SAL7375, Act: R°95.3-V°95.1 (214 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°95.3-V°95.1  
Act
Date: 1481-09-28

Transcription

2019-11-14 by Dieter Taillieu
Nae dien dat op heden als op eene(n) geco(n)tinueerden dach va(n) rechte/
comen es bijden raide vander stad willem lobbe als p(ro)cur(eur) jans/
diericx geven(de) aldair te kynnen hoe dat jan van thienen septe(m)br(is)/
vii lestleden ae(n)genomen hadde bijden raide alhier te bringen(e) te/
rechte ja(n)ne lembrechts inder maten gelijc de gelofte dat inhielt
//
dair hijs hem toe gedroech om aldair rechts te plegen van seke(re)n saken/
en(de) hootvo(n)nissen van uccle soe dat behoiren soude en(de) want jan va(n) thiene(n)/
zijne(n) dach niet gehouden en hadde noch voldaen ten selven dage des/
hij gelooft hadde noch alnoch niet bereet en was en(de) alsoe tot egheene(n)/
recht geraken en conste noch der saken een ynde gecrigen soe begheerde/
hij der stadt recht en(de) ja(n)ne voirs(creven) bedwongen te hebben(e) soe dat behoirde/
dair op de stadt oversien hebben(de) de geloften bij ja(n)ne gedaen voir geruert/
en(de) aensien(de) dat hij aldair noch niet en co(m)pareerde om te voldoen(e)/
des hij gelooft hadde en(de) trecht v(er)smaedde soe hebben zij uut ge/
sproken en(de) get(er)mineert dat jan van thienen sculdich sal zijn zijn/
gelofte te voldoen(e) ten naesten dage van rechte op versteken te zijne/
vand(en) saken int principael en(de) dat hij dair toe zijnder p(ar)tien de costen/
van rechte tot desen daghe in deser instancien geloepen sculdich/
sal zijn te betalen(e) en(de) uut te reycken(e) behalven der stad hue(r) taxacie/
in dien in co(n)silio septembr(is) xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt