SAL7380, Act: V°39.1-R°40.1 (89 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°39.1-R°40.1  
Act
Date: 1486-08-04

Transcription

2020-09-03 by Jef Willemsens
It(em) andries de meye(re) rijcleed(er)verwe(r) ter eende(r) sijden en(de) jan van/
bona(n)t scoe(n)make(r) t(er) ande(r) sijden in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijt/
dat zij bij toedoen(e) middele en(de) ond(er)wijse vand(er) stadt geswoiren(en)/
meeste(re)n werclieden met malcande(re)n veraccordeert v(er)eenicht/
en(de) ov(er)comen sijn aengaen(de) huer(er) beyder erve neve(n) een gelege(n)/
inde proefststrate en(de) den lichte ald(aer) bijden voirs(creven) ja(n)ne/
ter scaelgien wert des voirs(creven) andries genomen en(de) oic den/
vynste(re)n aldair en(de) oic acht(er) inden ghevel va(n) sijne(n) nyeu/
wenhuyse tegen thuys willems vanden poele gemaict/
ende die de selve jan inde(n) selven sijnen nyeuwenhuyse/
t(er) scaelgien weert des voirs(creven) andries oft oic tot desselfs/
willems erve meer in toecomen(de) tijden maken mochte/
en(de) oic den stancke die andries seecht te hebben vand(er)/
heymelich(eit) des voirs(creven) jans aldair aen des voirs(creven) andries/
scaelgien staende der pointe(n) vorweerden en(de) (con)dicien h(ier)/
nae bescreve(n) die sij malcande(re)n voir hen hue(re)n erven/
ende nacomelinge(n) gelooft hebben tonderhouden tacht(er)volge(n)/
en(de) te voldoen(e) Ierst dat de voirs(creven) jan sal doen hoogen/
alsulken muer alse dair mede huer(er) beyder scaelgien van/
malcande(re)n onderscheyden en(de) onderslagen sijn omtri(n)t vijff/
voete hoog(er) dan dien nu es om alsoe den stanck vand(er)/
heymelich(eit) ald(aer) den voirs(creven) andriese en(de) sijnd(er) erve(n) te myn/
hynders te doen(e) en(de) dien alsoe in dier hoochden altijt/
bliven houden(de) tsijne(n) laste Ten ande(re)n male dat de voirs(creven)/
jan sal doen verstaken en(de) oic vergelasen alsulken vinste(re)n/
alse hij dair ter sijden wert vanden erve en(de) scaelgien des/
voirs(creven) andries heeft doen maken in sijn huys en(de) oic die/
hij d(aer) meer te dier sijden wert soude moege(n) doen maken/
alsoe dat men d(aer) doe(r) niet en sal moege(n) kyeken oft/
loeken oft e(n)nighe onreynich(eit) oft anders opt erve oft/
scaelgie des voirs(creven) andries uutghiete(n) oft worpen Ten/
derden male dat de selve jan oic sal doen v(er)staken/
op vijff duyme(n) nae een alle alsulken vynste(re)n alse/
hij aldair heeft doen maken oft namails soude moegen/
doen maken in sijne(n) voirs(creven) ghevel van sijne(n) nyeuwe(n)huyse/
ter sijden en(de) huyse weert ane des voirs(creven) willems vande(n)/
poele alsoe dat men dair doir nyet loeken noch/
pispotte oft ande(re) onreynich(eit) t(er) sijden uut op tderve
//
des voirs(creven) andries ghieten en sal moegen noch andries scaelgie/
niet uutsiene noch anders van dair ontvryen Behalven/
alleene den vynste(re)n die inden selve(n) acht(er)sten gevel nu staen/
oft naemails gemaict mochte(n) wordden tegen desselfs erve/
willems erve d(aer)aff de overste dorpele niet hoog(er) en sijn/
noch aldair gemaict en sullen wordden dan doverste vand(er)/
voirs(creven) gehoechden zijmue(r) cor(am) hoeven tybe aug(usti) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-14 by The Administrator