SAL7376, Act: V°70.2-R°71.1 (158 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°70.2-R°71.1  
Act
Date: 1482-08-30

Transcription

2020-02-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat op heden bijden raide vander stadt h(er) gheert/
van duer prieste(r) der selver stadt en(de) raide te ky(n)nen heeft/
gegeven hoe dat bij v(er)suempten hij verloren hadde eenen/
scepen(en) brief spreken(de) van drie r(insche) g(ulden) lijfpen(sien) staen(de) op seke(r) live/
d(air)van hij theffen hadde aen hee(re)n bertelmeeuse crom prieste(r) vander/
daet xiiii[c] woenen(de) tsh(er)togenbossche en(de) zijn medeplege(re)n vander/
daet xiiii[c] lxxiiii decembr(is) die xix den welken hij begheerde/
gereformeert te hebben(e) uuten p(ro)thocolle vander stadt staen(de)/
op dese came(r) geven(de) oic te ky(n)nen hoe dat de selve h(er) bertelmeeus/
de selve rinte corts overleden in p(rese)ncien va(n) meeste(re)n ja(n)ne wynckel/
als notar(is) genoech bekint hadde en(de) seke(re) achterstellen der selver/
rinten dair van gevallen gelooft te betalen(e) dwelc hij p(rese)nteerde te/
doen blijken bijden selven meeste(re)n ja(n)ne met meer woirden bijden selve(n)/
hee(re)n ja(n)ne aldair geschiet geseyt hoe dat hij dit begheerde sonder/
e(n)nige fraude oft ergelist en(de) dair van vand(en) p(ri)ncipalen noch o(m)betaelt/
was dair op den selven hee(re)n gheerde van duer voirs(creven) nae dien dat/
de stadt huer d(air)op besproken hadde Es get(er)mineert en(de) uutgesproken/
dat in alsoe v(er)re de voirs(creven) h(er) gheert op zijn borst als priester/
name dat hij van desen brieve ombetaelt vand(en) p(ri)ncipalen/
wa(r)e en(de) niet afgequeten en wa(r)e mair bij v(er)suempten verloren/
hadde sonder argelist en(de) dede blijken tghene des onder meeste(r)en
//
ja(n)ne wynckele stont oft bekint wa(r)e inder maten voirs(creven) den/
selve(n) brief soude werden wedero(m)me gegrosseert en(de) bliven alh(ier)/
onder de wet om den selven hee(re)n gheerde altijt behulp d(air)mede/
te doen(e) en(de) den ghenen die dair inne gericht soude moegen/
wesen soe dat nae recht behoirt Act(um) aug(usti) penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt