SAL7375, Act: R°92.3-R°93.1 (211 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°92.3-R°93.1  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1481-09-26

Transcription

2019-12-19 by Dieter Taillieu
Villicus lovenien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit domicella(m)/
katherina(m) de langrode rel(i)c(t)am joh(ann)is quond(am) witte ad om(n)ia et sing(ula)/
bona i(m)mobilia et he(re)ditaria will(el)mi quond(am) pelsmake(re) infra lova(niu)[m]/
et extra sit(a) in ma(n)sionib[(us)] domib[(us)] curtib[(us)] t(er)ris arrabilib[(us)] prat(is) pascuis/
silvis vineis censu trece(n)sa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) universis pro/
cert(is) recognicionib[(us)] et p(ro)missionib[(us)] consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)/
quar(um) tenor sequitur in hec verba Cont zij allen lieden dat willem/
de pelsmake(re) sone arnts de persmake(re) heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben va(n) jouffr(ouwe) katlijne(n) van langrode weduwe jans/
wilen de witte thoff der selver weduwen gelegen te dyeven inde/
prochie va(n) wesemale ter plaetsen geheete(n) inde voechdie met/
huysen hoven boegarden wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) ande(re)n/
zijnen toebehoirten gelijc symoen va(n) ha(m)me die nu lestleden/
gehouden heeft tsamen metten goeden hier nae bescreven die(n)/
de voirs(creven) symoen niet gehadt en heeft te weten(e) eene(n) beemt/
geheeten de lake gelegen omtrint der sluysen te wijchmale den/
welcken jan de rademake(re) te wijchmale aldair gehouden heeft
//
Item een stuckxken beemts gelegen onder rotselair int hamerbroeck/
dwelck claes vand(er) coevoirt gehouden heeft Item een stucxken/
beemts gelegen inde gheeve(re) helicht wy(n)ninge oft allet recht dat/
zij d(air)aen heeft te houden te hebben en(de) te wy(n)nen van nu halfm(er)te/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) zess jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder/
middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen te weten de voirs(creven) wynnen(de)/
lande elck dach(mael) d(air)aff soe v(er)re de mate strect voe(r) en(de) om thien/
molevaten rogs goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereit/
der maten va(n) loeven(en) tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) en(de)/
te loeven(e) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
als vervolghde schout ende de voirs(creven) ande(re) goede voe(r) en(de) om tweelf/
peters te achthien stuvers der mu(n)ten shertogen va(n) bourgoingne(n)/
en(de) van braba(n)t den peter gerekent twee rijders te sessentwintich/
stuvers tstuck en(de) tweelf schilde te vierthien stuvers der voirs(creven)/
mu(n)ten elken der voirs(creven) schilde gerekent te sinte m(er)tensmisse/
te betalen(e) alle jae(re) den selven t(er)mijn due(re)nde en(de) [oic] telken t(er)mijne als/
vervolchde schout met vorweerden dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven)/
lande wel en(de) loflic wy(n)nen en(de) werven sal gelijc reengenooten boven/
en(de) beneden en(de) allet stroe d(air)afcomen(de) sal hij int voirs(creven) hof slijten/
en(de) te meste bekee(re)n en(de) dat vue(re)n opte voirs(creven) lande slants meesten/
p(ro)ffijte en(de) dmest dat ten lesten jae(re) inden mesthoff wesen sal/
sal hij aldair laten tsijne(n) afscheyden en(de) want vanden voirs(creven)/
lande x dach(mael) besayt zijn met wynt(er)corene en(de) tot dien sade gemest/
met hondert en(de) sess voede(re)n mests soe sal hij die tsijne(n) afscheyden/
alsoe gemest en(de) besaeyt laten en(de) dander lande sal hij oic laten soe/
hij die vynden sal ende es voirts ondersproken dat de voirs(creven) weduwe/
de voirscr(even) vruchten van wint(er)corene dair op staen(de) ten lesten jae(re)/
sal behouden oft zij wilt oft die den voirscr(even) wy(n)ne laten volghen/
toeghste d(air)nae voir en(de) om tweentwintich hollan(tsche) gulden(en) te/
sesthien stuvers den gulden gerekent vanden welken zij huere(n)/
kuese doen sal ten uutghave vanden voirs(creven) t(er)mijne oft dair te voe(re)n/
en(de) soe verre zij den wy(n)ne de vruchten laet soe sal de voirs(creven) xxii/
huer de voirs(creven) xxii hollan(tsche) gulden(en) betalen ten naesten s(in)[te] pet(er)s dage/
ingang oeghst nae duytgaen svoirscr(even) t(er)mijns en(de) des sal hij de/
voirs(creven) vruchten metten stroe opt velt aenveerden en(de) zijne(n) wille/
d(air)mede doen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de grechten omtrint den voirs(creven)/
lande en(de) ande(re)n goeden wel en(de) loflijc opheffen en(de) maken en(de) die/
beheymen met doirnen en(de) breemen die hij d(air)op setten sal en(de) opte/
voirs(creven) goede houwen ter mynster schaden en(de) die alsoe houden zijnen
//
tijt due(re)nde It(em) de voirs(creven) wynne sal moegen stru(n)cken te mynster schade(n)/
ten bijzijne der voirs(creven) weduwen oft huers boden de willegen aldair staen(de)/
soe verre hij des behoeft om de voirs(creven) goede mede te vermaken en(de) niet/
voirde(r) en(de) voirts sal de voirs(creven) weduwe de selve willegen doen stru(n)cken/
en(de) den loeck staken en(de) poten d(air)afcomen(de) selve hebben mair alle/
de poten mair alle de poten dair vallen(de) sal de wy(n)ne setten en(de)/
planten opde goede voirs(creven) soe verre en(de) dair der voirs(creven) weduwen dat/
gelieft en(de) wes zij behelt van staken lueck oft poten sal de wy(n)ne/
huer te loeven(e) leve(re)n dair huer dat gelieft mair de gaespen dairaf/
comen(de) sal de wy(n)ne hebben It(em) alsmen aen de huysinge yet werct van/
deckene pleckene metsene oft anderssins van ouden wercke d(air)af sal/
de wy(n)ne de stoffe halen en(de) int voirs(creven) hof bringen en(de) oft dair/
e(n)nige stoffe van houte steenen oft latten overschote die weert/
wae(re)n te verwercken(e) soe sal hij huer die te loeven(e) leve(re)n en(de) van dien/
ouden wercke sal hij oick gheven den wercklieden den montcost/
en(de) de weduwe de dachue(re)n betalen en(de) hij sal jairlijcx leve(re)n xxiiii/
busselen walme(re)n om de huysinge aldair mede te deckene It(em) sal de/
wy(n)ne der voirs(creven) weduwen doen alle jae(re) twee corweyden met zijne(n)/
wagen en(de) peerden en(de) elke corweyde alsoe v(er)re als vand(en) voirs(creven) hove/
tot oplynthe(r) en(de) huer jairlicx gheven een hondert eye(re) half te/
paesschen en(de) half te sinxenen en(de) alle dese vorweerden geloften/
en(de) condicien voirs(creven) heeft gelooft de voirs(creven) wy(n)ne der voirg(enoemde) weduwen/
vast gestentich en(de) o(n)verbrekelijc te houden(e) en(de) volcomelic te voldoen(e)/
tallen tijden en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) verschijnen selen en(de) telken/
t(er)mijne alse v(er)volghde schout hier waren over lodewijck roela(n)ts/
en(de) aert vanden zande scepen(en) te loeven(e) gegeven neghen daghe/
in merte int jair ons hee(re)n duysent vierhondert neghenentsestich/
et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) opp(endorp) buetsele septe(m)br(is) xxvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt