SAL7380, Act: R°88.2-V°88.1 (178 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°88.2-V°88.1  
Act
Date: 1486-09-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-15 by Jef Willemsens
It(em) de voirs(creven) meest(er) joes renu(n)c(ians) t(er) eende(r) en(de) arndt sijn swag(er)/
t(er) ande(r) sijden hebben gekint dat zij bij middele en(de) ond(er)wijse/
van vrinden alleene alle gedinge(n) en(de) twijdracht tusschen hen/
te scouwen met malcande(re)n eenswordden sijn d(er) pointe(n) (con)dicien/
en(de) vorweerde(n) nae bescr(even) die sij malcande(re)n p(er) se et eoru(m) succ(essoribus) gelooft/
hebben tonderhouden tacht(er)volgen en(de) te voldoen(e) En(de) yerst heeft de voirs(creven)/
meest(er) joes den voirs(creven) arnde als mo(m)boir sijns wijfs om alle riguer/
te scouwen [gekint en(de) mits desen] bekint voir desselfs sijns wijfs kintsgedeelte tderdel va(n)/
allen alsulken erflijcken goede(n) chisen rinte(n) oft pachte(n) gebleve(n) en(de) v(er)storve(n)/
nae de doot van sijnen ouders hoe die genoemt sijn oft te wat/
plaetsen die inden lande van brab(ant) oft oic buyte(n) lants gelegen/
sijn te wat plaetsen natue(re)n van rechte die gelege(n) sijn Al wairt/
oic soe dat die nae d(er) bancken recht dair ond(er) die gelegen sijn/
sulck wae(re)n dat de suste(re)n d(aer) inne nyet deylen en souden het/
sij oick dat die te voirschijne come(n) sijn oft oic die ghene die/
naemaels meer bevonden mochten wordden Ende heeft gelooft de/
selve meest(er) joes hem tselve sijns wijfs kintsgedeelte van dien soe/
wel als vanden ande(re)n dair aff gheen questie geweest en heeft/
erflic te late(n) volgen en(de) d(aer)op tallen tijden ad opus d(i)c(t)e sue soror(is)/
wettelic alst behoeve(n) sal te v(er)thiden Behalven dat de selve meest(er)/
joes ongehouden sal sijn den selve(n) arnde voir sijn part restitucie/
te derven doen vanden rinte(n) oft pachte(n) die hij vanden selven/
goeden oft rinte(n) die in questien tusschen hen gestaen hebben vande(n)/
voirleden(en) jae(re) getogen heeft oft gevallen sijn inde(n) selve(n) jae(re)/
Oic sal de selve meest(er) joes den selve(n) arnde en(de) sijn weerdy(n)ne/
en(de) hue(re) erfgename(n) ongemoeyt laten van tgene des hij hen geeyscht
//
mach hebben oft soude moegen eysschen van so(m)men van penni(n)gen oft/
sculden die hem voirmaels bij sijne(n) ouders get(ra)nsporteert moegen/
sijn geweest en(de) die de selve sijn oud(er)s of e(n)nige va(n) dien d(aer)enbove(n)/
selve gehave(n) oft getogen soude(n) hebben en(de) de rechtvorderinge d(aer)aff/
bij meest(er) joese geintenteert soe v(er)re die slaet op oft tegen arnde/
en(de) sijn weerdynne sal de selve meest(er) joes aff en(de) te nyeute doen/
It(em) t(er) ander(er) sijden sal de voirs(creven) arnd tot sijne(n) laste neme(n) en(de) erflic/
dragen op sijns wijfs kintsgedeelte vande(n) erfgoeden huer(er) oud(er)s/
voirs(creven) deen croone vanden drie croone(n) erflic die de selve meest(er)/
joes als erfman bij behulpe van sijnd(er) moed(er) als tocht(er)sse tande(re)n/
tijden belast heeft op sijn derdel vanden twee huysen neve(n) een inde/
p(ro)eftst(ra)te gelegen aen ja(n)ne van hoevelde den jonghen oft sijn/
weerdynne En(de) h(ier) mede sullen v(er)effint sijn en(de) bliven en(de) doot/
quijte te nyeute v(er)smolten en(de) v(er)huedt wesen alle questien en(de)/
gedinge(n) die tusschen den voirs(creven) meest(er) joese t(er) eende(r) en(de) den voirs(creven)/
arnde en(de) sijnd(er) weerdynne(n) t(er) ander(er) sijden opverstaen sijn oft ge/
rijsen mochte(n) e(n)nichssins uut saken vande(n) voirs(creven) goede(n) rinte(n) oft/
goed sculden en(de) de voirs(creven) arnd en(de) sijn weerdynne en sullen/
van huer(er) sijnde(n) gheene(n) stoot maken inde deylinge en(de) v(er)thidenisse/
vande(n) goede(n) oft rinte(n) ond(er) den hootvo(n)nisse va(n) loven(e) gelege(n) soe/
wa(n)neer marie d(aer) toe bereet sal wesen behalve(n) hem altijt aen/
meest(er) joes kintsgedeelte sijn voirs(creven) xiiii r(inssche) gul(den) erfl(ic) en(de) den/
inhoude(n) van desen voirs(creven) tractate cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick