SAL7375, Act: R°112.2-V°112.1 (249 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1481-10-09

Transcription

2020-01-29 by Dieter Taillieu
It(em) henr(ick) oeghe geswoiren(e) nut(er)tijt inder stadt raide vand(en) ambachte/
vanden smeden wouter maes jan van hoevelde henr(ick) peters als/
ambacht regeerders gheert fredericx lauwereys rombouts als/
mo(m)boirs der armen vrancke uuten lyemi(n)gen henrick vand(en) berghe/
peter blanckart jacop arnouts arnt meys en(de) lauwereys ro(m)bouts/
als meye(r) en(de) brueders van s(in)[te] loys rep(re)sente(re)nde de drie leden vand(en)/
voirs(creven) ambachte in p(rese)ncia ky(n)nen en(de) lijden mits desen dat zij bij weten/
en(de) consente vand(en) selven ambachte v(er)leent en(de) toegeseeght hebben
//
voir hen en(de) hue(re)n naecomeli(n)gen voirs(creven) inder officien voirs(creven) marg(r)eten/
sclercx wettige weerdy(n)ne wilen jans sclercx een huys gelegen in/
s(in)[te] loys porte omtrint der capellen te weten(e) de coeken(e) achter mett(er)/
came(re)n dair boven eene(n) solde(r) en(de) metten hove inder maten zij der selv/
selver m(ar)grieten den selven hof van eene(n) boeme tot aent prayeel/
aldair bewesen hebben vredelijc te gebruyken(e) en(de) te besitten(e) hue(re)n/
leefdach lang sonder dair e(n)nich letsel inne te doen(e) oft doen doene/
in e(n)niger manie(re)n op alsulken condicien en(de) vorweerden dat zij die/
selve plaetse beneden ledigen sal alle ja(r)e eens opden kuesdach/
en(de) dair inne verkee(re)n en(de) leven als een eerba(r)e vrouwe sculdich/
es te doen(e) en(de) oft zij bij ziecten oft anderssins noet hadde gedient/
te zijne soe mach zij nemen de maerte van sinte loys aldair oft/
een ande(re) op hae(re)n loen en(de) hebben der selver oic toegeseyt en(de) geloeft/
inden name als boven dat zij der selver sullen laten gebruyken en(de)/
genieten der mo(m)borien en(de) bussen vand(en) ambachte nae inhouden(e) der/
ordina(n)cien dair van wesen(de) bij alsoe men bevo(n)de ter waerheyt/
voe(r) den toecomen(de) tijde dat de selve magriete des van noode ware/
en(de) sal de selve magriete van huer(en) haven die zij heeft oft aldair/
bringen sal en(de) van hue(re)n ande(re)n goeden moegen dispone(re)n verthieren/
en(de) die laten dairt huer gelieft sonder dair van e(n)nichssins e(n)nige calaengie/
vand(en) ambachte te hebben(e) oft gedaen te wordden(e) ende des heeft de selve/
magriete voe(r) tghene des voirs(creven) steet den selven drie leden voirs(creven) gelooft/
te betalen(e) ten orboe(r) vanden selven ambachte de so(m)me van xxxvi rinssche/
gulden(en) te xx stuv(er)s van welker so(m)men de voirs(creven) p(er)sonen beki(n)nen de/
helicht alsnu ontfangen te hebben(e) om die te bekee(re)n inde ty(m)meri(n)gen/
der capellen van s(in)[te] loys voirs(creven) den voirs(creven) ambachte toebehoe(re)nde en(de)/
dander helicht heeft zij geloeft te betalen(e) den ambachthouders by(n)nen/
twee ja(r)en naestcomen(de) en(de) oft zij by(n)nen den selven twee ja(r)en aflivich/
werde dat de selve regeerders voirs(creven) inden name als boven tsurplus/
vand(er) so(m)men voirs(creven) ombetaelt uutstaen(de) aen de gereetste goede en(de) ande(re)/
sullen moegen verhalen bijder selver magrieten achtergelaten en(de) mits/
des(er) betalingen vanden pe(n)ni(n)gen voirs(creven) sal de selve magriete tgebruyc vand(en)/
huyse en(de) hove voirs(creven) hebben en(de) sgheens des voirs(creven) steet gebruyken huer/
leefdage lang opte condicien voirs(creven) sonder vand(en) selven ambachte voirde(r)/
gepraemt te werden(e) va(n) e(n)niger hue(re)n oft anderssins en(de) oft zij de selve/
d(air)uut dede(n) gaen oft niet vredelijc en lieten gebruyken tvoirs(creven) huys inder/
maten voirs(creven) steet dat detselve ambacht sculdich soude zijn in dien/
gevalle der selver te restitue(re)n de voirs(creven) so(m)me oft hue(re)n moet dair van/
te hebben en(de) alle dese pointen voirs(creven) hebben zij malcande(re)n gelooft/
en(de) toegeseyt in wederzijden te houden(e) sonder dairtegen te comen(e) in/
e(n)niger manie(re)n alle argelist uutgescheyden cor(am) buetsele hoelair oct(obris) ix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt