doen/
sullen It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne binne(n)/
den voirs(creven) termijne gheene vand(en) voirs(creven) goeden oft thienden/
voirt nieman(de) van zijnd(er) hant en sal moege(n) uutgeve(n)/
oft verhue(re)n sonder wille weten(e) ende consente des voirs(creven)/
hee(re)n jans It(em) is ondersproken dat m(ijn) hee(re) voirs(creven) int voirs(creven)/
hoff hebben en(de) houden sal tot sijne(n) orboe(r) ende p(ro)ffite/
de sale ende oick den stal staende achter den nuwen/
stal behalven als m(ijn) hee(re) dair niet en is dat dan de/
wynne dair af den sloetel tot sijne(n) p(ro)ffijte hebben sal en(de)/
houden It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne m(ijn) voirs(creven)/
hee(re) met zijne(n) diene(re)n alle ja(r)e twee werf sculdich/
sal zijn te ontfaen(e) inden voirs(creven) hove behoudelijc dat/
hij dat den voirs(creven) wynne te vo(r)en eene(n) dach sal laten/
weten Ende alsdan sal de voirs(creven) wynne alle den/
cost van eten ende van drincken dragen uutgenome(n)/
van wijne en(de) den p(er)den hoy ende coren leve(re)n It(em) sal/
de voirs(creven) wynne de beemde den voirs(creven) goeden toebehoe(re)nde/
hier nae bescreve(n) ten lesten ja(r)e vand(en) voirs(creven) t(er)mijne/
moeten laten getuynt ende bevreet alsoe hier nae/
volgt Te weten(e) ierst van lambrechte va(n) goethusen/
beemden totten vliet toe al bethuynt behalven twee oft/
drie gaten die dair vervallen moegen sijn It(em) tweeste/
block jege(n) den bosch half ouden en(de) half nuwen thuyn/
It(em) dblock dat onlancx inne geslage(n) is jege(n) de wynnen(de)/
landen met eene(n) thuyne alsoe hij dat aenveerden sal/
It(em) is condicie dat de wynne alle thuyne in oft aen/
e(n)nige der voirs(creven) goeden staende een jaer oft twee out/
zijnde sal moeten laten staen en(de) die gheenssins moege(n)/
afbreken It(em) sal de wynne te zijne(n) lesten ja(r)e alle/
stortten leveren eens o(m)me gedaen en(de) de brakelande laten
//
al geheel It(em) sal de wynne te zijne(n) lesten ja(r)e tscaerbosch/
moege(n) houwen en(de) bloot laten alsoe hij dat aenveerde(n) sal/
en bevinden It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne elcx/
jaers binnen den voirs(creven) t(er)mijne sal moeten setten ende/
plante(n) op de voirs(creven) verdorve(n) goede vijftich goede custbae(re)/
pote(n) en(de) die ten meesten orboe(r) ende p(ro)ffijte ende oft d(air)/
e(n)nige verdroechden oft oic e(n)nige boeme(n) uutwayden/
dat de wynne die tot sijne(n) p(ro)ffijte(n) hebben sal des sal/
hij voir elcken boem oft pote verdroecht of uutgewayt/
als vo(r)e wed(er)o(m)me moeten setten ende planten ter/
stont twee pote(n) vand(en) selve(n) aerde en(de) die verwaren/
en(de) verdoerne(n) soe voirs(creven) is It(em) sal de voirs(creven) wynne/
binne(n) den yerste(n) drie ja(r)en tot zijne(n) coste moete(n) maken/
een nyeu registre ende dair inne sette(n) alle de goeden/
landen beemde(n) ende bossche(n) met goeder declaracie(n) van/
ouden en(de) nuwen reeng(enoten) desgelijcx oic van allen den/
rinte(n) chijsen en(de) pachte(n) met declaracie(n) als vo(r)e vanden/
goeden dair op tgodshuys die heeft en(de) dat register/
m(ijn) voirs(creven) hee(re) overleve(re)n It(em) waert dat binne(n) den/
voirs(creven) hove e(n)nigen brant geviele dat god verhueden/
wille die toequame van wegen des voirs(creven) cloesters oft/
der hee(re)n desselfs dat tvoirs(creven) godshuys den voirs(creven) wynne/
van sijnd(er) schaden rastoer doen sal ende hem die vergelde(n)/
Ende oft dien brant gebuerde van wegen des/
wynne(n) oft sijnd(er) famielien dat de wynne alsulcken/
schade als tgodshuys dair om hadde oft lede den selve(n)/
godsh(uyse) oprichte(n) sal ende betalen Mair waert dat/
dair brant geviele ende men niet en wiste noch/
geweten en conste wair af dien brant geschiede/
dat d(air) af elcke p(ar)tie zijn schade en(de) lasten dair af/
comen(de) dragen ende lijden sal als sonder argelist/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle trunchout opde voirs(creven)/
goede staen(de) ten behoirliken tide moegen truncken/
om de voirs(creven) goede mede te bevreden Mair aen/
dopgaende hout en sal de voirs(creven) wynne gheene/
sacht hebben It(em) want die wynne hoffmeye(r)/
sal wesen des cloesters voirs(creven) thoffrecht te houden/
ende te verwaren(e) den voirs(creven) termijn due(re)nde inden voirs(creven)
//
hove den voirs(creven) godshuyse toebehoe(re)nde soe sal die wynne/
dair voe(r) hebben den tol en(de) gemeyne(n) chijs den godsh(uyse)/
voirs(creven) te leeuwe toebehoe(re)nde Mair int recht van/
pontpe(n)ning(en) oft ande(re) vervallen die den voirs(creven) godshuyse/
binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne verschijne(n) sullen en sal hij/
gheen sacht hebben en(de) sal d(air) af m(ijn) hee(re) rekeni(n)ge/
ende overleveringe moeten doen It(em) sal m(ijn) hee(re) den/
wynne jaerlicx geven een tabbaert laken gelijc hij/
des godshuys wynne(n) jaerlicx gewoenlic is te geven(e)/
die de wynne metter levereyen sal moeten doen/
maken It(em) is condicie dat de wynne ten lesten/
ja(r)e sal moege(n) blootlaten een zille lants gelegen/
in thoff geheete(n) dbloc It(em) want de voirs(creven) wynne/
de strate(n) beken en(de) waterleyen sal moete(n) houden en(de)/
veghen te zijne(n) laste soe voirs(creven) steet Soe is/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne jaerlijcx hebben sal/
tweehondert boschrijs vand(en) scaerhoute datme(n) jaerl(ijcx)/
vercoopt opde bosschen des voirs(creven) godsh(uys) die de wynne/
op sijne(n) cost sal moete(n) halen It(em) is vorweerde/
oft e(n)nige d(er) voirs(creven) p(ar)tien ten neghenste(n) ja(r)e van/
malcande(re)n sceyden woude dat hij dat sal moegen/
doen behalve(n) dat de ghene die alsoe sceyde(n) wilt/
dat den ande(re)n een half jaer te voren sal moete(n)/
cundige(n) En(de) alle dese vorweerden condicie(n) en(de)/
geloften voirs(creven) (et)c(etera) Hier af zijn borge(n) des voirs(creven) lambr(echts)/
t(am)q(uam) debitores principal(es) indivisim egidius vand(en) putte/
f(ilius) quond(am) egidii (com)mor(ans) apud buedinghen wil(he)lmus de/
halle f(ilius) theoderici et theoderic[(us)] de huwagen f(ilius)/
quond(am) henr(ici) ambo (com)mor(antes) apud lewis Et p(rim)[(us)] cor(am)/
opp(endorp) berct octobr(is) xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer