SAL7380, Act: R°68.2-R°69.1 (132 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°68.2-R°69.1  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-11 by Jef Willemsens
Vand(er) questien gebuert voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen meeste(re)n ja(n)ne/
henri p(ro)chiaen van meylhem meeste(re)n pete(re)n gaus meest(er) ja(n)ne mailh(er)be/
en(de) meest(er) ja(n)ne geh(eten) va(n) wemelinge(n) giel(ise) de roide en(de) meer ande(re)n/
hue(re)n medeplege(re)n gebue(re)n vanden borneputte staende inde catte/
strate tusschen de huyse desselfs meest(er) jans henri t(er) eende(r) jans/
mailh(er)be vad(er)s des voirs(creven) meest(er) jans t(er) ande(r) en(de) des voirs(creven) meest(er)/
peters gaus acht(er) t(er) derder sijden t(er) eende(r) en(de) goirde de cuype(re)/
metse(r) t(er) ander(er) sijden Aldair de gebue(re)n v(er)sochte(n) acht(er)volgen(de) der/
(con)ve(n)tien mette(n) voirs(creven) goirde aengegaen en(de) gemaict den selven/
putte gemaict te hebben(e) allige(re)nde div(er)se p(er)iculen die bij/
langhe(n) v(er)trecke van dien wae(re)n gebuert en(de) gescapen wae(re)n noch/
meer te comen(e) dair tegen de voirs(creven) gord kynnende genoech de/
(con)ventien navolgen(de) eend(er) cedullen geschiet te sijne Seyt nochta(n)s/
dat hem niet moegelijck en wae(re) de voirs(creven) come(n)scap en(de) putte/
te voldoen(e) en(de) te maken(e) gemerct der ongestentich(eit) vande(n) eert/
rijcke ald(aer) en(de) dat dat niet en soude connen gebue(re)n sond(er) peri/
cule va(n) sijne(n) live hem des gedragen(de) totte(n) ghenen hen des/
verstaende Dair op de voirs(creven) gebue(re)n replice(re)nde seyden dat/
men bevi(n)den soude dat de faulte in goirde wae(re) geweest/
besundert int setten vanden hoerden en(de) ande(re)n hanteringe(n) bij hem/
inden selve(n) putte gedaen alsoe dat bijden wethoude(re)n va(n) des(er)/
stadt den voirs(creven) p(ar)tien geseyt wert en(de) get(er)mineert dat men tselve/
werck bij meest(er)s van buyte(n) en(de) van bynnen visite(re)n soude om/
d(aer)entinden hue(re) advijs gehoirt sijnde dair inne voirts te/
gescieden(e) dat nae recht behoire(n) soude ten coste vanden/
ongelijcken En(de) alsoe sijn bij ov(er)drage vand(er) stadt voirs(creven)/
en(de) ten v(er)sueke van p(ar)tien ontboden de stadtmeeste(r)n va(n) bruessele/
en(de) met hem meest(er) jan de mesmake(re) des(er) stadt meest(er) hen toege/
vuecht meest(er) jan vande(n) berghe metse(r) en(de) den selve(n) doen visi/
te(re)n Van welker visitacien en(de) des de selve meest(er)s d(aer) inne/
bevonden hadden beg(er)den sij de selve meest(er)s aengehoirt te/
wordden die cleerden dat nae gelegenth(eit) vande(n) eertrijcke/
ald(aer) dwelck zee(r) schieten(de) was en(de) niet soe vaste als die/
wel soude moegen wesen [om] met goed(er) manie(re)n en(de) redelijcken/
coste e(n)nige(n) putteborne ald(aer) te maken(e) en(de) dat tselve ertrijcke
//
midts den wate(r) dat ald(aer) gesact en(de) gepass(er)t hadde doe(r) de goten/
zee(r) doerweyct was en(de) dat nae alle gelegenth(eit) ald(aer)/
qualijck e(n)nige borneputte soude conne(n) gemaict wordden/
ten soude moete(n) sijn met g(r)[o]ten ov(er)tuldige(n) coste(n) en(de) laste(n) en(de)/
dat men bat elders d(aer) omtri(n)t t(er) gerieflijker plaetse(n) twee putte/
bornen maken soude bij nae met eene(n) coste Seggen(de) oic dat al/
sulken hoerden als goirdt d(aer) inne gesedt hadde niet sterck genoech/
en wae(re)n om tvoirs(creven) eertrijcke te wed(er)stane nae gelegenth(eit) va(n)/
dien al hadden die noch soe sterck geweest en(de) gemaict buyte(n)/
gemeyne(n) manie(re)n van maken(e) Seggen(de) en(de) raden(de) t(er) (con)clusien op/
dat men eene(n) putte maken woude dat men den selve(n) stoppe(n)/
en(de) vullen soude om alle p(er)iculen te scouwen(e) en(de) dat soe eer/
zoe bat en(de) elders sueken eene gerieflijke plaetse d(aer) omtri(n)t/
om eene(n) ande(re)n ald(aer) te stellen(e) en(de) en bevonden niet dat tgebreck/
alleene is geweest inden voirs(creven) goirde noch oic in sijnd(er) macht/
mair mids den gebreke en(de) gelegenth(eit) vande(n) eertrijcke aldair/
en(de) noch meer sijn soude en(de) tot g(r)[o]ten p(er)icule op dat dien/
alnoch voirde(r) gemaict wordde ind(er) mate(n) de cedulle bij hen/
geexhibeert dat nairde(r) inhielt en(de) begreep Welke visitacie/
geschiet sijnde hebben de voirs(creven) gebue(re)n v(er)socht als boven den/
voirs(creven) goirde want dien maecbair was bedwonge(n) te/
hebben de voirs(creven) come(n)scap te voldoen(e) Dair tegen hen vand(er)/
stadt wegen p(er)icule en(de) g(r)[o]ten last die d(aer) inne gelegen/
wae(re)n te kynnen sijn gegeve(n) en(de) uut(er)lijck beg(er)t nae vele onder/
wijs dat zij de redelich(eit) aensien wouden en(de) den g(r)[o]ten last/
en(de) met hem ov(er)come(n) dair oft eld(er)s een(e)n putteborne gemaict/
te wordde(n) d(aer) toe de selve hen uut(er)lick niet en hebben willen/
geven Alsoe dat zij om alle periculen te scouwen genoech ge/
conse(n)teert hebbe(n) om d(er) huyse wille d(aer) bij staen(de) dat men dien/
vullen soude behalve(n) hen hue(re)n actien en(de) rechte tegen den/
selve(n) goirde aengaen(de) huer(er) come(n)scap om d(aer) oft eld(er)s eene(n)/
bornputte gemaict te wordden en(de) eene(n)yegelijken zijne(n) rechte/
in dien Op dwelck de wethouders int langhe op dese materie/
gelet hebben en(de) besundert opde visitacie d(er) stadtmeeste(re)n voirs(creven)/
en(de) p(er)iculen die d(aer) van emineren(de) wae(re)n vande(n) huysen voirs(creven)/
midts v(er)strijken vanden tijde hebben geappointeert en(de) geordineert/
dat de voirs(creven) gord den voirs(creven) putte sculd(ich) sal sijn te vullen(e)/
van stonden aen sond(er) cesse(re)n en(de) op sijne(n) last behalve(n) den voirs(creven)/
gebue(re)n hue(re)n actien en(de) rechte en(de) eene(n)yegelijken den sijnen/
als voirscr(even) steet het zij voe(r) den raide vand(er) stadt oft
//
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) aengaen(de) der voirs(creven) come(n)scap/
ende anderssins In consilio opidi aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-14 by Agata Dierick