SAL7380, Act: R°112.2-R°113.1 (241 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-R°113.1  
Act
Date: 1486-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-09 by Jef Willemsens
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen arnde hanckarts als momboir/
amelen couckeroul sijns wijfs en(de) marien couckeroul sust(er)/
d(er) selv(er) amelen t(er) eende(r) en(de) pete(re)n vand(er) biesen t(er) ander(er) sijden/
Aldair de voirs(creven) arnt en(de) marie deden lesen segge(n) hoe dat/
wair wae(re) dat hij arnt voirs(creven) tande(re)n tijden met sijnder/
sweghe(r) den selve(n) pete(re)n aensocht hadden dat hij tcoren/
dwelc de selve arnt hadde doen afdoen en(de) bynden des/
wel viii[c] schoeve(n) oft meer hadde geweest om wel te/
betalen(e) woude doen innevue(re)n t(er) plaetsen dair dat wel/
verwairt wae(re) en(de) dat de selve pet(er) hem doen t(er) tijt d(aer)op/
antweerde dat hij dair een huys hadde dair hijt inne/
soude doen vue(re)n en(de) dairt wel verwaert soude sijn en(de)/
den slotel te hemweert soude houden Dede voirt seggen/
dat de selve pet(er) hem zedert geseecht heeft als hij arnt/
hem nae tselve coren vraechde dat hijt sijnen cnape/
hadde doen inne vue(re)n met sijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den bynne(n)/
sijnen platen en(de) slote en(de) selve metten live dair toe/
geholpen hadde en(de) den slotel als voe(r) te hemweert gehoude(n)/
vand(er) schue(re)n oft huyse en(de) dat wel verwaert was Dat/
voirt de selve pet(er) hem noch geseecht was heeft dat hij/
tselve heeft doen dersschen dmudde om drie st(uvers) en(de) dat hij/
nyema(n)de gheen coren en souden laten hebben hij en soude/
betailt sijn vanden innevue(re)n huyshue(re)n en(de) dorsschen(en) ende/
dat de selve arnt hem d(aer)op antweerde dat hij hem dair/
aff gelijc gaff want tcoren dair voe(r) goet genoech was/
dat hij bynne(n) sijnen platen en(de) slote hadde Dat voirt de/
selve peter hem toegeseecht heeft dat hij dat coren den/
eene(n) voir den ande(re)n niet en soude laten hebben sij en/
soudens alle eens sijn Dat voirt de selve pet(er) omtri(n)t/
viii dagen leden als hem de voirs(creven) arndt beclaechde den/
selven arnde seyde dat tcoren dair noch lach en(de) wel/
verwaert was Seggen(de) oick dat hem de voirs(creven) marie/
hadde doen beclagen en(de) dat voirt de voirs(creven) weduwe
//
couckerouls in hue(re)n leven(en) als sij hoirde dat meest(er) joes/
hue(r) sone tcoren bracht soude hebben oft dat men hem dat/
soude laten volgen en(de) oic de selve arnt den voirs(creven) pete(re)n/
beval dat hijs nyema(n)de en soude laten halen oft selve/
vue(re)n oft doen vue(re)n en(de) dat de selve pet(er) dat der/
selv(er) weduwen in p(rese)ntien van arnde dat alsoe toeseyde/
En(de) van allen desen pointe(n) soe v(er)re de voirs(creven) pet(er) die/
oft e(n)nighe van dien ontkynnen woude hoe wel de/
voirs(creven) arnt en(de) marie e(n)nige van dien wel thoenen/
souden soe zij hoepten deylden sij om d(er) cortheyt wille/
hem den selve(n) pete(re)n den eedt te geven(e) en(de) te nemen(e)/
oft selve te houden Sustine(re)nde wair hij d(aer)aff gheen/
ontscult en dorste doen en(de) zij des volquame(n) dat de/
selve pet(er) in dien gevalle gehouden soude sijn he(n)/
tselve coren oft ten mynsten hue(r) gedeelte te bewisen/
oft goet te doen(e) ind(er) plaetsen dair dat gelegen heeft/
en(de) inne gedaen es geweest om dat aldair te moege(n)/
doen halen te voirde(r) want zij p(rese)nteerden te betalen hue(r)/
advena(n)t vande(n) solar(is) vanden innevue(re)n en(de) dersschen(en)/
en(de) oic hue(r) gedeelte vand(er) huyshue(re)n Dairtegen de voirs(creven)/
pet(er) hem v(er)antweerden(de) ontkynnen(de) genoech de p(ri)ncipale/
pointe(n) p(rese)nteerde te houden bij sijne(n) wettigen eede ten/
heylige(n) dat hij alleene t(er) beden en(de) liefden vander/
wed(uwe) en(de) sond(er) gelt d(aer)aff te hebben(e) oft vorweerden/
d(aer)aff maken van innevue(re)nne dorsschen(e) oft hue(re)n van/
schue(re)n sijnen knapen hadde laten inne vue(re)n tvoirs(creven) greyn/
en(de) dat laten liggen in eene(n) van sijne(n) huysen oft plaetsen/
sond(er) d(aer)aff e(n)nigen besproken(en) loen oft toeseggen gehadt/
te hebben oft vorweerde gemaict te hebben oft oick/
d(aer)aff geeyscht te hebben oft te willen hebben e(n)nigen loen/
arbeyt oft hue(r) En(de) insgelijcx dat hij d(er) voirs(creven) wed(uwe)/
oft arnde de voirs(creven) kynnissen en(de) gelufte(n) die zij hem/
gelijck voe(r) opseggen nyet gedaen en heeft sustine(re)nde/
tot sijnd(er) (con)clusien wair hij sijne(n) eedt en(de) ontscult ald(us)/
dade dat hij der aenspraken ongehouden sal sijn hem/
des gedragen(de) totte(n) rechte Op dwelc de voirs(creven) arnt ende/
marie replice(re)nde en(de) de voirs(creven) pet(er) duplice(re)nde met div(er)sen/
reden(en) elcker p(ar)tien tot huer(er) meyni(n)gen dienen(de) es gewijst/
bijden scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers soe v(er)re
//
peter den eedt doet soe hij dien gep(rese)nteert heeft ende oick/
gelijc hem dien gedeylt es dat hij dan der aenspraken/
ongehouden sal sijn In sca(m)pno p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is)/
absoloens boxhoren octobr(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick