SAL7377, Act: R°101.1-R°104.1 (205 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°101.1-R°104.1  
Act
Date: 1483-09-17

Transcription

2020-07-28 by arlette De Paepe
Cont zij allen lieden dat nae dien hee(r) jan hee(r) tot schoe(n)hove(n)/
ridder saliger gedachten van live ter doot comen is zonder/
wettige gebuerte acht(er) te laten soe zijn come(n) ende gestaen/
in tegenwoirdich(eit) va(n) scepen(en) va(n) loven(e) h(ier)nae gescr(even) jonch(e)r/
henrick van schoenhove(n) en(de) he(r) ph(ilip)s van schoenhove(n) ridder/
gebruede(re)n des voirscr(even) he(re)n jans kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij/
bij tusschen spreken(e) van magen en(de) vrienden mi(n)lijck v(er)accord(er)t/
en v(er)eenicht zij(n) van allen den goeden die acht(er) bleve(n) zij(n)/
nae de doot des voirscr(even) he(re)n jans wair die geleghen/
zijn bynne(n) den lande van arschot oft zichen(en) en(de) oick va(n)/
allen den goeden ende heirlich(eiden) gelegen tot sinte steve(n)s/
woluwe en(de) al navolgende den tractate tande(re)n tijden/
gemaect tusschen wijlen jonch(e)r henr(icke) va(n) schoenhove(n) vader/
der voirscr(even) gebruede(re)n en(de) geconfirmeert bij h(er)toge ph(ilip)s/
saliger memorie(n) en(de) is vorweerde soe wat deylingen dat/
jonch(e)r henrick en(de) h(er) ph(ilip)s gedaen hebben gelijck h(ier)nae/
volgen sal dat dat is zonder p(re)judijs des voirs(creven) tractaets/
mair hebben geloeft en(de) mids desen gelove(n) altijt dat/
tractaet van weerden te houde(n) en(de) ind sijnder macht ende/
valoe(r) alsoe dat den voirs(creven) jonch(e)r henr(ick) tot zijnd(er) deylinge(n)/
gevallen is thoff van schoenhove(n) metten grave(n) en(de) den/
dijck om dat hoff gaende comen(de) met beyde den eynden/
aende brugge dair men opt hoff gaet Item noch den/
geheele heirlich(eit) ende manscape(n) alsoe wijlen hee(r) jan/
van schoenhove(n) als hee(r) tot schoenhove(n) die besadt Item/
noch dat jagen van allen den conijnen op die waranden/
van schoenhove(n) Item noch alle de rivie(re)n en(de) de wouwers/
en(de) vivers die te lancdorp gelege(n) zij(n) gelijck wijle(n) h(er)/
jan die besadt behoudelijck den wouwe(r) inden moseck/
geleg(en) die h(er) ph(ilips)e van schoenhove(n) toebehoirt soe nae/
v(er)cleert staet Item noch dat nederhoff mette(n) huyse(n) en(de)/
de huyse(n) dair dat panhuys plach te stane Item noch/
/ dat block metten berghe geheeten den gheer welck/
block gelegen is voir dat panhuys over de motte opte/
zijde te ghenster bossche weert lanx den erdwech opgaen(de)/
gaende te vynckenvelde weert metten grechte(n) ende /
vorlen d(aer)toe behoiren(de) en(de) anders met van den wynnende/
lande Item hem zijn noch tot zijnd(er) deylingen gevalle(n)/
vier bempden gelegen ov(er) dander zijde vander stepgrecht/
opde zijde te stade weert gaende tussche(n) de voirscr(even)/
stepgrecht en(de) der deme(re)n en(de) der grave(n) en(de) dijck/
van schoenhoven die om thof gaet tot aen en(de) teghe(n)/
dat cleyn poortken dat aen thoff va(n) schoenhove(n) staet/
met noch eene(n) cleyne(n) bempdeken(en) gelegen aenden voirs(creven)/
dijck ende aen dat bruggesken gelegen tegen tvoirscr(even)/
poortken soe voirt omgaende tusschen die donck ende/
de grave van schoenhove(n) en(de) den wech d(aer)men opt hoff/
gaet comen(de) alsoe tot aende linde en(de) op die motte om/
tvoirscr(even) panhuys en(de) al met hue(re)n houtwasse ende/
grechten opde zijde te langdorp en(de) rillair weert mette(n)/
boeg(ar)de en(de) ned(er)hove ald(aer) gelege(n) Item noch soe es he(m)/
ter deylingen gevalle(n) eene(n) bosch geheete(n) de groote/
haghe houden(de) elf boende(r) een dach(mael) en(de) xl roeden It(em)/
noch eene(n) bosch geheeten den cleyn hage houden(de) vii(½)/
boende(r) Item noch eene(n) bosch geheeten den gheynster/
bosch soe hij gelegen is houden(de) een boender ende /
drie dach(mael) lxxiiii roeden Item noch eene(n) bosch geheten/
den hazenberch houden(de) drie boende(r) een dach(mael) en(de) xxxv/
roeden Item noch eene heythoeve gelegen bijde kinde(r)/
wigg(er)s houden(de) twee boende(r) en(de) een dach(mael) Item noch/
een hoeve geheete(n) de daneels hoeve houden(de) drie boende(r)/
een dach(mael) ende vijf roeden en(de) elck met opgaen(de) eyck(en)/
grechten en(de) vorlen Item noch soe zijn hem gevalle(n)/
drie lagen wijng(ar)ts houden(de) vie(re)ndeele gelege(n) opde(n)/
/ dorenberch opde zijde tarschot weert Item noch soe/
is hem gevallen tvie(re)ndeel va(n) allen de chijsen nae/
inhoudt den chijsboeke van schoenhoven te weten(e) in capuyne(n)/
in stellingen in pe(n)ni(n)ghen in gelde hynnen hoende(re)n rogghe/
even(en) hoemen dat noeme(n) mach Item noch de helcht vander/
mole(n) van schoenhove(n) dat beter is dan de nege(n) mudde rogs/
erflijck die de voirs(creven) jonch(e)r henrick h(er) ph(ilips)e zijne(n) brueder/
bewijsen moet op goede pande goetgemoech zijnde en(de) jonch(e)r/
henrick moet de r(e)p(ar)acie vander mole(n) half houde(n) It(em) soe/
sal jonche(re) henrick hebbe(n) en(de) gebruycken half dmoer onder/
heyst gelegen nae inhoudt den tractate Item hij sal/
alleene hebben van duysent quareele dieme(n) erflijck heeft/
te bethekem om tonderhouden(e) en(de) te r(e)pare(re)n thoff van/
schoenhove(n) Item hem is noch ter deylinge(n) gevalle(n) de/
heerlich(eit) van houwert mett(er) nuwerode heyde(n) en(de) mette(n) wouwe(r)/
d(aer)inne gelegen metten chijse va(n) houwert en(de) nouweroede/
heyden dwelck men te leene houdt vand(en) hee(r) va(n) wi(l)sele/
uuyt welk(er) chijse de voirscr(even) henrick he(re)n ph(ilips)e zijne(n) brued(er)/
moet laten volgen de drie deelen en(de) oick de helcht vand(en)/
prouffijten [alsmen] de nouweroede heyde v(er)huert oft vanden houte/
d(aer)op staen(de) alsmen dat v(er)coopt dair voe(r) de rintmeester/
die d(aer)aff dbewint hebben sal inne staen sal Item/
jonch(e)r henrick sal setten eene(n) meyer en(de) rintmeester/
goetgenoech zijnde om he(re)n ph(ilips)e zijne(n) brued(er) te/
geloven(e) en(de) jairlijx goet te doen(e) de drie gedeelten/
vanden voirscr(even) chijnsboeke van schoenhove(n) va(n) houw(er)t/
en(de) van nuweroeden heyden Item soe is jonch(e)r henr(ick)/
noch gevallen de geheele heerlich(eit) van sinte steve(n)s/
woluwe metten chijnsse moelen(en) en(de) alle(n) zijne(n) ande(re)n/
toebehoirten In alle der manie(re)n soe wijlen he(r) jan van/
schoenhove(n) die besadt It(em) ende den voirscr(even) he(re)n ph(ilips)e van/
schoenhove(n) es gevallen tot zijnder deylingen inder forme(n) en(de)/
/ manie(re)n als voe(r) des h(ier)nae volcht Inden yersten zijn he(m)/
gevalle(n) de drie gedeelten van alle(n) den chijnse van/
schoenhoven nae inhoudt des chijsboex van schoenhoven/
Item noch soe zijn hem gevallen de drie gedeelten va(n)de(n)/
chijse vah houwert en(de) vander nouweroedeheyden nae/
inhoudt des chijsboex mett(er) helcht vanden prouffijte(n) comen(de)/
vand(en) nuweroedeheyd(en) als die v(er)huert wort en(de) oick die/
helcht vand(en) houtwasse als dien houbeer is Item noch de/
helcht vand(en) molen van schoenhove(n) bove(n) de ix mudd(en) rogs/
erflijck die h(er) ph(ilip)s te voe(re)n d(aer)aen hadde die jonch(e)r he(n)r(ick)/
hem bewijsen moet op goede zeke(re) erfpande en(de) h(er) ph(ilipp)us/
moet de r(e)p(ar)acie half hulpe(n) houden gelijck jonch(e)r henr(ick)/
zijne(n) brueder Item noch soe zijn he(re)n ph(ilips)e ter deylinghen/
gevalle(n) voir zijne actie en(de) recht dat hij hadde aen thof/
van schoenhove(n) en(de) aende huysen die int ned(er)hoff staen/
en(de) oick allet recht dat hij hadde aen die huyssen daer/
tpanhuys plach te stane en(de) voirtaen alsulke(n) actie ende/
recht dat hij hadde aende heirlich(eit) te weten(e) van/
pontpe(n)ni(n)gen pertskoe(re)n va(n) manscape(n) en(de) sgheens des d(aer)af/
compt en(de) voirt voir alsulke(n) recht en(de) actie als hij soude/
moegen hebben aende waranden van conijne(n) te jagen(e) en(de)/
aende rivie(re)n ende wouwers voirscr(even) Ende heeft geloeft/
de voirscr(even) jonch(e)r henrick den voirscr(even) he(re)n ph(ilips)e van/
schoenhove(n) zijne(n) brued(er) voir hem zijn(en) oiren en(de) nacomeli(n)g(en)/
erflijck te bewijse(n) op zeke(re) goede pande(n) bynne(n) brabant geleg(en)/
goetgenoech zijnde de so(m)me van xxxi gulden(en) hollan(sch) tstuck/
te xvi stuv(er)s erflijcker rinten jairlijx vallen(de) xvii septembr(is)/
welke xxxi gulden(en) hollan(sch) der voirs(creven) jonch(e)r [henr(ick)] ende zijne/
erfgename(n) en(de) nyema(n)t anders quite(n) moege(n) met vijfhond(er)t/
gulden(en) hollan(sch) eens en(de) met volle(n) chijnsse en(de) teene(n) male/
Item den voirscr(even) he(re)n ph(ilips)e is noch gevalle(n) tot zijnder/
deylinge(n) va(n) allen de rechte en(de) actien dat hij hadde oft /
/ hebben mochte aen sinte steve(n)s woluwe met sgheens des/
dair toebehoirde de so(m)me va(n) xxv gulden(en) rinssche erflijck/
tstuck te xx stuv(er)s welke xxv gulden(en) rinssche de voirs(creven)/
jonch(e)r henrick bewijse(n) moet he(re)n ph(ilips)e zijne(n) brueder op goede/
zeke(re) pande bynne(n) brabant gelegen goetgenoech zijnde welke/
xxv gulden(en) rinssche de voirscr(even) jonch(e)r henrick zijn oiren/
en(de) naecomelinge(n) en(de) nyema(n)t anders quite(n) moege(n) den pe(n)ninck/
met sestienen en(de) met volle(n) chijse en(de) teene(n)male Item de/
selve jonch(e)r henrick moet den voirscr(even) he(re)n ph(ilips)e noch/
bewijse op goede zeke(re) pande oick bynne(n) brabant geleghen/
negen mudde(n) rox erflijxs pachts die oick jairlijx valle(n)/
sulle(n) ten voirscr(even) xvii[ten] dage septembr(is) ende desgelijcke/
moet hij he(re)n ph(ilips)e bewijse(n) op zekere panden als voe(r) twintich/
pair conijne(n) oft voir elck paer drie stuv(er)s erflijck zond(er) q(ui)ten/
Item is he(re)n ph(ilips)e noch gevalle(n) alle dat wynnen(de) lant met/
zijnen grechten ende vorlen opt vynckevelt gelege(n) en(de) omtrint/
eveloghe en(de) dat vrouwe(n) houtma(n)s wijng(ar)t plach te zijne/
Item soe es hem noch ter deylinge(n) gevalle(n) eene(n) bosch gehete(n)/
de mostick metten wouwe(r) d(aer)inne gelege(n) met zijne(n) vorlen/
ende grechten houden(de) xxviii boend(er) gelijck wijlen h(er) jan/
van schoenhove(n) salig(er) gedachte(n) dien te houden plach ende/
te gebruycken Item noch eene(n) bosch geheete(n) de vroente/
houdende twee boende(r) en(de) lxx roeyen Item eene(n) bosch geh(eten)/
de hofstat gehee gelegen te speelhove houden(de) een dach(mael) xx/
roeyen Item noch eene(n) bosch geheete(n) h(er) jans hoenarts hoeve/
houdende vier boende(r) en(de) lxx roeyen en(de) al met hue(re)n vorlen/
ende grechte(n) Item noch soe zijn hem t(er) deylinge(n) gevallen/
vier vie(re)ndeele wijng(ar)ts en(de) vii roeyen gelegen opde(n) dore(n)berch/
op die zijde te langdorp weert tussche(n) jonch(e)r henr(icke) zijne(n) brued(er)/
op deen zijde tarschot weert Item noch omtrint een vie(re)ndeel/
wijng(ar)ts ald(aer) gelegen geheete(n) dat gra(m)meken gelegen bove(n) opden/
/ cop vanden dorenbeghe tusschen den voirs(creven) jonch(e)r he(n)r(icke)/
ende he(re)n ph(ilips)e met beyde den eynden Item noch soe/
zijn he(re)n ph(ilips)e tot zijnder deylingen gevalle(n) de bempden/
ende erve gelegen en(de) begi(n)nen(de) van aende hofstat toebehoiren(de)/
janne zairts geheeten baelgie smet buyten dat water/
poortken tarschot gaen(de) tusschen de deme(r) en(de) soe onder/
den bosch metten onvrede cooleenssle en(de) mette(n) bempdeken(en)/
dat metter mole(n) plach te stane tot aende mole(n) va(n) schoe(n)hove(n)/
gaen(de) op desside vander motte(n) ten bossche weert en(de) den wege/
ald(aer) men van arschot ter mole(n) weert gaet met allen den/
houtwasse d(aer)op staen(de) Item noch vier bempde(n) gelegen aen een/
tussche(n) de motte lanx der deme(re)n en(de) tusschen die stepgrecht/
gaen(de) lanx d(er) stepgrecht tot aenden dijck va(n) schoenhove(n) die/
omde hofgrecht gaet tot aende(n) wech die tot schoenhove(n) opde/
brugge gaet met beyde de lange savoire(n) en(de) soe voirt gaen(de)/
tot aende linde en(de) op die motte mette(n) bog(ar)de en(de) bempde/
dair delsen hout op staet tot aende mole(n) toe op beyde de/
zijden vander motten tot aende mole(n) va(n) schoenhove(n) toe en(de)/
noch een bempdken gelege(n) bezijden de mole(n) dair elssen hout/
inne staet Item noch een cleyn bempdeken geheete(n) tcalve(r)/
eeussel gelege(n) acht(er) thoff te schoenhove(n) en(de) al opde zijde/
tarschot weert met hue(re)n grechte(n) vorle(n) en houtwasse It(em)/
de stepgrecht sulle(n) gebruycken te gelijke de prouffiten de/
vors(creven) gebrued(er)s en(de) te gelijcke v(er)heffen en(de) r(e)pare(re)n Item/
h(er) ph(ilip)s sal gebruycken half dmoer te heyste nae inhout de(r)/
tractate is vorw(er)de [dat elc] vand(en) voirscr(even) gebrued(er)s betale(n) sal/
de co(m)me(re)n en(de) lasten het zij erflijck oft lijftocht gaen(de) uuyt/
zijnder deylinge(n) Item sulle(n) de voirscr(even) gebruede(re)n deen den/
ande(re)n gewege(n) en(de) geleyde(n) ov(er) zijn erve t(en) mi(n)ste schaden en(de)/
ten naeste(n) wege Is noch vorweerde bij alsoe den voirs(creven)/
gebruede(re)n afgewo(n)ne(n) worde(n) met rechte alsulk(er) xl guld(en)/
/ crone(n) aenden heyligengheest van loven(e) en(de) aen he(re)n janne/
py(n)nock ridder dwelck int gedinge staet die zij eyssche(n) den/
goeden va(n) schoenhove(n) dat zij die half en(de) half sullen/
betale(n) en(de) ten gelijken coste v(er)volgen alsoet bego(n)nen is/
bijden tijde wilen he(re)n jans va(n) schoenhove(n) en(de) he(re)n ph(ilip)s/
ende desgelijcke oick vand(en) vijf cro(nen) erflijck die pet(er) de/
sceymake(r) jairlijx eysschende is opde goede va(n) schoenhove(n) Es/
noch vorweerde en(de) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) gebruede(re)n bij/
alsoe yema(n)t anders wie hij wae(r) e(n)nigen co(m)mer eysschen(de)/
wae(r) opde goed(en) va(n) schoenhove(n) oft va(n) woluwe dat/
gelijcke hant te hulpe(n) v(er)antweerd(en) en(de) ten gelijcken costen/
Ende bevonde men e(n)nige goede oft rinte(n) die wijlen/
jonch(e)r henr(ick) van schoenhove(n) vader de voirs(creven) gebruede(re)n/
vercrege(n) hadde en(de) inde deylinge niet genoempt en zijn/
soe v(er)re die gelege(n) zij(n) te langdorp oft te messelbroeck/
soe soude h(er) ph(ilip)s d(aer)aff hebben de drie gedeelte(n) ende/
jonch(e)r henr(ick) tvie(re)ndeel hanc q(u)[o](que) et sat(is) alt(era) alte(ri)/
prout cor(am) nausnyde(re) tants septembr(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt