SAL7376, Act: V°62.1-R°63.1 (142 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°62.1-R°63.1  
Act
, en de goede en onderpande
Date: 1482-08-20

Transcription

2019-11-08 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want laureys machiels als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) zoeten grauweels/
dochter wilen mertens gruweels weduwe wilen b(er)naerts cordewa/
welke jouffr(ouwe) met scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) overlang gepasseert/
heeft en(de) besitten(de) es op seke(re) goede en(de) onderpande hier onder bescreve(n)/
arnts p(er)soens geheeten va(n) kerckem eene seke(re) erfrinte va(n) xx g(ri)pen/
erflijc tsjaers hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r)/
va(n) halen oft zijne(n) stedehoude(r) te cortenaken alle de selve goede en(de) pande/
heeft doen leve(re)n en(de) woute(re)n va(n) kermpt en(de) ande(re)n hande d(aer)aen houden(de)/
dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet/
hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n heeft doen/
bescheyden Tot welken daghe noch oic op heden als ten verstreken(en) dage/
va(n) rechte de voirs(creven) wouter noch nyema(n)t anders van zijne(n) wegen/
geco(m)pareert en es den voirs(creven) p(ro)cur(eur) altijt co(m)pare(ren)de en(de) trecht voirt versueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte tyebaults steenweechs des(er) stadt/
bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) p(ro)cur(eur) vand(en) voirs(creven) goeden/
en(de) onderpanden houden soude inde macht va(n) zijne(n) scepen(en) brieven/
leveri(n)gen en(de) gewijsden vo(n)nissen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es in sca(m)pno aug(usti) xx/
Hier nae volgen de goede en(de) onderpande/
dair voe(r) me(n)cie af gemaect es/
Ierst een hoff geheete(n) tgoet va(n) baussele met eene(n) wouwe(r) boeg(ar)de/
en(de) met twee boende(re)n beempts d(aer)aen gelegen met allen hue(re)n toebe/
hoirten gelegen te cortenaken/
It(em) ix boender lants oft dairomtrint gelegen bij tvoirs(creven) hof bijde/
strate gaen(de) va(n) thienen te diest weert/
It(em) ii(½) dach(mael) lants gelegen bijde goede wouters bielien/
It(em) een half boende(r) lants gelegen opten berch geheeten gheyte(n)rodeberch/
tusschen de goede des voirs(creven) wouters bielien en(de) de goede wille(m)s geh(eten) geselle/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelegen opt voirs(creven) velt tusschen de goede willems/
co(m)mer en(de) de goede mychiels vand(en) berghe/
It(em) drie dach(mael) lants gelegen opt voirs(creven) velt achter den bogaerde van/
baussele bijden bee(m)pde jans va(n) beerle/
It(em) i(½) dach(mael) beempts geheete(n) dotterbeke gelegen tusschen de goede ghijs/
brechts schijnen en(de) de h(er)strate aldair/
It(em) vier boende(re)n bosch geheeten liekerbosch gelegen tusschen de goede/
sgoidshuys va(n) s(in)[te] barbelen dale inder stadt van thienen en(de) de goede/
geheeten va(n) troeyen
//
It(em) ix dach(mael) bosch geheeten de wolfskeele gelegen tusschen de/
goede henr(ix) va(n) mulstede en(de) de goede jans mynten/
It(em) xii halster even(en) erfspachts aen en(de) op thoff va(n) assenrode ghijs/
brechts schijnen voirs(creven)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt