SAL7376, Act: R°121.3-V°121.1 (246 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°121.3-V°121.1  
Act
Date: 1482-10-31

Transcription

2020-08-22 by  Marie-Bernadette Desmedt
Het zijn comen te rechte inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) jan reynbouts ter eender zijden en(de) goessen zaerts/
die als poirte(r) van deser stadt met brieve(n) vand(er) stadt aen/
den meye(r) va(n) arschot gescr(even) hadde doen ontraste(re)n een coe die/
hij soe hij te kynnen gaf v(er)huert hadde ja(n)ne wilen camerman/
ter ande(re) aldair de selve reynbouts dede lesen een kynnesse/
va(n) arschot hem gedaen ap(ri)lis xviii a(n)no lxxxii bijden voirs(creven)/
wilen camerman en(de) zijn wijf van vercocht te hebben(e) twee/
coeyen en(de) een peert en(de) meer ande(re) goede voir xix hollan(sche) guld(en)/
en(de) vijf stuv(er)s eens va(n) seke(re)n weyhue(re)n welke haeflike goede
//
zij lossen mochten metter selver so(m)men En(de) voirt een beleyt/
van arschot d(air)uut gedaen ix octobr(is) lestleden seggen(de) de/
voirs(creven) jan reynbouts want die goede en(de) bezundert de voirs(creven)/
coe ten tijde vand(en) voirs(creven) ky(n)issen en(de) des beleyts d(air)uut gevolcht/
was in handen des voirs(creven) camermans soe hij dat oft hem/
ontkint werdde p(rese)nteerde te bewijsen(e) dat hem en(de) zijnen/
brieve(n) die coe sculdig wae(re) te volghen en(de) bijden voirs(creven) zaerts/
gerestitueert te wordden dair tegen de voirs(creven) goessen hem/
verantweerden(de) p(rese)nteerde met zijne(n) wive ten heyligen te/
sweren dat het zijn coe wae(re) en(de) dat hij die den voirs(creven) cam(er)man/
hadde v(er)huert en(de) alsoe meynde hij vander restitucien onge/
houden te zijne Op dwelck de wederp(ar)tie altrice(re)nde dede/
seggen dat hij niet sculdich en wae(r) metter eedt gelueft/
te zijne noch hem die aen te sweren mair wae(re) sculdich/
die(n) zijn te maken met levender waerheyt oft ande(re)n/
bescheyde den rechte genoech zijnde soe v(er)re dat scepen(en)/
gemaent wijsden geliefde den voirs(creven) goessen nairde(r) d(air)op te/
antworden(e) dat hij dat doen mach cor(am) o(mn)ibus scab(inis) in sca(m)pno/
dempto d(omi)no mych(aele) absoloens milite octobr(is) ulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt