SAL7380, Act: V°29.2-R°30.1 (65 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°29.2-R°30.1  
Act
Date: 1486-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-17 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden come(n) zijn bijden rade vand(er) stat joh(ann)es py(n)nock/
natuerlijck metten prochiaen ende ande(re)n kercmeest(er)s en(de) goeden ma(n)ne(n)/
van sint jacops opde biest alh(ier) ter eender ende henrick pet(er)s smet/
inde scepstrate t(er) ande(r) zijden aldair de voirscr(even) kercmeesters te/
kynne(n) gave(n) als zij oick op in maendage lestleden gedaen hadd(en)/
hoe dat alsulken cruys als zij verdingt hadden tegen de(n) voirs(creven)/
henr(icke) niet gewracht noch alsoe gemaect en wae(re) als dat/
behoirde navolgen(de) d(er) cedulle(n) en(de) come(n)scap d(aer)van geschiet Mair/
dat meer was was tselve cruys alsmen dat soude hebben gae(n)/
v(er)gulde(n) bove(n) gebroken en(de) onstucken gegae(n) en(de) bevonde(n) van/
coubrekeghen yse(r) gemaect Hopen(de) dat de voirscr(even) henr(ick) hem/
sculdich soude zijn dat opte richten(e) en(de) tvoirscr(even) cruys te/
volmaken(e) navolgen(de) der voirscr(even) cedulle(n) alsoe dat behoirde/
oft hue(re)n goeden moedt d(aer)aff te hebben(e) Dair tegen de voirs(creven)/
henr(ick) pet(er)s heeft geallig(er)t hoe dat tselve cruys en(de) werck/
gevisenteert is geweest tande(re)n tijden bijder stadmeest(er)s en(de)/
bevonde(n) alsoe hij seyt dat hij genoech gedaen soude hebben/
hopen(de) te gestane met eender visitacien Ende al wairt dat/
tvoirscr(even) cruys naederhant bij hen qualijck gehandelt wae(re)/
oft gebroken dat dat tot zijne(n) acht(er)deele niet en soude/
gerijsen mair hoepte voldaen te hebben(e) navolgende der/
come(n)scap en(de) ongehouden te zijne va(n) hue(re)n voirnemen(en)/
Seggen(de) oick al wairt soe dat de cedulle beg(ri)pen mochte/
dat hijt maken soude va(n) he(re)ndalssche(n) yse(r) soe was nochta(n)/
tverstant en(de) hem geconsenteert tselve cruys te moege(n) mak(en)/
van ande(re)n goeden taeyen yse(r) D(aer)op de voirscr(even) kercmeest(er)s/
replice(re)nde seyden datmen niet bevi(n)den en soude dat de/
voirs(creven) stadmeest(er)s de visitacie vand(en) cruyce gedae(n) hadden/
aengaen(de) den fantsoene(n) ende wercke he(n) des gedragen(de) totte(n)
//
Oick en was tcruys niet gebroken bij meshandele(n) oft quaden/
hanteringen mair brack alsme(n) tselve vander eerden opheffen/
soude ende alnoch niet v(er)re vand(er) eerden gehave(n) en was/
Bliven(de) alsoe bij hue(r) voirscr(even) (con)clusie ende bezundert want/
navolgen(de) der cedulle(n) te werckma(n)s p(ri)se niet gemaect/
en was mair bevonden als voe(r) gewracht dairt gebroken/
en(de) bove(n) onder den weerhaen van coubrekegen yser Soe is/
bijder voirscr(even) stat de voirs(creven) stadmeest(er)s h(ier)op yerst gehoirt/
zijnde bezundert op tvermet d(er) voirs(creven) kerckmeest(er)s en(de) oick/
visitacien desselfs wercx bij hen gedae(n) en(de) bevonde(n) dat tvoirs(creven)/
werck in zijn stercte niet gevisenteert en is geweest en(de) oick/
bevonden niet op recht en(de) va(n) alsulk(er) yse(r) als dat behoirde/
gewracht gehoirt oick zijnde de cedulle d(er) come(n)scap d(aer)va(n)/
gebuert Get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n) voir recht dat de/
voirscr(even) henr(ick) pet(er)s niet genoech gedae(n) en heeft mair/
sculdich sal zijn tvoirscr(even) cruys opte richten(e) en(de) te maken(e)/
navolgen(de) der come(n)scap soe dat behoirt oft hue(re)n goeden/
moet d(aer)aff te hebbe(n) In cons(ili)[o] opidi julii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick