SAL7383, Act: V°50.2-R°51.1 (69 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-R°51.1  
Act
Date: 1489-08-21

Transcription

2020-03-05 by Walter De Smet
Cont zij allen liede(n) dat jan coreman zone wile(n) henricx woenen(de)/
te voshem in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genomen te hebbe(n)/
tegen woute(re)n absoloens zone wilen joes thoff desselfs wout(er)s/
met zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) te voshem Te houden te hebben(e)/
ende te winnen van half meye naistcomen(de) eenen t(er)mijn van/
tweelf jae(re)n lanck deen nae dand(er) zond(er) middel v(er)volgen(de)/
Elcx jairs dae(re)nbinnen om ende voe(r) xix mudde(n) rocx/
ende twee mudde(n) tarwen elcx greyns goet en(de) paiabel/
d(er) mate(n) van loven(e) met wanne ende vlogele(n) wel bereyt/
tsinte andriesmesse apostels te betalen(e) ende te loven(e) te leve(re)n/
ende om ende voe(r) xxii g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) tstuck te half/
meye te betalen(e) den voirs(creven) woute(re)n ende telke(n) t(er)mijne als/
v(er)volgde schout It(em) es vorwerde dat de p(ar)tien van malcande(re)n/
zullen moege(n) sceyden ten halve(n) tijde behalve(n) dat die gene die/
alsoe sceyden zal willen dat sal moeten den ande(re)n condigen/
een jair te voren Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne jairlijcx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int voirs(creven) hof leve(re)n zal xxxv ma(n)delen/
walms om de huysingen vanden voirs(creven) hove mede te decken/
ende soe wanneer men dien v(er)dect soe sal de voirs(creven) wy(n)ne/
den werclieden den montcost geven ende de voirs(creven) woute(r)/
sal de dachue(re)n betalen It(em) oft de voirs(creven) wout(er) aldair dede/
wercken van ouden wercke soe sal de wy(n)ne den selven/
werclieden den montcost geven twee oft drie dagen It(em)/
sal de selve wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde opde voirs(creven)/
goede setten xxv leven(de) pooten ende die wel verdoirnen/
om de goede mede te bevreden(e) des sal de selve wynne/
hebben allet droeghe hout Item en sal de selve wynne int/
bosschelken ald(air) liggen(de) des voirs(creven) wout(er)s gheen recht hebben/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) die voe(r) ald(air) doen veegen en(de)/
die alsoe tzijnen afsceyden(en) laten wel ende loffelijck geveecht/
alsoe dat dairaf gheen scade en come It(em) sal de selve wynne/
jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen der jouffr(ouwen) van/
bourgeval ende den houde(r) van boutsvoirt vi molevate(n) even(en)
//
ende drie d(enieren) chijs zonder afslach des voirs(creven) steet It(em) sal de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede houden wynnen werven en(de) meste(n)/
zijnen t(er)mijn lanck due(re)nde wel ende loffelijck gelijc reengenoete(n)/
boven ende beneden ende tzijne(r) afsceyden(en) zal hij die laten/
te weten(e) den wint(er)aert met wint(er)corens gelegen aenden/
berckene(n)bosch op vie(r) getidege voren houden(de) vi boende(r) luttel/
min oft meer dlant te leeuk(en) en(de) den steenpoel op vier getidege/
voe(re)n uutgenome(n) nege(n) dachmale(n) opden steenpoel voirs(creven)/
dwelc tsame(n) houden(de) es omtr(int) drie boende(re)n It(em) thien boend(er)/
luttel min oft meer besaeyt met evene(n) op twee getidege/
voren ende de brake eens o(m)megedaen oick omtr(int) tusschen x/
oft xi boende(r) It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede jairlijcx/
zijne(n) t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde wel ende loffelijck bevrede(n) ende/
die alsoe laten tzijne(r) afsceyden(en) op zijne(n) cost en(de) allet stroo/
vanden voirs(creven) goeden comen(de) dat sal de voirs(creven) wynne int voirs(creven)/
hof vue(re)n ende ald(air) etten met zijne(n) beesten ende te meste/
maken ende dat vue(re)n opde voirs(creven) lande tslants meeste(n) p(ro)fijte/
alsoe wel op de verste als op de naeste It(em) sal de voirs(creven) wynne/
op dleste jair van zijne(n) t(er)mijne dmest binne(n) den voirs(creven)/
hove zijnde tot half m(er)te toe opde voirs(creven) goede vue(re)n als voe(r)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de huysinge vand(en) voirs(creven) hove houden/
vand(er) underst(er) rijckelen nederw(er)t wel ende loffelijck den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) sal de selve wynne jairlijcx vande(n)/
voirs(creven) lande mergelen een boender lants ten meesten p(ro)fijte/
It(em) es oic vorwerde dat de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) hof den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde sal met zijne(n) huysgesinne bewoene(n) alsoe een/
wynne sculdich es te doene It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
wout(er) jairlijcx hebbe(n) sal de helicht van allen den fruite d(air)op/
wassen(de) It(em) wairt alsnu in desen lesten jae(re) vand(en) voirgaender/
pechtingen gebreck es geweest mits der orlogen int hante(re)n/
vand(en) pechtingen ende goeden voirs(creven) ende noch soude moegen zijn/
in dyerste jair nu naistcomen(de) soe sal wout(er) voirs(creven) den wy(n)ne/
dair(af) doen vanden selven twee jae(re)n gelijck ande(re) gebue(re)n en(de)/
meeste(re)n hue(re)n wynnen boven ende beneden omtr(int) voshem doen/
zullen It(em) voirts es vorweerde dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
woute(re)n jairlijcx doen zal drie dage carweyde(n) met zijne(n) wagen(en)/
ende p(er)den It(em) sal de selve wy(n)ne moegen truncken alle/
trunceycken ende hagen gelijckerwijs hij hier voirtijde(n) gedae(n) heeft/
uutgenome(n) vand(en) opgaen(de) eycken d(air)en sal de wy(n)ne gheene(n) sache/
inne hebben Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am) h(er)meys hoelair aug(usti) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt