SAL7375, Act: R°42.1-V°42.1 (98 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°42.1-V°42.1  
Act
Date: 1481-07-28

Transcription

2019-03-02 by Dieter Taillieu
Nae dien dat bijden raide vand(er) stadt henr(ick) va(n) cuyct als geva(n)gen(e)/
ter eender zijden den selven raide overgegeven heeft de reden(en) en(de)/
pointen mits den welken hij sustineerde dat jan va(n) ost als procur(eur)/
vanden chairtroisen en(de) hue(re)n adhe(re)nten ter ande(re) den selven henr(icke) voe(r)/
de costen va(n) rechte die zij geleden hadden inden gedinge voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) alhier tonrechte hadden doen hachten en(de) den selven/
wae(re)n sculdich te ontslane costeloes en(de) scadeloes seggen(de) ende/
overgheven(de) de selve henr(ick) inden jersten hoe dat tselve vo(n)nisse/
bij scepen(en) inder saken tusschen hen gewesen en(de) zijnder p(ar)tien niet en/
was diffinitijf mair een vo(n)nisse int(er)locutoir en(de) een co(n)tinuacie slaen(de)/
opde diligencie niet genoech gebleken zijnde bij henr(icke) tot mechelen/
gedaen en(de) oec want tselve vo(n)nisse gheen me(n)cie en maecte dair/
hijs hem toe gedroech vanden costen als dat hij d(air)inne geco(n)da(m)pneert/
soude wesen het wae(re)n oic vele vo(n)nissen int(er)locutoire voe(r) hem en(de) tot/
zijne(n) vordeele in tijden voirleden inder selver saken gegaen nochtan/
en hadde hij zijn costen niet geeyscht noch willen eysschen totter/
diffinitiven toe seggen(de) oic hoe dat zijn wederp(ar)tie he(m) voe(r) den/
houden(de) inder vroenten egheen costen ov(er)gegeve(n) en hadde en(de)/
oic niet getaxeert en wae(re)n e(n)nige costen bijder stadt mits den/
welken zij den selven henr(icke) hadde moegen doen aentasten met/
meer reden(en) luttel oft niet dienen(de) ter ontlastingen vanden/
selven henr(icke) p(rese)nte(re)nde oft den rechte goetdochte te verbinden(e)/
zijn vijftich rinsschegulden(en) erflijc d(er) questie af es en(de) al des dien/
ae(n)cleven mach en(de) boven dien caucie juratoir en(de) al dat hij met/
zijne(n) live en(de) goeden doen mochte als dat hij dese sake tegen zijn/
wederp(ar)tie v(er)volgen soude totter uuterliker diffinitiven toe om alsdan/
te lijden(e) en(de) te voldoen(e) tghene des hem trecht d(air)af uuterlijc d(air)af/
duemen en(de) uutwijsen sal hopen(de) dat hij mits desen der hachten o(n)gehouden/
soude wesen costeloes en(de) schadeloes en(de) dat hij niet sculdich en wae(re)/
te antweerden(e) opde geexhibeerde costen van zijnre wederp(ar)tien d(air)tegen/
de procur(eur) voirs(creven) int lange oic den selven raide ov(er)gegeven heeft/
met gescrifte de contrarie reden(en) mits den welken hij sustineerde/
dat henr(ick) met zijne(n) reden(en) verdoelt was en(de) sculdich wae(re) de/
overgegeve(n) costen te diminue(re)n en(de) gehacht te bliven voe(r) de selve costen/
totter tijt hij die betaelt hadde oft ten mynsten borchtocht te stellen(e)/
den rechte genoech zijnde voe(r) de getaxeerde costen en(de) ierst op dierste/
dair henr(ick) seyde dat tvo(n)nisse tusschen hen v geweesen niet diffi/
nitijf en wae(re) mair alleene int(er)locutoir seyde de p(ro)cur(eur) voirs(creven) dat de/
(con)(tra)rie(n) dairaf wair es he(m) des gedragen(de) totten selven want in ae(n)sprake/
verantweerden thoenisse (et)c(etera) de saken comen waren en(de) tvoirs(creven) vo(n)nisse/
absolucie inhielt want zijn meesters metten selven vo(n)nisse
//
en(de) hue(re) goeden ontwiselijc geabsolveert zijn in des(er) instancien/
en(de) henr(ick) v(er)doelt hem des gedragen(de) totten selven oec soe en/
conste tselve vo(n)nisse gheen int(er)locutorie gesijn want egheene int(er)/
locutorie(n) en gaen dan alleene op incidenten voe(r) de co(n)clusie vander/
saken en(de) inder saken tusschen de selve p(ar)tien bedingt wae(re) geschiet niet/
alleene aensprake en(de) verantweerden mar mair replike en(de) duplike/
getuychenissen va(n) p(ar)tien salvacien en(de) reprochen en(de) de sake in weerzijde(n)/
in tp(ri)ncipael gesloten he(m) des gedragen(de) totten rechte seggen(de) oic dat/
nae ouden onderhouden(en) en(de) costume van des(er) stadt rechte soe wa(n)neer/
een vo(n)nisse gegeven wert metten welken de verweerders en(de) hue(re)/
goeden geabsolveert werden vander aenspraken naevolgen(de) den/
voeracten inden processe beleit dat in alsulken gevalle de costen/
mits den selven processe(n) geleden sonder meer rechts oft ande(re)n vo(n)nissen/
te moeten crigen gerestitueert moeten worden van dier insta(n)cien/
behalven der wet hue(re) taxacie dair zijs hen toe gedroegen en(de) en/
consten henr(ick) oic niet gedienen dat vo(n)nisse inhiel alsoe v(er)re (et)c(etera)/
want henr(ick) verdoolt wae(re) metten selven acten die doen t(er)tijt voe(r)/
scepen(en) come(n) wae(re)n en(de) en conste hem met dien niet meer behulpen/
ten wae(re) met nyeuwen acten hem g des gedragen(de) totten rechte/
en(de) op zijn p(rese)ntacie bij he(m) gedaen en was niet te letten(e) noch/
en wae(re)n dairmede de wer verweerders nae des(er) stadt recht sculd(ich)/
te vreden te zijne mair geliefde hem caucie oft borchtocht/
te stellen(e) solve(n)t zijnde om de costen te betalen(e) soe wa(n)neer/
die getaxeert sullen wesen zij souden te vreden zijn he(m) te/
ontslane oft dat hij den diene(r) in dien hadde dat hij met/
he(m) te vreden wae(re) en(de) dat hij geloefde den selven weder inne te/
bringen(e) en(de) te leve(re)n in hachten als de costen getaxeert souden/
wesen met meer reden(en) bij hem in wederzijde gealligeert co(n)clu/
de(re)nde wair henr(ick) zijn di(mi)nucie opde costen niet en maecte/
en(de) dach dair toe niet en name dat die gehouden souden/
wesen voir gepasseert en(de) te bliven gelijc die ov(er)gegeven/
wae(re)n nae den welken de voirs(creven) stadt opde ov(er)gegeve(n) pointen/
in wederzijde gelet hebben(de) en(de) oic op tp(ri)ncipael vo(n)nisse bijden/
scepen(en) inde banck gewesen soe heeft de voirs(creven) stadt den/
voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken en(de) get(er)mineert dat henr(ick) de costen/
bij zijnder wederp(ar)tien overgegeven sal moegen diminue(re)n oft/
hem gelieft en(de) dair toe eene(n) redeliken dach nemen en(de) soe/
v(er)re hij he(m) vander hachten begheert tontslane dat hij dat sal/
moegen doen op redelike ta caucie en(de) borchtocht die henr(ick)/
d(air)voe(r) stellen sal ter discrecie(n) vand(er) wet act(um) in (con)s(ili)[o] opidi julii xxviii
//
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt