SAL7377, Act: R°146.1-V°146.1 (287 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°146.1-V°146.1  
Act
Date: 1483-10-18

Transcription

2020-03-14 by arlette De Paepe
Item symon de gheest zone wijlen jans de gheest in p(resen)cia/
heeft genomen ende bekint genomen te hebben va(n) he(re)n/
janne de houwe(re) p(ri)este(r) als procur(eur) jonch(e)r ph(ili)ps van/
baillet thof met wynnen(de) landen bempden en(de) weyden/
gelijckerwijs ande(r) voirwy(n)nen dat gehoude(n) hebbe(n) den/
selve(n) jonch(e)r phi(lips)e toebehoiren(en) gelegen te bynckem Te/
houden te hebben ende te wynne(n) van half m(er)te dat was/
a(n)no lxxxi eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(r)ende deen/
nae dander zonder middel v(er)volgen(de) elx jaers d(aer)enbynne(n)/
om en(de) voe(r) xliiii sacken corens d(er) mate(n) van thienen/
vi halste(r) voir elken sack ge(re)kent jairlijx tsinte/
andriesmisse te betalen en(de) te loven(en) oft te thienen te/
leve(ere)n dairt mijne(n) jonch(e)r gelieven sal quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende/
de voirsc(reven) bempde en(de) weyden jairlijx om ende voe(r) xii/
r(ijnsche) gulden(en) tsuck te lx pl(a)c(ken) brab(ants) jaerlijx ts(in)te m(er)tens/
misse te betalen q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Es vorweerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirscr(even) lande wy(n)nen werve(n) en(de) mesten sal/
gelijck reengenoten boven en(de) beneden Item es voirw(er)de/
dat m(ijn) jonch(e)r de helcht vand(en) appelen volgen sal dwelc/
int hof wasse(n) sal jairlix en(de) die helcht soe sal de/
wy(n)ne leve(re)n als voe(r) en(de) alsdan sal de wy(n)ne den/
montcost hebbe(n) Item es vorw(er)de dat m(ijn) jonch(e)r sal/
doen coope(n) m(er)gel om dien op dlant te vue(re)n dwelc/
de wy(n)ne doen sal alsoe vele alse hem gelieft/
Item es vorweerde dat jonch(e)r ph(ilip)s en(de) de wy(n)ne/
jairlijx coope(n) selen te weten(e) eenyegelijck va(n) hen/
hondert hoop stroes om dat te besigen int hof om/
d(aer)aff mest te maken en(de) op dlant te vue(re)n tsla(n)ts/
meeste(n) p(ro)ffite alsoe wel op de verste als opde/
naeste Item de wy(n)ne sal jairlijx leve(re)n int voirs(creven)/
hof iii[c] walme(re)n om de huyse d(aer)mede te decken(e) en(de)/

//
alsmen dair dect van ouden werke alsdan sal de wy(n)ne/
den werclieden den montcost geve(n) desgelijx oick van/
plecken(e) mair mijn(en) jonch(e)r sal de dachue(re)n betalen/
ende alsmen ald(aer) e(n)nich nyeu werck maect soe sal/
mij(n) jonch(e)r gehouden zij(n) te betalen(e) dachue(re)n ende mo(n)tcost/
Item es vorweerde dat de wy(n)ne de voirscr(even) huyse sal/
houden wel en(de) lofflijck vand(en) und(er)ster rijckelen tot/
aende plate op zijne(n) cost Item sal de wy(n)ne/
jaerlijx moege(n) zij(n) berringe halen aen tvoirs(creven) goet/
ter minster scaden Item mij(n) jonche(r) d en(de) de wynne/
sulle(n) te gelijcken coste vegen en(de) ruyme(n) de ryoolen/
vand(en) bempden en(de) oick schoon maken den and(er)en/
bempt d(aer)bij geleg(en) Item es vorweerde dat de wy(n)ne/
sal moegen scheyden tallen drie jae(re)n oft hem gelieft/
behalve(n) dat hij m(ijn) jonch(e)r ph(ilips)e dat (½) jair te voe(re)n/
condigen zal moete(n) oft zijne(n) procur(eur) Ende alle/
dese vorweerd(en) (et)c(etera) Inde est fideiussor e(ius) joh(ann)es de/
gheest eius f(rate)r (com)mor(ans) apud vissenake s(an)c(t)i petri et/
p(ri)m(us) cor(am) hove nausnyde(re) octobr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt