SAL7381, Act: V°105.1 (239 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2023-10-24 by Greet Foblets
It(em) jehan de mortsain die in submissien steet tege(n) machtelden/
van heze wed(uwe) jacops wijlen le poly heeft bij absen(cien) jans/
coulons een vande(n) segge(re)n desselfs jans de mortsain gecosen/
en(de) genoemt jacoppe le bucq en(de) hem gesubmitteert inden/
selve(n) gelijck hij gedaen heeft inden voirs(creven) janne coulon En(de)/
dat gedaen op dat van sijnd(er) sijden de submissie niet uut/
splijte(n) en soude heeft hij sijne(n) eysch den selve(n) jacoppe ende/
he(re)n lambrechte van mortsain prieste(r) sijne(n) ande(re)n segge(re) ind(er)/
submissien geruert ov(er)gegeve(n) en(de) geconsenteert hem de lectu(r)e/
vande(n) v(er)antweerde(n) sijnd(er) wed(er)p(ar)tien gehadt hebben(de) op dat/
d(air) gheen nyeuwich(eit) d(air) nairde(r) behoirde op ger(e)pliceert te/
wordden innebracht en es dat de segg(er)s tproces uuten(de)/
oft sijs eens sijn oft and(er)s voir scepen(en) van loven(e) ov(er)drage(n)/
En(de) oft ind(er) selv(er) antweerde(n) nyeuwich(eit) bevonden wordde/
dat hem copie d(air)aff moege gebue(re)n en(de) dach d(air)op te re/
plice(re)n Te dien ynde dat de volcome(n) infor(ma)tie vander/
selv(er) saken en(de) den nyeuwich(eit) niet v(er)steken en blive(n) En(de)/
om in dien gevalle d(air) toe te come(n) es hij te vreden dat/
de submissie p gep(ro)longeert wordde cor(am) m(athia) berghe nau/
snyde(re) octobr(is) ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt