SAL7383, Act: R°49.2-V°49.1 (67 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°49.2-V°49.1  
Act
Date: 1489-08-21

Transcription

2020-03-05 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat jan van sinte marien b(er)ghe meest(er)/
ghijsbrecht hessels als man ende mo(m)boir machtilden van sinte/
marien berghe docht(er) des voirs(creven) jans absent zijnde inden name/
van hen selven ende oic van wegen barbelen marcx jans pet(er)s/
ende lijsbetten van sinte marien berghe oic kinde(re) des voirs(creven) jans/
als naeste hoiren ende erfgenamen met katlijne(n) van sinte/
marien berghe zuster der voirs(creven) kinde(re)n ende oic dochter des voirs(creven)/
jans oic absent zijnde en(de) onder hue(r) dagen de welke de voirs(creven)/
jan hue(r) vader ende meest(er) ghijsbrecht geloeft hebbe(n) hierinne/
te vervangen(e) werdi(n)ne lod(ewijcken) de voecht meest(er)s pet(er)s wile(n) van/
loven(e) peet(er) roets sander van daelhem claes symoen ende/
willem stockens voir hen ende janne stockens hue(re)n brueder/
absent zijnde den welke(n) zij in desen oic gelove(n) te v(er)vange(n)/
als naeste erfgenamen des voirs(creven) lod(ewijcx) de voecht in p(rese)ncia/
hebben geconstitueert willem(me) van leefdale gheerde dueghens/
pauwelse oliviers janne van udekem voirspreke ende/
gerard(en) de thymo aut om alsoe verre alst in hen es/
consent te dragen den voirs(creven) lod(ewijcken) ende zijnd(er) werdi(n)nen/
dat hen volgen ende ov(er)gelev(er)t wordden alle alsulke/
scepen(en) brieven instrumenten ende ande(re) munime(n)ten alse ond(er)/
de wet in des(en) came(re)n liggen in een cleyn cofferken/
met twee sloten alhier tande(re)n tijden gesedt inden leven(de)/
live des voirs(creven) wilen meest(er)s pet(er)s in voldoeni(n)gen der/
houweliker vorweerden des voirs(creven) lod(ewijcx) de voecht ende/
zijnd(er) werdi(n)nen Ende oic te consente(re)n dat de selve
//
lod(ewijck) en(de) zijn werdi(n)ne mette(n) goede(n) inde(n) selven huere(n)/
huwelike innebracht ende bewesen van wat zijden va(n)/
hen beyden dat dat zij tsamend(er) hant doen zulle(n) moege(n)/
hue(re)n vryen wille met vercoepe versette disposicien van/
testamente ende anderssins niet tegestaen(de) der restrictien/
oft condicien ind(er) selv(er) huweliker vorweerd(en) oft oic inde/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) van bewijssenissen dair van oft/
van enigen van dien gedaen alse dat die goede oft die/
gehuyssche zonder wettige gebuerte storve(n) naede doot vand(en)/
lesten leven(de) alsdan zouden hebbe(n) moete(n) gaen totten naesten/
erfgenamen oft dair die sculdich wae(re)n te gaene welke/
clausele ende restrictie de voirs(creven) erfgenamen in wed(er)zijden/
zoe verre dat in hen es geaboleert ende gehelijck quite/
gescouwe(n) hebben ende dair inne voirtaen ende in all/
des dien voird(er) aencleeft oft aencleve(n) zal moege(n) g(e)n(er)alic/
ende sp(eci)alijck te doene allet gene des zij zelve in p(er)soene/
tsamen oft bizundert p(rese)nt wesende doen zoude(n) moegen/
Promitten(tes) rat(um) renu(n)cian(tes) om(n)es inq(uan)tu(m) cor(am) berghe h(er)meys/
augusti xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt