SAL7375, Act: V°50.2-R°51.1 (120 of 1100)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-R°51.1  
Act
Date: 1481-08-08

Transcription

2022-11-03 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen doen condt dat h(er) anthonijs va(n) emichove(n) pater/
en(de) anthonijs va(n) langrode brueder vanden goidsh(uyse) van s(in)[te] m(er)tens te/
loeven(e) inden name en(de) van weegen desselfs goidshuys meester henr(ick)/
stoep raedt ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)togen in zijnder raetcame(re)n va(n) braba(n)t/
voir hem en(de) inden name en(de) van weegen jouffr(ouwen) m(ar)grieten van/
raveschote zijnder medegesellinnen jan vander borch en(de) jan van/
cuggenbosch inden name en(de) van weegen desselfs gasthuys ten/
bijzijne en(de) met co(n)sente vand(en) borg(er)meester scepen(en) en(de) raide der/
stad va(n) loeven(e) alle als geinstitueerde erfgenamen meester/
henr(icke) wilen m(er)chant hebben geco(n)senteert gewillecoert ende/
ov(er)gegeven en(de) mits desen consente(re)n willeco(r)en en(de) overgheven dat/
h(er) jan amelen prieste(r) onderprochiaen der kercken van s(in)[te] pet(er)s te/
loeven(e) meester jan wynckele notar(is) vand(er) eerweerdiger univ(er)siteyt/
va(n) loeven(e) en(de) meester jan van raveschote als executeurs vand(en) testa(men)[te]/
en(de) uutersten wille des voirs(creven) wilen henr(icx) meester henr(icx) vercoepen/
sullen moegen alsulke rinten van x croonen oft xii r(inssche) guld(en) erflijc/
alse de selve wilen meester henr(ick) gecocht en(de) gecregen heeft opde/
stadt va(n) bruessele en(de) de pe(n)ni(n)ge d(air)af bekee(re)n inde lasten der selver/
execucien en(de) voldoeni(n)gen vanden legaten gheven(de) den selven oft de/
twee van hen volcomen en(de) irrevocabel macht p(ro)cu(r)acie auctoriteyt
//
en(de) sunderling bevel die rinte om die pe(n)ni(n)gen als vo(r)e te bekee(re)n/
te v(er)coepen te pe(n)neweerden alle vestich(eyden) opdrachten guedingen/
transporten sekerheyden en(de) verthijdenissen d(air)af te doen(e) tot der coope(re)n/
behoef die d(air)toe dienen behoe(re)n en(de) behoeven selen moegen de/
pe(n)ni(n)ge d(air)af comen(de) te ontfangen en(de) te bekee(re)n als voe(r) quitan(cie) en(de)/
descharge d(air)af te gheven en(de) voirtane g(e)n(er)alijc en(de) spe(ci)alijc d(air)inne/
te doen(e) en(de) te vorde(re)n alle tghene des de selve geinstitueerde erfg(enamen)/
d(air)inne selve doen en(de) vorde(re)n souden moegen waert dat zij telker/
tijt en(de) plaetsen oft zij dair tegewoirdich wa(r)en doen souden moegen/
Promitt(entes) semp(er) p(ro) se et suis successorib(us) rat(um) renu(n)c(iantes) q(ui)buscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis/
App(ro)be(re)nde co(n)firme(re)nde laude(re)nde en(de) ratifice(re)nde alsnu voir alsdan/
al tghene des d(air)inne bijden voirs(creven) executeuren oft den tween van/
dien gedaen sal wordden cor(am) tybe burg(imagistr)[o] roelants hoelair scab(inis) aug(usti) viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt