SAL7375, Act: R°77.3 (185 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°77.3  
Act
Date: 1481-09-15

Transcription

2019-09-10 by Dieter Taillieu
It(em) jan maes wulleweve(r) heeft gelooft s(er)vaese opten berch xxxiii/
stuvers te drie pl(a)c(ken) tstuck de ix stuv(er)s by(n)nen xiiii nachte(n) naest/
comen(de) xii stuv(er)s s(en)[te] m(er)tensmisse d(air)nae en(de) de leste xii stuv(er)s d(air)af/
te kersmisse d(air)nae te betalen(e) en(de) een blancke en(de) voir teeken(en)/
van desen en(de) i pl(a)c(ke) voir den bode die s(er)vaes v(er)leet heeft heeft hij/
gelooft ter ierster payen mede te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) joha(n)ne/
roela(n)ts substit(uto) burg(imagistr)[o] sept(embris) xv
Contributors
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt