SAL7375, Act: R°93.2-V°93.1 (212 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°93.2-V°93.1  
Act
Date: 1481-09-27

Transcription

2019-11-15 by Dieter Taillieu
Vand(er) questien die voir den raide vander stadt comen es tusschen/
ja(n)nes vanden bossche al(ia)s stoofman ter eender en(de) jacoppe van/
meerbeke woenen(de) inden loyart opde biest ter ande(re) aldair de voirs(creven)/
jan vanden bossche opdede hoe dat hij den selven jacoppe tande(re)n tijden/
verhuert hadde zijn ca(m)me gelegen opden hoec vanden holewege eene(n)/
seke(re)n tijt va(n) jae(re)n en(de) want de selve jacop dair uut was getogen en(de)/
die hadde verhuert eene(n) ande(re)n die die destrueerde en(de) argerde aen de/
wande en(de) anderssins en(de) dair hij niet mede te vreden en was mits diversen/
ongebruyken en(de) ongerieve(n) die hij dede soe versocht hij dat hij die
//
/
overhebben mochte en(de) dat zij weder gerepareert worde in sulken/
state als die was als jacop dair inne quam en(de) dat hij d(air)mede zijn/
prouffijt doen mochte en(de) oick dat hij ontslagen wordde vand(er)/
vorweerden die hij metten voirs(creven) jacoppe ten tijde vand(er) hueri(n)gen/
hadde gemaect alse dat hij op afslach van zijnder hue(re)n van jacops/
bye(r) aldair inhalen en(de) verdrincken soude vi croone(n) dair tegen de/
voirs(creven) jacop antweerden(de) dede seggen dat hij die ca(m)me eene(n) ande(re)n/
voirt den tijt va(n) zijnder hueri(n)gen due(re)nde hadde verhuert ende/
p(rese)nteerde den voirs(creven) ja(n)ne inne te stane soe dat behoirde van/
zijnder hue(re)n zijne(n) t(er)mijn due(re)nde en(de) insgelijcx vand(er) schaden die/
dair aen soude moegen gebue(re)n en(de) alsoe sustineerde hij dat jan/
van zijne(n) versueke e(m)mer van die ca(m)me over te hebben ware/
verdoolt wart get(er)mineert dat den huerling die ca(m)me den/
t(er)mijn der hueri(n)gen due(re)nde bliven soude en(de) dat de voirs(creven) jacop nae/
volgen(de) zijnder p(rese)ntacien voir de jairlijcsche hue(r) en(de) insgelijcx voir/
de schade die aen de ca(m)me en(de) huysingen en(de) des d(air)aen cleven mochte(n)/
gebue(re)n vanden ghenen dien hij die voirt verhuert heeft en(de) den/
zijne(n) sculdich sal zijn inne te stane en(de) dat de voirs(creven) jan sal moege(n)/
halen zijn bier dairt hem gelieft en(de) ontslagen zijn vand(er) voirs(creven)/
vorweerden in dien metten voirs(creven) jacoppe gemaect det(er)mi(n)at(um) in/
consilio opidi p(rese)ntib(us) joh(ann)e roelants substit(uto) tybe burg(imagistro) et plurib(us)/
aliis ta(m) scab(inis) q(uam) consiliariis sept(embris) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt