SAL7376, Act: R°213.1-V°214.1 (420 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°213.1-V°214.1  
Act
, en de cedulle, enkele in lat
Date: 1483-01-25

Transcription

2023-02-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) walterus va(n) wesenbeke zone wijle(n) jans in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) tegen henricke vander/
eycken drossete en(de) rintmeest(er) tslants va(n) rotselair de moele(n)/
van rotselair in alle der vuege(n) en(de) manie(re)n en(de) gelijck de/
navolgen(de) cedulle va(n) woirde te woirde dat inhoudt ende/
alle die vorweerden ind(er) selver cedulle(n) begrepe(n) hebben beyde/
de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n geloeft te voldoen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Inde sunt fideiusso(re)s p(re)dicti walte(r)i de wesenbeke ind(ivisim)/
ac insolid(um) wil(he)lmus de witte f(ilius) quond(am) arnold(i) (com)mor(ans)/
apud wijchmale sup(ra) tristu(m) et jacobus de dyeve(n) f(ilius)/
quond(am) wil(he)lmi (com)mor(ans) in curia s(an)c(t)i sp(irit)us lovan(iensis) Et walt(eri)/
p(ro)misit eos indemp(nes) cons(er)va(r)e cor(am) boxhore(n) liefkenr(ode)/
januarii xxv/
Hier nae volcht de cedulle d(air)af/
voe(r) mencie gemaect is/
dits de cond(iti)[e] ende vorw(er)de vander pachtinge(n) en(de) uuytgeven(e)/
der moele(n) va(n) rotselair gedae(n) bijden rintm(eeste)r va(n) rotselair nu t(er)tijt/
h(er) wille(m) va(n)d(er)rotselair eyck(en) ind(en) jae(r) xiiii[c] lxxxii[tich] opde(n) xix[ten]/
dach d(er) maent va(n) januar(i) d(air) bij ware(n) henrick vand(en) eyck(en) als/
drossete henr(ick) va(n) bettenrode als diene(r) jan va(n) maelcote peter/
va(n) bettenrode goirt va(n) gheele jan va(n) vlaslair en(de) jan van/
breetsijp als scepen(en) rogier en(de) meer ande(r) ma(n)nen/
Inden yersten soe sal de toecomen(de) pachtene(re) d(er) voirs(creven) moele(n) oplegge(n)/
en(de) betalen alsulke pe(n)ni(n)ge als die molde(r) nu zijnde meer/
aende voirs(creven) moelen geleyt heeft dan die schattinge gedroech/
die inden name vanden heere gelevert wert den voirs(creven)
//
molde(r) welke so(m)me gedroech twee hondert lxxxi gulden(en)/
hollan(sche) iiii(½) st(uvers)/
It(em) es voirt vorweerde dat de toecomen(de) pechtene(re) va(n) goeder/
rep(ar)acien houden sal de voirs(creven) moele(n) in alle de stucken ende/
porceelen alsoe v(er)re die rue(re)nde zijn behoudelijck oft hij die/
beter liete in zijn afscheyden dan hem bij molensleg(er)s gelev(er)t/
zijn datme(n) hem dat alsdan opleggen ende betale(n) sal ende/
wairt bevonden dat hij aen dwerck voirs(creven) meer verslete(n)/
hadde dan hij d(air)ane geleyt hadde dat soude hij tot die(n)/
inde in zijn afscheyden ter ordinan(cie) derselver moelensleg(er)s/
den rintmeester dan zijnde inden name des hee(re)n opleggen/
en(de) betalen /
It(em) es voirt vorw(er)de dat soe wat toecomen(de) pechtene(re) dien/
de voirs(creven) moele(n) blive(n) sal die sal gehouden zij(n) te betalen(e) en(de)/
opte leggen(e) den tegenwoirdige(n) molde(r) oft zijne(n) moet te crigen(e)/
alsulken pe(n)ni(n)ge als de schattinge bij molensleg(er)s en(de) des/
tegenwoirdige(n) molders afsceyden(e) geschat sal worde(n) alsoe/
v(er)re als zij meer gedragen dan de schattinge des he(re)n/
voirs(creven) gedraecht en(de) dat bynne(n) xiiii dagen nae dat de/
selve voirs(creven) moelen sal geschat worden te voldoen(e) oft/
ten mi(n)sten te vreden te stellen(e) de(n) ghene(n) die de pe(n)ni(n)ge soude/
heffen(de) zij(n) /
It(em) de selve molen(e) sulle(n) w(or)d(en) uuytgeg(even) op alle oude costume(n)/
en(de) malende zij(n) op xvi[te] vat voe(r) zijne(n) molste(r) en(de) op trecht/
vanden diene(re)n/
It(em) men sal die selve molen voirs(creven) v(er)pachte(n) en(de) uuytgeve(n) op/
hoge(n) d(air)aff dat die hogen(e) dat yerste jaer deen helcht te bate(n)
//
come(n) sal den pechtene(re) gelijck dat gewoenlijck is va(n) doene/
Ende die ande(re)n navolgen(de) ja(r)en soe sal de he(re) de hoogen(en) alleene/
hebbe(n) zonder yema(n)t and(er)s e(n)nich p(ar)t oft gedeelte d(air)inne te/
behoudene/
It(em) de selve toecomen(de) pechtene(re) sal gehoude(n) zij(n) den rintmeest(er)/
nu zijnde oft namaels ten tijde wesen(de) inden name des/
heerscaps tallen vie(re)ndeelen jairs op te legge(n) en(de) te betale(n)/
allet ghene des va(n) rogge wasse (et)c(etera) en(de) and(er)s va(n) dien/
vie(re)ndeele jairs gevallen en(de) v(er)schene(n) sal zijn/
It(em) de selve toecomen(de) pechtene(re) sal voirts gehoude(n) zij(n) de/
moele(n) voirs(creven) te v(er)borgen(e) bynne(n) acht dagen nae dat de/
keerse geberrent sal zij(n) met leven(de) borge(n) oft met/
alsulk(en) borgen d(air) die rintmeest(er) mede te vred(en) sal zij(n)/
It(em) de selve pechtene(re) sal voirts ten selve(n) dage gehoude(n)/
zij(n) den h(er)scape te betalen(e) nae oude costu(m)e eene(n) nobel/
oft drie gul(den) hollan(sche) d(air) voe(r) ende den rintmeest(er) voir zijn/
recht eene(n) gelijck(en) nobel ende voe(r) den lijfcoop vi r(inssche) g(ulden)/
It(em) oft in dese betalinge e(n)nich gebreck wa(r)e en(de) de rintm(eeste)r/
niet lang(er) beyden en wilde datme(n) alsdan sal moege(n) pande(n)/
den selve(n) pechtene(re) als voe(r) v(er)reycte schult mette(n) he(re) d(air)/
onder dat hij geseten sal zij(n) en(de) die pande(n) moege(n) t(er) stont/
v(er)coope(n) op datten rintm(eeste)r belieft/
It(em) de molen voirs(creven) sal ope(n) staen op hoge(n) tot nu in goe(n)sdaghe/
naestcomen(de) en(de) elck hoge(n) sal doe(n) een mudde rox twee/
guld(en) hollan(sche) i l(i)b(ra) was (½) l(i)b(ra) cruyts eene quarte smouts/
vi rape koeken
//
Item soe wat p(er)sone(n) dat den palmslach vand(en) molen(e) voirs(creven) heeft/
die sal de(n) molen moege(n) hooge(n) voir yema(n)de anders It(em) de selve pechtinge vand(en) moele(n) voirs(creven) sal inne gae(n) tot ons(er)/
liev(er) vrouwe(n) liechtmesse naestcomen(de) a(n)no m iiii(c) lxxxii nae de(n) stijl/
va(n) scriven(e) des hoefs va(n) brabant incluys ende sal due(re)n eene(n) t(er)mij(n)/
va(n) drie ja(r)en te weten(e) tot ons(er) liev(er) vrouwe(n) liechtmesse a(n)no xiiii[c]/
lxxxv excluys/
It(em) wairt tsake dat yema(n)t die voirs(creven) moele(n) v(er)pachte en(de) niet/
verborge(n) en conste soe sal die selve pachtene(r) sculdich zij(n) ter/
stont ter op te leggen(e) en(de) te betalen(e) allet tvoerlijf mette(n)/
lijfcoope voirs(creven) en(de) die mole(n) voirs(creven) sal blive(n) den naesten/
voir coopma(n) diet wel v(er)borge(n) conste oftme(n) soude die selve/
molen(e) va(n) her wed(er)om uuytgeve(n) ende wes dan de selve mole(n)/
voirs(creven) min gelde dan die pechtene(r) diet niet v(er)borge(n) en conste/
v(er)pacht hadde dat die selve pachtene(r) gehoude(n) sal zij(n) dat/
altijt op te leggen(e) en(de) dat te betalen(e)/
habet den palmslach vand(en) voirs(creven) mole(n) henrick cleynhe(n)nens/
voir hondert twee mudd(en) rox xxvi gul(den) hollan(sch) hondert/
pont was zesse pont cruyts ii[c] raep koeken eene/
ame en(de) xvi quarte(n) smouts It(em) de selve henr(ick) voirs(creven) heeft/
deselve molen gehoocht vierwerf/
Es te weten(e) dat opte(n) xxii[te(n)] dach d(er) maent va(n) januar(i) a(n)no/
lxxxii de keerse va(n)d(en) mole(n) voirs(creven) nae inhoudt va(n) des(er) tege(n)wordig(er)/
verweerde(r) gebernt w(er)t ten bijzijne die dross(ete) he(n)r(icke) va(n) bett(enrode)/
als he(re)n ja(n) va(n) maelcote ja(n) va(n) vlasselair ja(n) de moer art va(n)d(en)/
cruyce goirt va(n) gheele ja(n) va(n) breetsijp en(de) pet(er) va(n) bettenrode/
als scepen(en) jan(ne) helmo(n)t en(de) art stijne en meer ande(re) en(de) soe is/
come(n) opd(en) selve(n) dach en(de) tijt walter(us) symoe(n)s neve en(de) die heeft/
de selve mole(n) voir he(m) selve(n) gehoecht vi werve(n) bove(n) alle de/
hoegen(e) die he(n)r(ick) cleynhe(n)nens gehoocht hadde en(de) dat al nae/
inhoudt des(er) tege(n)woirdig(er) verweerd(er)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt