SAL7382, Act: R°5.1-V°7.1 (7 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°5.1-V°7.1  
Act

Transcription

2019-12-30 by Dirk De Wever
Vander aenspraken die lodewijck cobbelgiers gedaen heeft op/
arnde vand(er) moelen va(n) bierbeke sijne(n) swaege(r) aldair de selve/
lodewijck boet te bewijsen dat wijlen wout(er) vander/
moelen en(de) sijn huysvr(ouwe) gesamend(er) hant in hue(re)n leven(en) besete(n)/
hadden thoff mette(n) toebehoirte(n) dair inne de voirs(creven) arnt/
woenachtich was ten tijde vand(er) selv(er) aenspraken gelege(n)/
te bierbeke als hue(r) p(ro)per goet en(de) erve en(de) dat desselfs/
wijlen wout(er)s huysvr(ouwe) voir d(aer) uut gestorve(n) was als/
een erfwijff en(de) dat de selve woute(r) d(aer) inne bleef/
sitten(e) als een tochtene(re) en(de) d(aer) nae oic d(aer) uut gestorve(n)/
es als een tochtene(re) d(er) selv(er) goeden en(de) dat de selve/
gehuyssche(n) acht(er)gelate(n) hadden vijff wettige kinde(re)n te/
weten(e) arnde voirs(creven) ja(n)ne katlijne(n) lijsbett(en) en(de) marien/
en(de) dat hij lodewijck nae staet d(er) heylig(er) kercken getrout/
hadde d(er) voirs(creven) lijsbette(n) een vande(n) vijff kinde(re)n bynne(n)/
den leven(en) vanden voirs(creven) woute(re)n d(aer)aff hij hadde behoude(n)/
drie wettige kinde(re)n en(de) dat [corts] nae des voirs(creven) wout(er)s/
doot lestwerf als tochtene(re) uute(n) voirs(creven) goede(n) sterven(de)/
inde(n) selve(n) sterfhuyse tot bierbeke gehoude(n) wert een/
dachv(ar)t aengaen(de) d(er) deijlinge(n) vande(n) goede(n) opde voirs(creven)/
kinde(re)n v(er)schene(n) en(de) dat nae vele altricatien tussche(n) de/
kinde(re)n gebuert de selve kinde(re)n ald(aer) sloete(n) bij raide va(n)/
hue(re)n vrinde(n) dat men thoff mette(n) toebehoirte(n) niet/
deylen en soude mair dat men dat in ee(re)n laten/
soude en(de) ongeschoert en(de) dat ten selve(n) tijde de/
voirs(creven) arnt jan en(de) marie die alsdoen tsame(n) woende(n)/
tvoirs(creven) hoff mette(n) wynnen(de) landen boeg(ar)den beemde(n)/
en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten) erflic name(n) te houde(n) en(de) te/
besitten(e) te weten(e) de wynnen(de) lande soe v(er)re die/
chijsgoede wae(re)n en(de) niet leen elck boend(er) voir eene(n)/
erfpacht va(n) twee mudde(n) core(n)s jaerl(ijcx) en(de) erflijck/
te betalen(e) deen d(aer)aff den voirs(creven) lodewijcke en(de) sijnd(er)/
huysvr(ouwe) en(de) dande(r) cornelise va(n) wanghe ende/
katlijne(n) vand(er) moele(n) voirs(creven) sijnd(er) huijsvr(ouwe) Behalve(n)/
ghink uute(n) selve(n) lande e(n)nige(n) core(n)pacht dat dien/
cortte(n) soude en(de) afgeslage(n) wordde(n) aende(n) erfpacht/
/ voirscr(even) en(de) dat soe v(er)re elcx v[te] gedeelte vande(n) lande/
strecken soude dat voirt alsdoen oic geslote(n) was/
dat de voirs(creven) drie kinde(re)n insgelijcx behoude(n) soude(n)/
erflic tvoirs(creven) hoff mette(n) huysinge(n) boeg(ar)den en(de) den/
bloeke d(aer) naist gelege(n) met oic eene(n) hoecke van/
eene(n) bloeke ov(er) de strate gelege(n) om en(de) voe(r) sesse/
mudde(n) core(n)s erflic te betalen(e) den voirs(creven) lodewijcke/
en(de) sijne(n) wive huer v[te] gedeelte d(aer)aff en(de) insgelijcx/
sijne(n) swag(er) voirs(creven) En(de) dat te dien tijde de/
beemde voirs(creven) gesedt en(de) getaxeert wae(re)n op drie/
mudde(n) core(n)s erflic bove(n) alle co(m)me(r) d(aer) uutgaen(de)/
te betalen(e) elken sijne(n) v[te] gedeelte d(aer)aff als voe(r)/
en(de) dat vorweerde was dat allen den erfpacht/
voirs(creven) jairl(ijcx) vallen en(de) v(er)schijne(n) soude s(in)te andries/
misse apostels en(de) dat de selve drie kinde(re)n/
den selve(n) erfpacht tot hue(re) geliefte(n) met eene(n)/
mudde smaels soude(n) moege(n) quijte(n) elc mudde d(aer) aff/
met xviii croone(n) te xxiiii st(uvers) tstuck drie pl(a)c(ken)/
voir den st(uver) en(de) met vollen pachte en(de) dat zij/
elc den ande(re)n van des voirs(creven) es en(de) nae tvoirs(creven)/
tractaet sekerh(eit) en(de) vestich(eit) doen soude(n) die elken/
van hen nae recht genoech soude(n) sijn en(de) moegen/
diene(n) en(de) dat wel omtri(n)t acht jair geleden/
was dat dit al aldus gesciede en(de) dat de voirs(creven)/
arnt met sijne(n) adhe(re)nte(n) yzed(er) alle de voirs(creven) goede/
alsoe acht(er)volgen(de) den selve(n) tractate besete(n) hadde/
gewonne(n) en(de) geworve(n) als sijn p(ro)per erve en(de) dat/
hij zed(er) den selve(n) tractate afgehouwe(n) hadde oft/
doen afhouwe(n) seke(re) opgaen(de) eycken en(de) esschen/
en(de) die tot sijne(n) p(ro)uffijte en(de) tsijnd(er) beliefte(n) bekeert/
als sijn p(ro)per erve en(de) als een p(ro)p(ri)tar(is) en(de) erfman va(n)/
dien en(de) dat de selve arnt met sijne(n) medepleg(er)s/
zed(er) den selve(n) tractate geco v(er)cocht hadde sekere/
lande(n) den voirs(creven) hove toebehoiren(de) gelege(n) tusschen/
bierbeke ende bevekem en(de) den coope(r) d(air)aff wettige/
guedinge gedaen en(de) dat de selve arnt en(de) jan/
/ sijn brued(er) met lodewijcken gerekent hadden va(n) sijne(n) ge/
vallen(e) pachte(n) vande(n) erfpachte voirs(creven) en(de) dat sij kinden/
hem d(aer)op betalinge gedaen te hebben(e) en(de) hem d(aer)aff een wat/
noch sculd(ich) bleve(n) dwelc de voirs(creven) jan in hue(re) p(rese)ntien/
toekende En(de) dat lodewijcx huysvr(ouwe) voirs(creven) ten tijde/
vande(n) voirs(creven) tractate noch livich en(de) leven(de) was ende/
zed(er) omtri(n)t drie oft vie(r) jae(re)n gelede(n) aflivich wordde(n)/
es alsoe dat de voirs(creven) lodewijck mits dien mair een/
tochte(r) en es en(de) sijn kinde(re)n voirs(creven) erfliede en(de) hoe/
wel sijn wed(er)p(ar)tie woude allege(re)n dat hij mits den/
voirs(creven) tractate wel de helicht geschote(n) soude sijn/
en(de) de lande te hooge genome(n) hadde dat men bevi(n)den/
soude dat omtri(n)t bierbeke elc dach(mael) jairlijcx in pech/
tinge(n) wel ghelt omtri(n)t vi vii oft viii molevate(n)/
core(n)s en(de) dat marie een vande(n) voirs(creven) drie kinde(re)n die/
gelijck voe(r) de voirs(creven) goede tsame(n) genome(n) hadden/
en(de) besate(n) als zij te huwelijck toech met ja(n)ne de mu(n)te(re)/
den jonge(n) de selve jan beg(er)t hadde te weten(e) oft hij/
voirtane met sijnd(er) huysvr(ouwe) huer derdel vande(n) voirs(creven)/
goede(n) mette(n) lasten voirscr(even) soude blive(n) besitten(e) oft dat/
de voirs(creven) arnt en(de) jan hem en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe) erfl(ic) geve(n)/
soude(n) huer v[te] gedeelte vande(n) erfpachte voirs(creven) gelijck/
den ande(re)n suste(re)n en(de) dat hij hen d(aer)aff kuese hadde/
gegeve(n) en(de) dat de selve gebrued(er)s doen noch ae(n)veert/
hadden den selve(n) ja(n)ne en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe) te geve(n) erfl(ic)/
huer v[te] gedeelte vande(n) voirs(creven) erfpachte gelijck den/
ande(re)n gesuste(re)n en(de) dat sij alsoe den selve(n) gehuyssche(n)/
zed(er) den selve(n) huwelijck hue(re)n pacht betaelt hadden/
en(de) dat de selve gehuyssche(n) alsoe gescheyde(n) wae(re)n/
vande(n) voirs(creven) goede(n) En(de) eer de voirs(creven) marie gelijck/
voe(r) te huwelijck toech dat de voirs(creven) arnt jan en(de)/
marie gesamend(er) hant de voirs(creven) goede acht(er)volgen(de)/
den voirs(creven) tractate gehoude(n) hadde(n) wel drie oft vier/
jair lanck Hopen(de) wair hij dese en(de) meer ande(re)/
pointe(n) tot sijne(n) rechte dienen(de) bewijsen conste dat/
de voirs(creven) arnt gehoude(n) soude sijn hem behoirlijcke/
vestich(eyt) te doen(e) acht(er)volgen(de) den voirs(creven) tractate vand(en)/
/ voirs(creven) sijne(n) erfpachte en(de) hem uut te reycken(e) sijn ombe/
tailde en(de) verlette pachte(n) va(n) dien dair teg hem des/
gedragen(de) totte(n) rechte Dair tege(n) de voirs(creven) arnt vand(er)/
moelen hem v(er)antweerden(de) ontkinde genoech de p(ri)ncipaelste/
pointe(n) bijde(n) voirs(creven) lod(ewijcke) bijgeleecht en(de) boedt te bewijsen/
dat tvoirs(creven) uutgeve(n) [de voorwaerde(n) gemaict tussche(n) hen] vand(en) goede(n) v(er)storven vande(n) voirs(creven)/
wijlen woute(re)n den vad(er) nae desselfs wout(er)s doot/
toegegaen wae(re)n in manie(re)n van [erf]deylinge(n) en(de) niet/
bij manie(re)n van coope en(de) dat de wynnen(de) landen/
die soe lodewijck seecht getaxeert sijn dboend(er) deen doir/
dand(er) op twee mudde(n) corens dat die vele te hooge/
getaxeert wae(re)n en(de) dat de ghene die die alsoe in/
pechtinge(n) name hem dair op niet en soude connen/
onthoude(n) en(de) oft die deylinge alsoe soude moeten/
blive(n) dat de voirs(creven) arnt en(de) jan sijn brued(er) d(aer) aen/
mesdeylt soude(n) sijn meer en(de) ov(er) de helicht en(de) dat sij/
gescape(n) wae(re)n va(n) voir hue(re) kints gedeelte niets niet/
te behoude(n) en(de) ten ynde met allen te moete(n) late(n) ligge(n)/
en(de) als de selve lodewijck van arnde betalinge en(de)/
vestich(eyt) hebbe(n) woude vande(n) voirs(creven) v mudde(n) core(n)s/
voir sijn deylinge op alle de voirs(creven) goede de selve/
arnt altijt gecroent en(de) geclaecht hadde dat hij mesdeylt/
was en(de) alsoe de betalinge noch vestich(eyt) niet en/
hadde willen doen mair altijt gep(rese)nteert hadde te/
herdeylen(e) en(de) lodewijcke sijn kintsgedeelte d(aer) aff te late(n)/
volgen dwelc lodewijck niet aengenome(n) en hadde/
mair altoes bleve(n) was op sijn vijf mudde(n) corens/
en(de) op de vestich(eyt) va(n) dien leyt voirt bij hoe dat de/
selve lodewijck den selve(n) arnde voirtijts va(n) desen/
inde banc te bierbeke betoge(n) hadde te rechte Ende/
v(er)socht betalinge en(de) vestich(eyt) te hebben(e) voir hem en(de)/
als mo(m)boir va(n) sijne(n) kinde(re)n vand(en) voirs(creven) v mudde(n)/
core(n)s en(de) dat lod(ewijck) ald(aer) met vo(n)nisse geconda(m)p/
neert was soe v(er)re hij voirts volge(n) woude met/
rechte dat hij gehoude(n) soude sijn cautie en(de) borchtocht/
te stellen(e) met eene(n) gedinge te stane en(de) dat dat/
vo(n)nisse bij lodewijcke gep geappelleert sijnde bijden/
/ schepenen van loven(en) als hoot geapprobeert wert en(de) gecleert/
wel gewesen en(de) qualijc geappelleert en(de) dat lode/
wijck nae den uuten(en) va(n) dien vo(n)nisse sijn begonne(n)/
recht quijtschout en(de) betailde de coste(n) vande(n) p(ro)cesse/
en(de) dat arnt den selve(n) lod(ewijcken) altijt ald(aer) p(resen)teerde/
voir tgedinge en(de) d(aer) nae te herdeylen(e) en(de) dat/
hij arnt met schepen(en) va(n) bierbeke geweest hadde doen/
cundigen den voirs(creven) lod(ewijcken) tot sijne(n) huys te pelleberch/
voir en(de) eer hij arnt e(n)nige vruchte(n) va(n) desen vande(n)/
lesten jae(re) hadde wille(n) aenveerde(n) dat hij hadde willen/
come(n) deylen en(de) sceyden en(de) sijn kintsgedeelte ae(n)veerden/
en(de) dat lodewijck d(aer) op t(er) antweerde(n) hadde gegeve(n)/
dat hij hem aende goede noch vruchte(n) d(aer) op staen(de) niet/
en steet mair dat hij hem hielde aende voirs(creven) vijff/
mudde(n) core(n)s en(de) dat de selve arnt dicwijle/
geclaecht en(de) te kynne(n) geg(even) hadde dat hij dierder/
sadt int sijne dan de so(m)mege die ind(er) lieden goede/
te pachte sate(n) en(de) dat hij arnt en(de) jan sijn brued(er)/
altijt bij woute(re)n hue(re)n vad(er) en(de) sijnd(er) weerdynne(n) hue(re)/
moed(er) gewoent hebben soe langhe de leste va(n) hen beyde(n)/
aflivich wert sond(er) hue(re) oft yet and(er)s te wynne(n)/
mair altijt hen dienen(de) en(de) hue(re) p(ro)uffijt doen(de) Hopen(de)/
wair hij dese pointe(n) gethoene(n) conste dat hij d(er) aensprake(n)/
soude sijn ongehoude(n) en(de) gestaen met sijnd(er) p(resen)tacien/
va(n) herdeylen(e) en(de) oick oft men bevonde dat die bij/
sijne(n) tijde v(er)argert oft vermyndert wae(re)n [des hij hoopt men] dat goet/
te doen(e) te voirde(re) wa(n)t de dey voirs(creven) erfdeylinge(n)/
die d(aer)aff gelijc voe(r) gedaen mochte(n) sijn noeyt voir/
wet ov(er)geg(even) geschiet noch gedaen en wae(re)n geweest/
hem des gedragen(de) totte(n) rechte D(aer) tegen de voirs(creven) lod(ewijck)/
replice(re)nde en(de) arndt duplice(re)nde met div(er)sen reden(en)/
soe v(er)re dat uut(er)lijck beyde de p(ar)tien tot hue(re)n thoene/
gewijst sijnde de voirs(creven) lodewijck meest deel genoech/
thoende de pointe(n) bij hem v(er)mete(n) en(de) arnt insgelijcx/
de pointe(n) bij hem be als voe(r) bijgeleecht Ende dat/
de scepen(en) va(n) loven(en) met hue(re)n vo(n)nisse t(er) manissen/
/ smeyers stelde(n) die sake ind(er) stadt hande(n) en(de) tott(er) stadt/
t(er)mi(n)acien Welken raid vand(er) stadt rapport van desen/
vanden voirs(creven) scepen(en) gehadt hebben(e) en(de) d(aer)op r ende/
opden voirs(creven) thoen in wed(er)sijden geleyt en(de) oic op allet/
ghene des t(er) materien diene(n) mochte rijpelijc geledt/
hebben(de) uutgesproken ende get(er)mineert heeft voir reden(en) en(de)/
recht dat dese p(ar)tien de goede d(aer) questie aff es brued(er)/
en(de) sust(er) gelijck deylen sullen Behalve(n) heeft arndt vand(er)/
moelen e(n)nige va(n) dien oft oic opgaen(de) houte(n) v(er)cocht/
die tot sijne(n) p(ro)uffijte alleene come(n) sijn oft oic dat/
de goede mits sijne(n) meswynnen e(n)nichssins oft and(er)ss(ins)/
e(n)nichssins sijn geargert dat hij dat ter estimacien van/
goede(n) ma(n)nen hen des v(er)staen(de) sijne(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n/
oplegge(n) sal oft sullen dat aen sijn kintsgedeelte/
v(er)halen desgelijcx oic de pachten die ombetailt/
sijn in pleno (con)silio junii xxvii et h(aber)unt que/
relas hiis int(er)fueru(n)t borchoven hoeven junii xxviii a(nn)[o]/
lxxxviii
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-06-25 by Inge Moris