SAL7376, Act: V°172.2 (342 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°172.2  
Act
Date: 1482-12-14

Transcription

2021-04-11 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae die(n) dat op heden inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) lov(en) come(n) is/
henri(ck) steyman als p(ro)cur(eur) sgodsh(uys) van ons(er) lieve(r) v(rou)we(n) ten trone inde/
kempen(en) welck godsh(uys) erflijck heffen(de) is aen en(de) op zeke(re) goede en(de) /
pande d(er) wed(uwe) gorijs wile(n) va(n) sinte pet(er)s en(de) hue(re)n kinde(re)n toebeh(oirende)/
gelege(n) te love(n)joul in div(er)se stucke(n) ende versocht wa(n)t hem/
oft den bringe(r) vand(en) br(ieven) gesonden vander stat wege(n) aend(en) meye(r)/
va(n) love(n)joul alle de selve goede en(de) ond(er)pande d(er) voirs(creven) rinten/
gelev(er)t w(er)den voe(r) de voirs(creven) zijne erflijcke rinte dat he(m) bet(alin)[ge]/
soude geschien dair tegen de wed(uwe) gorijs wile(n) van sinte pet(er)s/
met hue(re)n kinde(re)n te div(er)sen stonden met ombehoirlijke(n) b(riev)[en]/
v(er)worve(n) bijden rade va(n) brab(ant) belet heeft gehadt de rechtvorderi(n)ge/
des p(ro)cur(eur)s voirs(creven) inde banck va(n) loven(e) voir hen nemen(de) te wille(n)/
schorssen de betalinge d(er) voirs(creven) rinten onder schijn vand(en) valuat(ien)/
des selver ende der selver weduwe(n) ende hue(re)n kinde(re)n/
dach van rechte beteekent is geweest die over/
lanck mids den voirscr(even) uuytwegen gecontinueert ende/
verstelt is geweest soe hebben de scepen(en) va(n) loven(e) ter/
manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen den/
voirscr(even) procur(eur) des voirscr(even) godshuys houden soude inde macht/
van zijnen scepen(en) brieve(n) en(de) vand(en) voirscr(even) onderpanden d(air)/
inne begrepe(n) tot zijnd(er) betalinge(n) behoeff zoe v(er)re het/
noch voir scepen(en) comen is in scamp(n)[o] decembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt